fbpx
Hoppa till innehåll

Stadgar för Västerbottens läns läkarförening

Stadgar antagna 2008-03-13

 

§ 1

Västerbottens läns läkareförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område eller, utan stadigvarande verksamhet inom viss lokalförenings område, anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med Västerbottens läns landstings sjukvårdsområde.

 

§ 2

Föreningens uppgift är

att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,

att tillvarata medlemmarnas sociala, ekonomiska och vetenskapliga intressen,

att främja samarbetet mellan olika kategorier medlemmar,

att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sitt område.

 

Som delförening inom läkarförbundet ankommer det härvid på läkarföreningen

bland annat

att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,

att vara remissinstans till läkarförbundet,

att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området,

att lokalt företräda läkarförbundet i förhandlingsfrågor,

att lokalt företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor,

att vara lokalt organ i vidare- och efterutbildningsfrågor,

att i övrigt ställa sig till efterrättelse FM:s beslut och CS:s beslut i fackliga frågor.

 

§3

  För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i

  läkarförbundet jämte bestämmelserna i § 1 ovan.

   

  Annan än läkare kan vinna medlemskap i föreningen men erhåller därigenom inte

  rösträtt i fackliga frågor.

   

  Om sådant medlemskap beslutar föreningens styrelse.

   

  § 4

  Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse och valberedning.

   

  § 5

  Föreningsmöte äger rum minst en gång årligen, varvid föreningens alla förbundsmedlemmar äger lika rösträtt.

   

  Kallelse jämte föredragningslista utsändes av sekreteraren till medlemmarna minst

  14 dagar före föreningsmöte.

   

  Föreningens arbetsår räknas från årsmöte till årsmöte. Vid årsmöte, som skall hållas

  före juni månads utgång, skall förekomma följande ärenden:

  val av styrelse i enlighet med § 6,

  val av ledamöter och suppleanter i valberedningen i enlighet med § 8

  val av revisorer och revisorsuppleant,

  fastställande av bokslut för sistlidna kalenderår och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,

  fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår,

  val av fullmäktige till läkarförbundet och personliga ersättare för dem enligt § 9 förbundsstadgarna. Till fullmäktige

  skall normalt utses medlemmar tillhörande olika yrkesföreningar.

   

  Vid val av fullmäktige till läkarförbundet och ersättare för dem äger även medlem av annan lokalförening rösträtt om

  han vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva

  sin rösträtt i förstnämnda förening.

   

  Om fem medlemmar i till styrelsen inlämnad ansökan påkallar det, åligger det styrelsen att inkalla föreningen till föreningsmöte.

   

  § 6

  Val av ordförande, andre vice ordförande, kassör och fem ledamöter och erforderligt antal suppleanter

  sker vid årsmöte varje udda år.

   

  Val av förste vice ordförande, sekreterare, fyra ledamöter och erforderligt antal suppleanter sker vid årsmöte varje jämnt år.

   

  I styrelsen skall ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening. Sådan representant bör om möjligt vara ledamot av nämnda lokalföreningsstyrelse.

   

  Sammansättningen av styrelsen skall spegla fördelningen av medlemmarna i länet.

   

  Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet är närvarande vid sammanträdet. Av MSF:s lokalavdelning i Umeå utsedd representant äger rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

   

  Styrelsens förvaltning granskas årligen av minst två revisorer.

   

  § 7

  Styrelsen åligger

   

  att vara föreningens verkställande organ,

  att omedelbart efter val av fullmäktige och förtroendemän insända uppgifter om

  valdas namn och adress till läkarförbundet,

  att för godkännande delge CS föreningens beslut om ändring av eller tillägg till dess

  stadgar och särskilda bestämmelser.

   

  § 8

  Valberedningen består av tre ledamöter jämte två suppleanter. Beredningen utser inom sig ordförande.

   

  Valberedningen väljes för tre år.

   

  Beredningen åligger att till årsmötet bereda val av förtroendemän.

   

  § 9

  Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid föreningsmöte, på vars föredragningslista ärendet upptagits.

  För ändring fordras två tredjedels majoritet.

   

   

  Bli medlem i Sveriges läkarförbund
  För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar