Hoppa till innehåll
Nyheter
Läkares fortbildning fortsätter att minska

Läkares fortbildning fortsätter att minska

Antalet dagar läkare deltar i extern fortbildning har halverats sedan 2004. Det visar Läkarförbundets nya rapport ”Försämrade förutsättningar för fortbildning”. Detta sker trots att utvecklingstakten inom den kliniska forskningen snarare ökat. Antalet dagar extern fortbildning är nu nere på 4,2 dagar per år, vilket kan jämföras med 8,5 dagar år 2004.
Nyhet

- Arbetsgivarna i vården tar inte sitt ansvar för läkarnas fortbildning. Rapporten visar tydligt att dagens svaga reglering i hälso- och sjukvårdslagen inte är tillräcklig, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande för Läkarförbundet. 

Inte bara Läkarförbundet anser att det behövs en tydligare reglering av fortbildning. För ett år sedan röstade riksdagen igenom att regeringen skulle se över ett krav på – och rätt till – en kontinuerlig fortbildning i hälso- och sjukvården. Ännu har ingen sådan översyn gjorts.  

- Det här är inte en fråga bara för läkarna, utan för vården och patienterna. Det faktum att läkare i så hög utsträckning lägger sin fritid och sina privata pengar på fortbildning är ett tecken på att de själva anser att den tid de får från sin arbetsgivare är otillräcklig, säger Sofia Rydgren Stale 

Rapporten i korthet:  

• Extern fortbildning har minskat till 4,2 dagar / år. Det är en halvering mot när enkäten började göras år 2004. Det är också långt under de 10 dagar som Sveriges läkarförbund rekommenderar, och som till exempel vårt grannland Finland har som lagstadgad gräns för extern fortbildning. 18 procent av läkarna fick inte någon extern fortbildning alls under 2022.  

• I nästan alla regioner har mängden fortbildning minskat jämfört med 2019. De regionala skillnaderna är fortsatt stora. 

• Intern fortbildning och egen fortbildning är oförändrad. Läkare får i genomsnitt 1,3 timmar per vecka intern fortbildning och 2,2 timmar egen fortbildning i form av litteraturstudier och liknande. Det är under Läkarförbundets rekommendation om minst en halv dag i veckan sammanlagt för internutbildning och egen fortbildning. 

• Brist på tid är det stora problemet. Nästan 70 procent av läkarna saknar tillräckligt med tid för fortbildning. Nästan 1 av 4 vet inte ens om det finns pengar för deras fortbildning. Och mindre än 40 procent har någon form av plan för sin fortbildning. 

• För att kompensera lägger läkare både fritid och privata pengar för att kunna hålla sig ajour. I snitt lägger en läkare 9 dagar / år av helger, kvällar och semestrar på fortbildning. Snittet för privata utlägg på medicinsk fortbildning är 1 200 kronor år 2022, men många lägger betydligt högre summor än så. 

•En individuell fortbildningsplan gör skillnad. Läkare som tillsammans med sin chef tagit fram en plan för sin fortbildning deltar i mycket mer fortbildning än de som saknar en plan. Genom att lägga upp en plan kan läkare och chef gemensamt säkerställa att den fortbildning som behövs också blir av. 

Bakgrund:

Enkäten gäller situationen 2022, då det inte längre förelåg hinder för till exempel fysiska kurser pga covid-19, bara i viss mån under första kvartalet. Resultatet följer en långsiktig trend, så enkätens låga genomsnitt är inte ett resultat av covid-19, utan att detta är resultat av en kontinuerlig minskning som pågått länge.

Den 27 april 2022 röstade riksdagen igenom socialutskottets tillkännagivande om fortbildning för personal inom hälso- och sjukvården. Man vill att regeringen ska se över frågan om ett införande av ett krav på – och rätt till – en kontinuerlig fortbildning. Regeringen är inte bunden att agera enligt ett tillkännagivande, men rådande praxis är att följa riksdagens vilja.


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Läkares fortbildning fortsätter att minska