Hoppa till innehåll
Nyheter
Öppet brev till socialutskottet: ”Ni kan säkra fortbildningen”

Öppet brev till socialutskottet: ”Ni kan säkra fortbildningen”

Ta fram en föreskrift om läkarnas fortbildning som kan röstas igenom i riksdagen, skriver Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i ett öppet brev till socialutskottet.
Nyhet

Riksdagens partier är så gott som eniga – läkarnas fortbildning behöver säkras. Exakt hur varierar något, men att regeringen behöver ta tag i frågan är nästan alla överens om. Vi vill därför uppmana socialutskottets ledamöter att gemensamt ta fram en skrivning som kan röstas igenom i riksdagen.

Precis som flera partier beskriver i sina motioner är goda förutsättningar att ta till sig ny kunskap helt centralt för en god och säker vård. I dag går utvecklingen i motsatt riktning. Under de 15 år som Läkarförbundet frågat sina medlemmar om fortbildning har antalet dagar för extern fortbildning halverats. Hos vissa vårdgivare ges de anställda varken tid eller pengar för att delta i fortbildning.

Eftersom fortbildning inte är reglerad i lag eller förordning, finns det ingen instans att vända sig till för att klaga. Inte heller kan Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utöva tillsyn mot vårdgivare som underlåter att ge fortbildning.

Detta är något som har uppmärksammats under den allmänna motionstiden av alla partier i riksdagen – utom Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna.

Det är sällan man ser en sådan enighet över blocken, även om det finns vissa skillnader i de olika motionerna. När exempelvis Centerpartiet lyfter vikten av samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, lyfter Vänsterpartiet statens samordnande roll genom Nationella vårdkompetensrådet. När Moderaterna, Liberalerna, Centern och Kristdemokraterna lyfter läkares rätt till kompetensutveckling och fortbildning, så förordar Vänsterpartiet och Miljöpartiet en mjukare styrning.

Vi vill därför lyfta de delar som vi tror att alla dessa partier kan komma överens om.

Reglera läkares fortbildning i föreskrift

En gyllene medelväg, mellan riktlinjer för fortbildning som Miljöpartiet föreslår och rätt till fortbildning i lag som de gamla allianspartierna föreslår, skulle kunna vara att uppdra åt Socialstyrelsen att reglera fortbildningen för läkare i föreskrift. Även när det gäller föreskriftens innehåll tror vi att en samsyn är möjlig.

Individuell fortbildningsplan

Flera av partierna som motionerat om fortbildning har lyft specifika problemområden där de skulle vilja se mer fortbildning, exempelvis inom digitalisering, läkemedel och psykisk ohälsa. Det är kunskapsområden som också lyfts av våra medlemmar. Andra partier förordar en mer neutral reglering. Det förslag som vi tror att dessa partier kan enas kring, och som både är flexibelt och ger viss möjlighet till politisk styrning, är att varje läkare ska ha en individuell fortbildningsplan, som följs upp och revideras regelbundet. Då kan både vårdgivare och anställd påverka innehållet.

Uppföljning

Vänsterpartiet föreslår även att fortbildningen redovisas i vårdgivarnas verksamhetsberättelse och följs upp externt. Detta är ett centralt förslag för att säkerställa kvalitet och följsamhet, som vi tror att även övriga partier skulle kunna ställa sig bakom.

Med det sagt så tror vi att socialutskottets ledamöter, som Acko Ankarberg Johansson (KD), Camilla Waltersson Grönvall (M), Sofia Nilsson (C), Karin Rågsjö (V), Lina Nordquist (L) och Nicklas Attefjord (MP), kan hitta ett förslag som ni alla kan skriva under. Och därmed få majoritet i riksdagen.

Vi har alla ett gemensamt intresse av att uppdatering och fördjupning av kunskaper, färdigheter och förhållningssätt sker fortlöpande under hela yrkeslivet.

Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund


Fler nyheter


Vi välkomnar nya riktvärden för fler vårdplatser

Det råder brist på vårdplatser i 20 av 21 regioner råder brist på vårdplatser, enligt en ny rapport från Socialstyrelsen. Läkarförbundet välkomnar Socialstyrelsens tydliga signaler om att vårdplatserna behöver öka.
Nyheter

40 organisationer i ett gemensamt upprop mot anmälningsplikten

Om vårdanställda blir skyldiga att anmäla papperslösa till Migrationsverket och Polismyndigheten ökar risken för att människor inte vågar söka akut sjukvård. Rätten till hälsa är en av de grundläggande mänskliga rättigheterna och den gäller alla, utan åtskillnad.
Nyheter

Nya regler för läkarnas dygnsvila

Den 1 februari nästa år börjar nya regler gälla för läkarnas dygnsvila. Läkarförbundets har precis accepterat det nya avtalet som vi tecknar tillsammans med arbetsgivaren Sveriges kommuner och regioner. Läkare som jobbar på sjukhus och på andra arbetsplatser som har …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Öppet brev till socialutskottet: ”Ni kan säkra fortbildningen”