Hoppa till innehåll

Idag, 19/8, har Läkarförbundets medlemsadministration stängt. Som medlem kan du själv ändra dina uppgifter på Min sida och söka svar på frågor om ditt medlemskap i Frågor och svar.

Stadgar för Västerbottens läns läkarförening

Stadgar antagna 2021-05-20

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1

Västerbottens läns läkareförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet i Västerbottens län samt de varaktigt icke yrkesverksamma (pensionärer) som är bosatta i Västerbottens län. Även läkare som saknar stadigvarande verksamhet inom området kan beviljas medlemskap om denne anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med Region Västerbottens sjukvårdsområde.

§ 2

Föreningens uppgift är inom sitt verksamhetsområde

att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,

att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

att främja samarbetet mellan föreningens medlemmar och mellan Läkarförbundets

yrkesföreningar,

att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt

att befordra hälso‐ och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

§ 3

Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor och utöva sådan

förhandlings‐ och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller

delegation från förbundet,

att förmedla information till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,

att vara lokalt organ i vidare- och efterutbildningsfrågor,

att vara remissinstans till läkarförbundet,

att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området,

att genom kollegiala rådgivare understödja medlemmarna och verka för läkarreglernas

efterlevnad samt

att i övrigt ställa sig till efterrättelse beslut av förbundets fullmäktige eller styrelse.

§ 4

Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse, arbetsutskott, lokal förhandlingsdelegation, kollegiala rådgivare och valberedning.

§ 5

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6

För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i läkarförbundet jämte bestämmelserna i § 1 ovan.

FÖRENINGSMÖTEN

§ 7

Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningsmötet är föreningens högsta

beslutande organ. Årsmötet hålls årligen senast under juni månad, varvid föreningens alla förbundsmedlemmar äger lika rösträtt. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 20 medlemmar eller revisorerna begär det skriftligt.

Kallelse utsändes av sekreteraren till medlemmarna minst  1 månad före föreningsmötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som ska behandlas.

Medlem som önskar uppta ärende till behandling vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

§ 8

Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justerare att

jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem, som tillika är medlem i Sveriges

läkarförbund, en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det. I

övrigt är omröstningen vid mötet öppen om inte annat beslutas.

Ärenden som inte har tagits upp i kallelsen till föreningsmöte ska inte tas upp till beslut om det inte föranleds av styrelsen eller revisorernas berättelser eller ärendet annars anmäls vid

mötets början och beslut då fattas om ärendets upptagande.

§ 9 Årsmöte

Årsmötet utgör medlemmarnas främsta möjlighet att utöva sitt demokratiska inflytande på lokalföreningens verksamhet. Styrelsen ska därför skriftlig och muntligt redovisa verksamheten under det gångna året och planerna för framtiden för samtliga medlemmar samt uppmuntra medlemmarna att inkomma med nomineringar och förslag. Föreningens verksamhetsår räknas från årsmöte till årsmöte. Vid årsmöte, som skall hållas före juni månads utgång, skall följande ärenden förekomma:

 • mötets stadgeenliga utlysande och fastställande av röstlängd,
 • fastställande av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,
 • fastställande av verksamhetsplan för kommande verksamhetsår,
 • val av styrelse i enlighet med § 10,
 • val av ledamöter och suppleanter i valberedningen i enlighet med § 14,
 • val av revisorer och suppleanter i enlighet med § 10,
 • val av valberedning,
 • val av fullmäktige till läkarförbundet och personliga ersättare för dem enligt § 21 i förbundsstadgarna. Till fullmäktige skall normalt utses medlemmar tillhörande olika yrkesföreningar,
 • behandling av eventuella motioner och andra av medlemmar väckta frågor,
 • fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår.

STYRELSEN

§ 10 Val av ordförande, andre vice ordförande, kassör och fem ledamöter och

erforderligt antal suppleanter sker vid årsmöte varje udda år.

Val av förste vice ordförande, sekreterare, fyra ledamöter och erforderligt antal suppleanter sker vid årsmöte varje jämnt år.

I styrelsen ska minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening ingå. Sådan representant bör om möjligt vara ledamot av nämnda lokalavdelnings styrelse.

Sammansättningen av styrelsen ska spegla den geografiska fördelningen samt de specialiteter och former av yrkesutövning som förekommer hos medlemmarna i länet.

Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet är närvarande vid sammanträdet. Vid lika röstetal i beslutsärenden äger ordförande utslagsröst. Av SLF Student Umeå utsedd representant äger rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

Styrelsens förvaltning granskas årligen av minst två revisorer.

§ 11

Styrelsen åligger

att leda föreningens dagliga och strategiska arbete, inklusive förhandlingar och andra kontakter med arbetsgivare och medlemmar,

att verka för medlemmarnas intressen enligt §2 och 3 samt förbundets stadgar,

att vara föreningens verkställande organ och gemensamt ansvara för dess ekonomi,

att omedelbart efter val av fullmäktige, styrelsemedlemmar och klinikombud insända uppgifter om valdas namn och adress till Läkarförbundet,

att för godkännande delge FS föreningens beslut om ändring av eller tillägg till dess

stadgar och särskilda bestämmelser.

§ 12

Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 13

Valberedningen består av tre ledamöter jämte två suppleanter. Beredningen utser inom sig ordförande.

Valberedningen väljs för tre år.

Valberedningen åligger att till årsmötet bereda val av styrelsemedlemmar, revisorer och övriga eventuella representanter för föreningen.

STADGEÄNDRING

§ 15

Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid föreningsmöte, på vars föredragningslista ärendet upptagits. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

Dessa stadgar har antagits vid föreningsmöte den 20/5, 2021och godkänts av Sveriges

läkarförbunds styrelse den ......... , .........

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar