Hoppa till innehåll

Stadgar för eHälsoläkarföreningen

Dessa stadgar har antagits vid föreningens möte 2018-11-09 och godkänts av Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse 2019-03-20.

Allmänna bestämmelser
§1
Svenska e-hälsoläkarföreningen är en intresseförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av läkare, vilka är verksamma inom e-hälsoområdet med inriktning på exempelvis innovation, förändringsledarskap samt digitala arbetssätt och verktyg inklusive telemedicin.

§2.

Föreningens uppgift är

 • att upprätthålla en god och värdig anda bland föreningens medlemmar,
 • att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,
 • att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt
 • att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom medlemmarnas verksamhetsområde.

§ 3
Som intresseförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen att följa läkarförbundets fullmäktiges och förbundsstyrelses beslut.

§ 4
Föreningens verksamhet utövas genom föreningens fullmäktige, föreningens styrelse och dess presidium samt i förekommande fall föreningens lokalavdelningar.

§ 5
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Medlemskap
§ 6
Läkare som uppfyller kraven i § 1 kan antas som medlem i föreningen.

§ 7
Läkare som inte uppfyller kraven i § 1 kan efter ansökan hos styrelsen erhålla associerat medlemskap i Svenska e-hälsoläkarföreningen. Associerad medlem äger inte rösträtt vid medlemsmöten och är heller inte valbar till föreningens styrelse, en associerad medlem har närvaro och yttranderätt på föreningens medlemsmöten.

§ 8
Föreningsmedlem, som utan godtagbara skäl underlåter att fullgöra sina ekonomiska förpliktelser mot föreningen eller som åsidosätter vad som enligt § 9 åligger medlemmen, ska av styrelsen anmälas till Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse för åtgärd. Yttrande i ärende rörande uteslutning av medlem ur förbundet och föreningen enligt Sveriges läkarförbunds stadgar avges av styrelsen. För beslut om tillstyrkande av uteslutning fordras att minst fem av styrelsens ledamöter röstar för uteslutning.

§ 9
Föreningsmedlem är skyldig

 • att erlägga årsavgift till föreningen, vars storlek bestäms vid föreningens ordinarie årsmöte. För associerad medlem fastställer styrelsen årsavgift
 • att följa läkarförbundets samt föreningens stadgar
 • att ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut och att iaktta de bestämmelser rörande
 • anställningsvillkor om vilka förbundet, lokalförening eller i förekommande fall Regionförening, träffat avtal
 • att i förekommande fall tillhöra lokalavdelning av föreningen, Medlem ska tillhöra den lokalavdelning inom föreningen inom vars område medlemmen stadigvarande utövar sin verksamhet.

Årsmöte

§ 10
Föreningens årsmöte, är föreningens högsta beslutande organ och handhar som sådant föreningens angelägenheter. Årsmötet kan vara ordinarie eller extra. Extra årsmöte behöver inte hållas som fysiskt möte, mötesformen får avgöras utifrån de ärenden som ska behandlas. Ordinarie årsmöte hålls varje år senast den 15 maj.

Styrelsen kallar föreningens samtliga medlemmar inklusive associerade medlemmar till årsmöte senast sex veckor före mötet i kallelsen ska ingå en fullständig dagordning. Mötes handlingar inklusive ekonomiska handlingar och valberedningens förslag ska tillhandahållas senast två veckor innan mötet. Extra årsmöte hålls, när styrelsen så anser nödvändigt eller minst femton medlemmar skriftligen begär det. Kallelse till extra årsmöte ska utgå till samtliga medlemmar inklusive associerade medlemmar senast sju dagar före mötet och skall uppta de ärenden som skall behandlas på mötet samt mötesform.

§ 11
Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 3. Fastställande av dagordning.
 4. Val av mötespresidium.
 5. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, som tillsammans med mötes ordföranden justerar mötesprotokollet.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt resultat- och balansräkningen för det senaste verksamhetsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av årsavgift.
 10. Frågor, som styrelsen hänskjutit till fullmäktigemötet.
 11. Av enskild föreningsmedlem väckta frågor.
 12. Val av styrelse, jämna år ordförande samt två övriga ledamöter för en tid av två år. Varje ojämnt år vice ordförande samt tre övriga ledamöter.
 13. Val av revisorer, vart annat år en revisor och en revisorssuppleant för en tid av två år.
 14. Val av delegat till Sveriges läkarförbund jämte ersättare för en tid av ett år.
 15. Val av valberedning för en tid av ett år.
 16. Övriga ärenden.

§ 12
Vid årsmötet äger varje personligen närvarande medlem en röst, associerade medlemmar har ej rösträtt. Begärs omröstning vid mötet är denna öppen utom vid val. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom vid val, då lotten skiljer. Associerad medlem har närvaro och yttrande rätt, Gäster vid mötet revisor i föreningen, ledamot av Sveriges läkarförbunds Förbundsstyrelse och tjänsteman i Sveriges läkarförbund äger rätt att efter årsmötets godkännande delta i årsmötet och få sin mening antecknad till protokollet.

§ 13
Föreningen kan utöver ordinarie årsmöte och extra årsmöte hålla medlemsmöten. Medlemsmöten har inte beslutanderätt i de frågor som beskrivs i §12 punkt 6-16

Styrelsen
§ 14
Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, samt ytterligare tre till fem ledamöter. Styrelsen utser vid behov inom sig funktioner som sekreterare och kassör. Valbar till styrelsen är föreningsmedlem som också är medlem i Sveriges läkarförbund. För att styrelseledamot efter sammanlagt sex år återigen skall vara valbar till styrelsen fordras vid varje valtillfälle årsmötets beslut.

§ 15
Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom dessa stadgar är förbehållna föreningens årsmöte.

Det åligger styrelsen särskilt

 • att ägna sin uppmärksamhet åt allt som rör föreningens uppgift enligt § 2
 • att verka för föreningens sammanhållning och utveckling
 • att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning
 • att besluta om godkännande av lokalavdelningsstadgar i den händelse lokalavdelningar finns
 • att utse firmatecknare
 • att senast sex veckor före samma års fullmäktigemöte överlämna föregående års räkenskaper till revisorerna
 • att kalla till årsmöte
 • att till ordinarie fullmäktigemöte framlägga skriftlig redogörelse för sin verksamhet det gångna verksamhetsåret samt en plan för föreningens verksamhet det kommande verksamhetsåret
 • att vid förfall av såväl fullmäktige som ersättare valda enligt denna stadgas § 11 punkt 14 utse fullmäktige i Sveriges läkarförbund.

Ordföranden leder föreningens verksamhet och styrelsens förhandlingar. Ordförande ska sammankalla styrelsen minst sex gånger per år. Vice ordföranden åligger att biträda ordföranden i ledningen av föreningens verksamhet och att vid förfall för ordföranden fullgöra dennes åligganden.

Presidiet består av ordförande och vice ordförande och behandlar de ärenden som det ålagts av fullmäktige eller styrelsen. Styrelsen kan bemyndiga presidiet att besluta i sådana ärenden som åligger styrelsen.

§ 16
Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande. Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder, utom vid val, då lotten skiljer. Styrelsens protokoll justeras av ordförande jämte en för varje tillfälle utsedd ledamot. Det åligger ordföranden att besluta i ärenden, som inte är av principiell eller prejudicerande natur eller där tidsnöd förhindrar sammankallande av styrelsen samt att vid behov bereda ärenden, som skall handläggas av styrelsen.

Revisorer
§ 17
Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årligen granskas av två bland föreningens medlemmar utsedda förtroendemannarevisorer. Revisionsberättelsen ska tillsändas fullmäktige i föreningen senast 14 dagar innan fullmäktigemötet

Valberedning
§ 18
Svenska e-hälsoföreningens valberedning består av tre ledamöter jämte två suppleanter som träder i tjänst om ordinarie ledamöter permanent inte kan medverka i arbetet. Valberedningen utser inom sig sammankallande. Valberedningen bereder val av föreningens styrelse, revisorer, delegater till Läkarförbundets fullmäktige, samt mötespresidium för föreningens fullmäktige.

Valberedningen bereder inte val av valberedning. Valberedningens förslag ska tillsändas fullmäktige i föreningen senast 14 dagar innan fullmäktigemötet.

Ändring av stadgarna
§ 19
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens fullmäktige, förslag om stadgeändring ska, för att kunna beslutas om, tillsändas fullmäktige i föreningen senast 14 dagar innan fullmäktigemötet. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande fullmäktige. Beslutad stadgeändring ska för att bli gällande godkännas av läkarförbundets förbundsstyrelse.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare