fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

§1
Gotlands läkarförening är en lokal förening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område samt de läkare, utan stadigvarande verksamhet inom detta område som anmält sig vilja tillhöra föreningen.
Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med Gotlands kommuns sjukvårdsområde.

§2
Föreningens uppgifter är:
a t t upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar
a t t tillvarata medlemmarnas sociala, ekonomiska och yrkesmässiga intressen
a t t befrämja samarbetet mellan medlemmar och olika kategorier medlemmar
a t t främja medlemmarnas vetenskapliga och utbildningsmässiga intressen samt
a t t befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sitt område.

§3
Som delförening inom Läkarförbundet ankommer det härvid på läkarföreningen bland annat:
a t t vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde
a t t vara remissinstans till Läkarförbundet
a t t  vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar eller motsvarande inom området
a t t lokalt företräda Läkarförbundet i förhandlingsfrågor
a t t lokalt företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor
a t t vara lokalt organ i vidare- och fortbildningsfrågor
a t t genom sina kollegiala rådgivare understödja medlemmarna samt
a t t i övrigt ställa sig till efterrättelse fullmäktiges beslut och Centralstyrelsens beslut.

§4
Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte och styrelse, lokal förhandlingsdelegation, kollegiala rådgivare och valberedning.

§5
Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår.

§6 Medlemskap
För medlemsskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i Läkarförbundet jämte bestämmelserna i §1 ovan.
Annan än läkare kan vinna medlemskap  i föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt.
Om sådant medlemskap beslutar årsmötet.

§7 Föreningsmöte
Föreningsmöte är antingen årsmöte eller extra föreningsmöte varvid föreningens alla förbundsmedlemmar äger lika rösträtt. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det. Annars är omröstningen öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer.
Skriftlig kallelse skall ske minst 14 dagar före mötet.
Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då 25% av medlemmarna eller revisorerna begär det.
Enskild medlems motionsrätt
Medlem som önskar uppta ärende till behandling vid årsmöte skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast under december månad.

§8
Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.

§9
Vid årsmöte skall förekomma följande ärenden:
Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse jämte frågor om styrelsens ansvarsfrihet.
Val av styrelse för ett års mandattid.
Val av pressombudsman.
Val av kollegiala rådgivare, se §12.
Val av ledamöter i valberedning (3 st), se §14.
Val av revisor (1 st) och revisorssuppleant (1 st), se §13.
Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund och personliga ersättare för dessa enligt §9 i förbundsstadgarna.
Val av lokal förhandlingsdelegation (3 st).
Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
Vid val av fullmäktige till Läkarförbundet och ersättare för dessa äger även medlem av annan lokalförening rösträtt om denna vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i förstnämnda förening.

§10
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare samt minst en (1) ytterligare ledamot. Samtliga ledamöter väljs på ett år.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Röstningen är öppen och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästa sammanträde.

§11
Styrelsen åligger utöver vad som övrigt följer av dessa stadgar:
a t t förbereda föreningens möten samt verkställa av mötet fattat beslut
a t t på föreningens vägnar fatta beslut som inte kräver beslut av föreningsmöte
a t t föra föreningens räkenskaper, avsluta dem för kalenderår och tillhandahålla dem för revision
a t t efter val av förtroendemän omedelbart skicka uppgifter om de valdas namn och adress till Läkarförbundet och arbetsgivaren
a t t för godkännande delge Läkarförbundets Centralstyrelse beslut om ändring av föreningens stadgar samt
a t t utse föreningens firmatecknare.

§12 Kollegiala rådgivare
De kollegiala rådgivarna skall vara minst två till antalet. Läkarförbundets rekommendation angående deras arbetsuppgifter kan kompletteras av styrelsen.

§13 Revision
Det åligger revisorerna att granska styrelsens arbete och skall till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under det senast förflutna räkenskapsåret.

§14 Valberedning
Det åligger valberedningen att förbereda val av förtroendemän.

§15 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsmöte sedan förslag därom av styrelsen utsänts till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar. Beslutad ändring skall för att bli gällande godkännas av Läkarförbundets Centralstyrelse.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.