Hoppa till innehåll

Stadgar

Blekinge läkarförenings stadgar

Stadgarna antogs vid årsmöte 2007-01-17.

§ 1

DEFINITION
Blekinge läkarförening, BLF, är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område eller, utan stadigvarande verksamhet inom viss lokalförenings område anmält sig vilja tillhöra föreningen.
Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med Landstinget Blekinges sjukvårdsområde.

§ 2

MEDLEMSKAP
För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i läkarförbundet jämte bestämmelserna i § 1 ovan.
Medlem erlägger årsavgift som bestäms av årsmötet.
Föreningsmedlem som utträder ur Sveriges Läkarförbund eller uteslutes därur upphör att vara medlem i föreningen.

§ 3

FÖRENINGENS UPPGIFTER
Föreningens uppgifter är:
* att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen,
* att upprätthålla god och värdig anda bland sina medlemmar,
* att främja samarbetet mellan Läkarförbundets delföreningar och mellan     olika kategorier medlemmar,
* att bland medlemmarna främja jämställdhet i arbetslivet,
* att främja medlemmarnas sociala, utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen,
* att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga bedrivande och utveckling .

Som lokalförening inom Läkarförbundet ankommer det härvid på läkarföreningen

* att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor samt utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller delegation från Läkarförbundet,
* att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna,
* att vara remissinstans till Läkarförbundet,
* att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar (motsv.),
* att utse kollegiala rådgivare (förtroendeläkare),
* att utse fullmäktige i Läkarförbundet och ersättare för dem samt
* att i övrigt ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktiges och centralstyrelses beslut i fackliga frågor.

§ 4

Föreningens angelägenheter handhas av
* Föreningsmöte,
* Styrelse jämte arbetsutskott,
* Förhandlingsdelegation,
* Kollegiala rådgivare (förtroendeläkare) samt
* Valberedning och
* Revisorer.

Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5

FÖRENINGSMÖTE
Föreningsmöte äger rum minst  en gång årligen,  (årsmöte ). I övrigt kallas medlemmarna till föreningsmöte då styrelsen finner det lämpligt, omständigheterna så påfordrar eller då minst 15 (femton) medlemmar, någon lokalavdelning av yrkesföreningarna eller revisorerna skriftligen begär så.

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen skall tillsändas alla medlemmar senast 14 dagar före mötet.

Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två protokollsjusterare tillika rösträknare,

Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem en röst. Rösträtt får ej utövas genom ombud.

Votering vid personval sker med sluten omröstning. I övrigt är omröstning vid mötet öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer.

Beslut om upptagande av ärende som inte stått på mötets föredragningslista samt avgörande av sådant ärende fordrar minst två tredjedelar av närvarande medlemmars röster.

§ 6

ÅRSMÖTE
Vid årsmötet skall förekomma följande ärenden:
* Fråga om mötets stadgeenliga utlysande,
* Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna arbetsåret,
* Fastställande av bokslut,
* Revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen,
* Fråga om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar,
* Bestämmande av årsavgiftens storlek,
* Val av styrelse enligt § 8,
* Val av revisorer och revisorsuppleanter,
* Val av fullmäktige till Läkarförbundet och personliga ersättare för dem enligt §9 i Läkarförbundets stadgar.
Vid val av fullmäktige i Läkarförbundet och ersättare för dem äger även medlem av annan lokalförening rösträtt om han vid tidpunkter för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i förstnämnda förening.
* Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen,
* Behandling av ärenden och förslag väckta av föreningsmedlemmar och till ordföranden inlämnade senast 3 veckor före mötet.

§ 7

Om valda förtroendemän avgår före uppdragstidens slut får komplettering ske vid fyllnadsval vid annat föreningsmöte än årsmöte.

§ 8

STYRELSE
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, skattmästare och sekreterare samt minst 4 (fyra) och max 10 (tio) övriga ledamöter. Styrelsens mandattid är 2 (två) år. Av styrelsen väljer årsmötet ordförande, samt  minst 3 (tre) och max 6 (sex) övriga ledamöter jämna år och skattmästare, samt  minst 3 (tre) och max 6 (sex) övriga ledamöter udda år. Styrelsen utser  inom sig vice ordförande och sekreterare.
I styrelsen skall ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening.
Styrelsen är beslutmässig om mer än halva antalet är vid sammanträdet närvarande.  Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden.

§ 9

STYRELSENS UPPGIFTER
Styrelsen åligger
* att leda föreningens arbete,
* att besluta om föreningsmöten och bereda ärenden som skall beslutas vid föreningsmöte samt verkställa av mötet fattade beslut,
* att på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av föreningsmöte,
* att inom styrelsen utse vice ordförande och sekreterare enl § 8,
* att inom styrelsen utse arbetsutskott,
* att inom styrelsen utse firmatecknare,
* att utse förhandlingsdelegation vari de olika yrkesföreningarna skall företrädas,
* att utse kollegiala rådgivare (förtroendeläkare) enligt Läkarförbundets rekommendationer för Kollegialt Nätverk,
* att utse pressombudspersoner,
* att utse deltagare vid Läkarförbundets representantskapsmöten,
* att vid behov adjungera lämpliga resurspersoner att deltaga i styrelsens arbete samt
* att omedelbart efter val av fullmäktige och ersättare insända uppgifter om de valdas namn och adress till Läkarförbundet,
* att i övrigt hålla Läkarförbundet och arbetsgivaren underrättade om de förtroendemän som utsetts inom föreningen,
och
* att för godkännande delge Sveriges Läkarförbund (CS) beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar

§ 10

VALBEREDNINGEN
Valberedningen består av 5 (fem) ledamöter varav en sammankallande.
Valberedningen åligger att till årsmöte bereda val av förtroendemän enl § 6 punkterna *) 7,8 och 9 .
Valberedningen skall i sina förslag eftersträva en allsidig sammansättning med beaktande av yrkesförening, kön och arbetsplats.
Valberedningens förslag skall tillsammans med kallelsen till mötet tillställas samtliga medlemmar.

§ 11

REVISORER
Föreningens revisorer skall vara 2 (två) med 2 (två) suppleanter. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och skall till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under det senast gångna räkenskapsåret.

§ 12

STADGEÄNDRINGAR
Ändringar av eller tillägg till dessa stadgar må beslutas å ordinarie årsmöte, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslutet skall biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande röstberättigade medlemmarna. Ändring skall för att gälla vara godkänd av Läkarförbundet.

Läkarförbundet godkände stadgarna i augusti 2007

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare