Hoppa till innehåll

Lokala avtal

Här hittar du jour- och arbetstidsavtal.
GLF:s lokala ATL avstegsavtal (090331)

Att erbjuda Gotlands befolkning läkarkompetens årets alla dagar, dygnet runt ställer stora krav på läkarkåren. Läkarbemanningen är begränsad, även i de största specialiteterna. Ett fåtal individer förväntas att säkerställa ett fungerande joursystem.

Gotlands öläge har konsekvenser för individens rörlighet. Den sedan 2002 överenskomna ersättningen för arbete och bundenhet under jour- och beredskap på storhelgerna upplevde läkarkåren som välbehövt tecken till AG:s uppskattning för krävande arbetsinsatser. Det gamla kollektivavtalet motiverade att ställa upp.

AG väljer att minska ersättningen för storhelgerna utan att nämnvärt förbättra avtalet i andra, i nationell jämförelse eftersatta delar.

GLF ifrågasätter HSF:s personalpolitiska strategi. Att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare lär vara ett av regionens främsta mål. Detta försämrade jouravtal bedöms som föga konstruktivt.

HSF GLF jouravtal 2016-02-16

LOKALT AVTAL OM FLEXIBEL ARBETSTID FÖR LÄKARE INOM GOTLANDS HÄLSO- och SJUKVÅRDSFÖRVALTNING

2002-11-14

Syfte
Syftet med att införa flexibel arbetstid är att förbättra läkarnas arbetsmiljö genom att inflytandet över arbetstiden ökar.

Förutsättning
Flexibel arbetstid bygger på ett ömsesidigt förtroende mellan parterna och utgår från verksamhetens behov samt att samverkan sker mellan chef och medarbetare.

Definitioner
Normaltid = ordinarie arbetstid då flextid ej tillämpas, t ex kl 08.00-17.00.

Flexibel arbetstid;
Totalram t ex kl 07.00 – 18.00

Fast tid =obligatorisk arbetstid,                             
t ex 09.00-11.45, t ex 13.15-16.00

LUNCH 30 MIN

Avstämningsperiod = den tidsrymd efter vilken fullgjord ordinarie arbetstid skall stämmas av mot den ordinarie arbetstid som avtalsenligt skulle ha fullgjorts under samma tidsrymd.

Flextidssaldo = det tillgodohavande (plussaldo) eller den tidsskuld (minussaldo) som föreligger vid avstämningsperiodens slut.

Avtalets innehåll
1.Omfattning
Överenskommelsen gäller läkare inom Gotlands Kommun.

2.Totalram, Fast tid, samt omfattning och förläggning av Flextid
Klinikernas/verksamheternas samverkan fastställer dessa definitioner med riktlinjen flextid 2 timmar före resp. efter fast tid.

3. Avstämningsperiod
Avstämningsperioden är 2 kalendermånader.

4. Flextidsaldo
Flextidssaldot får omfatta tillgodohavande upp till högst +50 timmar samt tidsskuld till maximalt –20 timmar. Dessa timmar överförs till nästa avstämningsperiod.
Plussaldo överstigande 50 timmar bortfaller. Vid minussaldo mer än –20 timmar görs avdrag motsvarande timlön, alternativt kan underskottet regleras mot innestående jourkompensationstimmar.

5. Flextid och jourkomptid
Arbete under jour och beredskap kan ej omvandlas till flextid annat än vid minussaldo, se punkt 4.

6. Överenskommelsen ger möjlighet att flexa ut halv- och heldagar.

7. Övertid
För beordrad övertid gäller regler enligt centralt avtal.

8. Lunch
Flextidssystemet medger möjlighet att korrigera för om lunch inte har kunnat tas ut. 

9. Tidsregistrering
All arbetstid skall registreras enligt bestämmelserna i ATL.

10. Tjänstledighet
Vid tjänstledighet ³1 år regleras flextidssaldot.

11. Flextid införs för samtliga enheter fr o m 2003-01-01.

12. Överföring av ”gamla timmar” (Inf klin, Röntgenklin, Vårdcentralen Korpen)
Vid övergång från nu pågående tidsregistrering överförs tidssaldot enligt en avstämningsperiod.

13. Uppföljning och utvärdering skall göras efter 1 år.
Parterna är överens om att HSF och GLF skall göra en utvärdering.

GLF:s lokala ATL avstegsavtal (090331)

§ 1
Förhandlingen hade påkallats rörande vissa frågor i AB § 13 mm och Specialbestämmelser för läkare bilaga 3, till HÖK 07, punkt 3 A II arbetstidsbestämmelser mm

§ 2
Parterna träffade följande överenskommelse att gälla fr o m 2009-04-01

att 14 dagar skall användas som beräkningsperiod för den dygnsvila som avses i Specialbestämmelser för läkare, bilaga 3 till HÖK 07, punkt 3A II mom h oavsett vad som anges i ATL:

 

arbetstagares sammanhängande dygnsvila kan uppgå till minst 9 timmar vid förläggning av ordinarie arbetstid inklusive jourtid enligt gällande arbetstidslagstiftning under förutsättning att dygnsvilan inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under begränsningsperioden.

störning av dygnsvila under beredskap:
arbetstagares dygnsvila kan vid tillfällig avvikelse understiga den planerade dygnsvilan enligt ovan under förutsättning att den inte understiger ett genomsnitt av 11 timmar under varje period av 24 timmar under en på förhand bestämd 14 -dygnsperiod.

Anmärkning

Arbetstagare ska beredas ledighet så att den sammanhängande dygnsvilan uppgår till minst 8 timmar.

Parterna är medvetna om att detta i undantagsfall inte är möjligt att uppfylla.

Arbetstagare kan anmäla intresse av att undantas från första stycket.

§ 3
Någon avvikande reglering av veckovilan har inte gjorts i det lokala avtalet, ej heller i specialbestämmelserna för läkare. Huvudregeln i ATL § 14 och reglerna vid tillfällig avvikelse från veckovila enligt AB § 13 mom 6 punkt i) gäller.

Om arbetstagaren inte fått ut sin sammanhängande ledighet om 24 timmar kan denne på egen begäran komma överens med verksamhetschef om uttag av kompensationsledighet vid senare tillfälle. Om arbetssituationen mer än tillfälligtvis inte medger veckovilan, 36 timmar, enligt huvudregeln, bör Läkarföreningen informeras. Avsikten är att parterna skall bedöma hur veckovilan långsiktigt skall tillgodoses.