Hoppa till innehåll
Om oss
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2023

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2023

Styrelsen

 • Ordförande Linda Karsberg (Rehabiliteringsmedicin, Falun)
 • Vice ordförande Nadja Schuten-Huitink (Allmänmedicin, Läkemedelsenhet Dalarna)
 • Kassör Max Bratt (Allmänmedicin, Mora VC )
 • Ledamot Daniel Svedin (Allmänmedicin samt medicin, Falun. Ordf i Dalarnas Distriktläkarförening)
 • Ledamot Emelie Svedmyr (Barn/ungdomsmedicin, Falun. Ordf Sjukhusläkarna Dalarna. Paus)
 • Ledamot Jakob Bergman (Medicin, Falun)
 • Ledamot Linus Perlerot (ST läkare Närakuten Ludvika. Ordf SYLF Dalarna. Delvis distans.)
 • Ledamot Simon Mellerstedt (ST läkare Kirurgi, Falun. Sammankallande FD lönerevision)
 • Ledamot Maria Ehlin Kolk (Op/An/Iva Falun/Mora. Delvis distans.)
 • Ledamot Mario Estrada Gonzalez (ST-läkare allmänmedicin, Falun. Delvis paus under året)
 • Ledamot Charlotte-Joséphine Ström Melen (Kirurgi, Mora)

Övriga förtroendeposter

Valberedningen

 • Kristina Jennische, sammankallande
 • Björn Wallén
 • Daniel Ströberg
 • Andreas Odlind

Revisorer

 • Niklas Svedberg
 • Katarina Odlind
 • Agneta Romin (ersättare)
 • Anders Öckerman (ersättare)

Kollegiala rådgivare

 • Sören Kerslow
 • Anders Fritzberg
 • Peter Hallgren
 • Björn Wallén

Samverkans representanter RD och HS

 • Linda Karsberg (ordinarie) , Daniel Svedin (ordinarie), Nadja Schuten-Huitink (ersättare)

Kansli

Kanslist Jessica Larsson, 50% anställning (period med heltidssjukskrivning under året)

Medlemmar

Aktuellt medlemsantal 1085st (ökning med 27st sedan förra året).

Verksamheten under året

Styrelsen har under året regelbundet, ca var 6:e vecka, haft sammanträden som varit kombinerade digitala/fysiska. Mötestiden har legat på eftermiddagar kl 14.30-16.30 och planerade långt i förväg, vilket inneburit en god och gradvis förbättrad närvaro. Vid ett möte gästades vi av vårt ena kontaktombud på Läkarförbundet; Kjell Silver. Vi har haft en arbetsdag samt lönerevisionsdagar (på Gruvan konferens).

Internt har vi fortsatt arbeta med mötesformalia, kommunikation, arbetsfördelning och vår tillgänglighet (inkl uppdaterad kontaktinformation på hemsidan) samt utfört vårt eget arbetsgivaransvar.

I centralt arbete har styrelseledamöter deltagit vid Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte i Sthlm, Sjuklövermöte i Karlstad samt sk repskapsmöten och ordförande konferens. De digitala mötena för information till lokala ordföranden från Förbundet har fortlöpt (var 3:e vecka). Vi har även haft representanter vid utbildningsdag i konflikthantering.

Lokalt har läkarföreningen varit representerad vid ett antal möten där arbetsgivaren efterfrågat facklig närvaro ffa vid ordinarie centrala samverkansmöten (RD och HS). Vår plats i samverkan i division psykiatri har under hösten fyllts upp av klinikombud Tomas Ahlström (adjungerad till styrelsen för detta uppdrag).

Det största gemensamma och tidskrävande arbetet har handlat om de nya reglerna (EU dom) avs dygns- och veckovila där en särskild samverkansgrupp skapades tillsammans med arbetsgivare. Våra representanter där var Nadja, Jakob och Maria. Arbetet har hittills utmynnat i en förhandling som resulterade i ett lokalt kollektivavtal ”beredskap under veckovila” samt ett gediget informationsarbete där vi även varit ett kunskapsstöd till Regionen.

Övriga frågor har gällt uppdaterade rehabiliteringsriktlinjer, lönekriterier och ny förvaltningsstruktur. Vi har varit inbjudna att delta vid Regionens budgetdialog, bokslutskonferens och arbetsmiljödag samt avtackning av regiondirektör. Vi har intervjuats av externa revisorer avseende ”ekonomi i balans” och ”lönebildningsprocess”.

Vi har fortsatt att lyfta frågor kring övertidsersättning, jourbefrielse för gravida, nylönesättning, fortbildning, bemanning, vårdplatser samt arbetsmiljö och ledarskap. I de sistnämnda frågorna samarbetar vi även tvärfackligt.

Styrelsemedlem och/eller klinikombud har deltagit vid de flesta kravprofilsmöten och interjuver i samband med verksamhetschefstillsättningar (bla på ambulanshelikoptern, laboratoriemedicin, ger/rehab Falun/Borlänge och kirurgen i Falun)

Vi har även stöttat klinikombud på kliniker med större arbetsmiljöproblem inkl deltagit vid skyddsrond. Vi ser ett fortsatt generellt behov av utbildning på lokal samverkansnivå (inkl mål att stärka vår representation genom att ha både ordinarie klinikombud och ersättare).

Arbetet med närmre samarbete med klinikombud har startats upp med en utbildningsdag vid Gruvan konferens samt klinikombudsluncher 1 gång per månad (med allt större deltagande). Gemensamt utarbetande av en skriftlig rutin avseende tillsättning av fackligt- och skyddsombud har påbörjats.

Representanter för styrelsen har bistått flertal (ca 20-25st) enskilda medlemmar i ett antal olika ärenden gentemot arbetsgivaren, både vad gäller överläggningar och rehabiliteringsärenden (lönerådgivning ej inräknat). Vi har bla uppmärksammat behov av bättre kunskap och representation inom privat verksamhet (något som också är en aktuell fråga för Läkarförbundet).

Information om facklig organisation och medlemskap är förmedlat av oss vid regionens språkutbildning för läkare som rekryterats från andra länder.

Vi har synts i media bla i frågan hur regionen sköter personärenden som landar i utköp.

Medlemsbrev har skickats ut vid ett par tillfällen.

Utöver allt ovannämnda det årliga stora arbetet med lönerevisionen med utfall 4,1% (separat info). Primärvårds- och psykiatrilyftet permanentades i separat förhandling.

Falun 20240313

Styrelsen genom Linda Karsberg, ordförande. Tack för förtroendet detta år.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Om oss
Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2023