fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Stadgar antagna 2008-03-13

§ 1

Västerbottens läns läkareförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område eller, utan stadigvarande verksamhet inom viss lokalförenings område, anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med Västerbottens läns landstings sjukvårdsområde.

§ 2

Föreningens uppgift är

att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,

att tillvarata medlemmarnas sociala, ekonomiska och vetenskapliga intressen,

att främja samarbetet mellan olika kategorier medlemmar,

att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sitt område.

Som delförening inom läkarförbundet ankommer det härvid på läkarföreningen

bland annat

att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,

att vara remissinstans till läkarförbundet,

att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området,

att lokalt företräda läkarförbundet i förhandlingsfrågor,

att lokalt företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor,

att vara lokalt organ i vidare- och efterutbildningsfrågor,

att i övrigt ställa sig till efterrättelse FM:s beslut och CS:s beslut i fackliga frågor.

§3

  För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i

  läkarförbundet jämte bestämmelserna i § 1 ovan.

  Annan än läkare kan vinna medlemskap i föreningen men erhåller därigenom inte

  rösträtt i fackliga frågor.

  Om sådant medlemskap beslutar föreningens styrelse.

  § 4

  Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse och valberedning.

  § 5

  Föreningsmöte äger rum minst en gång årligen, varvid föreningens alla förbundsmedlemmar äger lika rösträtt.

  Kallelse jämte föredragningslista utsändes av sekreteraren till medlemmarna minst

  14 dagar före föreningsmöte.

  Föreningens arbetsår räknas från årsmöte till årsmöte. Vid årsmöte, som skall hållas

  före juni månads utgång, skall förekomma följande ärenden:

  val av styrelse i enlighet med § 6,

  val av ledamöter och suppleanter i valberedningen i enlighet med § 8

  val av revisorer och revisorsuppleant,

  fastställande av bokslut för sistlidna kalenderår och beslut om ansvarsfrihet för styrelsen,

  fastställande av årsavgift för nästkommande kalenderår,

  val av fullmäktige till läkarförbundet och personliga ersättare för dem enligt § 9 förbundsstadgarna. Till fullmäktige

  skall normalt utses medlemmar tillhörande olika yrkesföreningar.

  Vid val av fullmäktige till läkarförbundet och ersättare för dem äger även medlem av annan lokalförening rösträtt om

  han vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva

  sin rösträtt i förstnämnda förening.

  Om fem medlemmar i till styrelsen inlämnad ansökan påkallar det, åligger det styrelsen att inkalla föreningen till föreningsmöte.

  § 6

  Val av ordförande, andre vice ordförande, kassör och fem ledamöter och erforderligt antal suppleanter

  sker vid årsmöte varje udda år.

  Val av förste vice ordförande, sekreterare, fyra ledamöter och erforderligt antal suppleanter sker vid årsmöte varje jämnt år.

  I styrelsen skall ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening. Sådan representant bör om möjligt vara ledamot av nämnda lokalföreningsstyrelse.

  Sammansättningen av styrelsen skall spegla fördelningen av medlemmarna i länet.

  Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet är närvarande vid sammanträdet. Av MSF:s lokalavdelning i Umeå utsedd representant äger rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

  Styrelsens förvaltning granskas årligen av minst två revisorer.

  § 7

  Styrelsen åligger

  att vara föreningens verkställande organ,

  att omedelbart efter val av fullmäktige och förtroendemän insända uppgifter om

  valdas namn och adress till läkarförbundet,

  att för godkännande delge CS föreningens beslut om ändring av eller tillägg till dess

  stadgar och särskilda bestämmelser.

  § 8

  Valberedningen består av tre ledamöter jämte två suppleanter. Beredningen utser inom sig ordförande.

  Valberedningen väljes för tre år.

  Beredningen åligger att till årsmötet bereda val av förtroendemän.

  § 9

  Ändring av dessa stadgar kan endast ske vid föreningsmöte, på vars föredragningslista ärendet upptagits.

  För ändring fordras två tredjedels majoritet.

  Jag vill söka i kunskapsbanken

  Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

  Till Råd och stöd

  Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

  De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

  Till Frågor och svar

  Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

  Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

  08-790 35 10
  medlemsradgivningen@slf.se

  Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

  Kontakta din lokalförening
  Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

  Hitta förening

  Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

  Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

  Bli medlem

  infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.