Hoppa till innehåll

Stadgar för Dalarnas läkarförening

Antagna vid årsmöte 2014-04-28 och godkända av Läkarförbundets centralstyrelse.

§ 1  

Dalarnas läkarförening är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område samt de läkare som utan stadigvarande verksamhet inom detta område anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med Landstinget Dalarnas ansvarsområde om inte annat är bestämt av Sveriges läkarförbunds centralstyrelse enligt förbundsstadgarna § 8.

§ 2

Föreningens uppgift är inom sitt verksamhetsområde

att upprätthålla en god och värdig anda bland medlemmarna,

att främja samarbetet mellan föreningens medlemmar och mellan yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom verksamhetsområdet,

att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,

att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen, samt

att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

§ 3

Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

att förmedla information till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,

att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor och utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller delegation från Sveriges läkarförbund,

att genom kollegiala rådgivare stödja medlemmarna, samt

att i övrigt ställa sig till efterrättelse beslut av förbundets fullmäktige eller centralstyrelse.

§ 4

Läkare ska, för att kunna bli medlem av föreningen, vara medlem i Sveriges läkarförbund.

Den som inte är medlem i Sveriges läkarförbund kan, om särskilda skäl föreligger, erhålla medlemskap i föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt. Om sådant medlemskap beslutar styrelsen med iakttagande av vad som sägs i § 14 Sveriges läkarförbunds stadgar.

§ 5 

Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse, kollegiala rådgivare och valberedning.

§ 6

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 7 

Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls årligen senast under maj månad.

Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt, om minst tjugofem föreningsmedlemmar skriftligen begär det eller efter framställan från revisorerna.

Styrelsen ska kalla medlemmarna till föreningsmöte senast en månad före mötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt vilka ärenden som ska behandlas.

Medlem som önskar uppta ärende/motion till behandling vid årsmötet ska skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 14 dagar före mötet.

Beslut att ta upp ärende som inte angetts i kallelsen till föreningsmötet samt eventuellt beslut i ärendet fordrar minst två tredjedels majoritet.

§ 8

Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem, som tillika är medlem i Sveriges läkarförbund, en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det. I övrigt är omröstningen vid mötet öppen om inte annat beslutas. Rösträtten får inte utövas via ombud.

Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer. För stadgeändring gäller särskilda rösträttsregler (se § 16).

§ 9 

Vid årsmötet ska utöver vad som följer av §§ 7 och 8 förekomma följande ärenden:

 • Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse jämte förfrågan om styrelsens ansvarsfrihet
 • Behandling av inkomna motioner eller styrelseförslag
 • Val av styrelse för en mandatperiod av två år i enlighet med § 10
 • Val av två revisorer och suppleanter för dessa för ett år
 • Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund och personliga ersättare för dessa
 • Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
 • Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen för två år
 • Val av kollegiala rådgivare varje jämnt år
 • Eventuella fyllnadsval avseende ledamot av styrelsen, kollegial rådgivare eller ledamot av valberedningen

§ 10 

Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst fyra ledamöter.

Ordförande, samt ytterligare minst tre ledamöter väljs varje jämnt år och varje udda år väljs minst fyra ledamöter.

Styrelsen beslutar vilka ledamöter som upprätthåller funktioner som kassör, sekreterare och vice ordförande.

§ 11

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Röstningen är öppen och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästkommande sammanträde.

§ 12

Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar

att bereda ärenden som ska behandlas vid föreningsmötet samt verkställa av mötet fattat beslut,

att på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av föreningsmöte,

att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,

att omedelbart efter val av förtroendemän sända in uppgifter om de valdas namn och adresser till Sveriges läkarförbund, samt

att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds centralstyrelse beslut om ändring av föreningens stadgar.

§ 13

Föreningens firma tecknas av den/de som styrelsen beslutar.

§ 14

Kollegiala rådgivare, minst fyra och högst sju, väljs vid årsmöte jämna år enligt § 9. Kollegial rådgivare ska vara medlem av Sveriges läkarförbund och ska inte vara ledamot av föreningens styrelse.

§ 15

Kostnader för kollegiala rådgivares verksamhet bekostas i den omfattning som beslutas av styrelsen.

§ 16

Val av revisorer sker enligt § 9. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och ska till årsmötet lämna berättelse angående granskningen av det senast förflutna räkenskapsåret.

§ 17 

Valberedningen ska bestå av tre ledamöter, varav årsmötet väljer en som sammankallande. Det åligger valberedningen att förbereda val av förtroendemän enligt § 9.

§ 18

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmöte/föreningsmöte. Beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar. Beslutad ändring ska, för att bli gällande, godkännas av Sveriges läkarförbunds centralstyrelse.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare