Hoppa till innehåll
Klinikombud och arbetsplatsombud
Klinikombudets uppgifter och befogenheter

Klinikombudets uppgifter och befogenheter

Läkarföreningens representant i den basenhetsövergripande samverkansgruppen BSG (= klinikombud), har enligt samverkansavtalet följande roller:

 • Ledamot i klinikens eller vårdcentralens BSG.
 • Skyddsombud för medlemmarna på kliniken/vårdcentralen.
 • Kontaktperson mellan läkarföreningens medlemmar och styrelsen/förhandlingsdelegationen.

Representanten skall anmäla byte av representant eller suppleant till läkarföreningens kansli, Yvonne Bergendorff, byggnad 28, Blekingesjukhuset, Karlskrona.

Representantens rättigheter gentemot arbetsgivaren regleras av förtroendemannalagen (lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML))

Exempel på vad klinikombud får förhandla om med arbetsgivaren (verksamhetschefen):

 • Lokaler,
 • Omorganisation såvida inte arbetsgivarens förslag medför indragningar av läkartjänst,
 • Schemaläggning av ordinarie arbetstid inom ramen måndag-fredag 07.00-21.00 samt jourschema,
 • Semesterplanering,
 • Stängningsplaner,
 • Budget- och verksamhetsplan på basenhetsnivå,
 • Medverkan vid anställningsintervju,
 • Annonsering av tjänst,
 • Förordsgivning/tillsättning av tjänst,
 • Konvertering av tjänst,
 • Vikariat.

Val av klinikombud

Val av ny representant och suppleant sker lämpligast genom att det klinikombud vars mandatperiod gått ut, alternativt ämnar avgå, aviserar att ett val ska ske. Klinikombuden väljs på 2 år. Om det inte finns någon representant så kan annan medlem kalla till val. Samtliga medlemmar på kliniken/vårdcentralen har rätt att nominera representant, dock inte verksamhetschef.

Val kan ske i samband med möte på kliniken till exempel vid morgonmöte eller APT, ledningen får då inte närvara. Samtliga medlemmar har en röst. Har man svårt att samlas till ett gemensamt möte kan röster avläggas i förväg via mail eller ombud. Valresultatet ska meddelas till kansliet efter nyval.

Exempel på ärenden av kollektivavtalskaraktär och andra ärenden som förhandlas eller handläggs av BLFs styrelse och förhandlingsdelegation:

 • Avstegsavtal från arbetstidslagen (ATL)
 • Flextidsavtal (diskuteras flextidsavtal för andra personalkategorier skall läkarföreningens styrelse alltid kontaktas)
 • Förordnande av verksamhetschef
 • Provanställning
 • Varsel
 • Uppsägning
 • Lönerådgivning

Uppstår någon konflikt på arbetsplatsen mellan arbetsgivaren och kollegor eller kollegor emellan, så bör någon ur Blekinge läkarförenings styrelse alternativt ur förhandlingsdelegationen kontaktas. Alla frågor kan lyftas från basenhetsnivå till styrelsen eller förhandlingsdelegationen.

Föreligger jäv i specifikt ärende, skall representant från förhandlingsdelegationen kontaktas.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare