Hoppa till innehåll
Nyheter
Ny forskningspolicy från Sveriges läkarförbund

Ny forskningspolicy från Sveriges läkarförbund

I dag den 16 november lanserar Sveriges läkarförbund den nya forskningspolicyn. På det digitala mötet där samtliga delföreningar var inbjudna deltog cirka 30 personer och det blev en mycket intressant diskussion om forskningens förutsättningar. Läs intervju med Sofia Rydgren Stale, ordförande i Sveriges läkarförbunds utbildnings- och forskningsråd och ta del av den nya forskningspolicyn.

Nyhet

Hur arbetar Läkarförbundet med forskningsfrågan i dagsläget?

Vi arbetar strukturerat och uthålligt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning. I detta ingår det att vi kartlägger och tar fram fakta för att kunna komma med förslag till åtgärder som vi bedömer som viktiga. Sedan bedriver vi ett aktivt påverkansarbete mot beslutsfattare i olika sammanhang, bland annat har vi uppvaktat ministern för högre utbildning och forskning och skickat in vårt inspel inför forskningspropositionen som kommer i höst. Att skriva debattartiklar och samarbeta med andra viktiga aktörer inom forskning är en viktig del.

Varför är en forskningspolicy viktig?

För Läkarförbundet är forskning en viktig fråga och då är det naturligt att vi i skrift sammanfattar vad vi ser som centralt och viktigt för att medicinsk forskning ska få rätt förutsättningar. Det gör att det är lätt att hitta vilka åtgärder vi ser som nödvändiga för att svensk medicinsk forskning ska ligga i framkant.

Hur togs forskningspolicyn fram?

Vi har arbetat under en längre tid med att ta fram en forskningspolicy. Läkarförbundets utbildnings- och forskningsråd har under de senaste åren haft en rad möten med viktiga aktörer inom svensk forskning och vi har också genomfört en längre workshop för att ta fram de viktigaste beståndsdelarna till en policy. När policyn sen var på plats så remitterades den ut till alla våra delföreningar och deras förslag till förbättringar arbetades in i policyn som slutligen fastställdes av förbundsstyrelsen.

Vad är det viktigaste i forskningspolicyn tycker du?

Det är alltid svårt att välja ut en del som viktigare än en annan då förslagen i policyn ska ses som en helhet. Däremot tror jag att det är helt centralt att hälso- och sjukvårdens ansvar för den medicinska forskningen tydliggörs och att det finns bättre möjligheter att kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela karriären. Forskning behöver ses som en naturlig del av hälso- och sjukvården och är en obligatorisk del av uppdraget. Allt för ofta ser vi att hälso- och sjukvården i för stor utsträckning styrs utifrån kortsiktiga mål med mätvärden och då tappar långsiktigt viktiga mål inom utbildning, forskning och utveckling. Vi behöver även säkerställa att det finns goda karriärmöjligheter inom forskning så att det upplevs som ett attraktivt alternativ för våra yngre kollegor att forska.

Vad hoppas du uppnå med forskningspolicyn och det arbete som Läkarförbundet gör inom området på lite längre sikt?

Min förhoppning är att förutsättningarna för medicinsk forskning ska bli bättre. Det är nödvändigt för att vi idag och i framtiden ska kunna erbjuda befolkningen bästa möjliga vård vilket påverkar människors hälsa och välbefinnande. Jag önskar även att andelen forskande läkare ska öka då läkare med sin kombination av medicinsk, vetenskaplig och klinisk kunskap är centrala för vårdens långsiktiga utveckling.

 


Fler nyheter


Gotland får dispens för dygnsvila

Gotland är den första regionen som får dispens för de nya reglerna kring dygnsvila. Läkare inom två verksamheter vid Visby lasarett beviljas undantag. Bristen på läkare på ön är ett viktigt skäl till beslutet.
Nyheter


Dagens Medicin debatt: Vi som arbetar i vården behöver tolken

Regionstyrelsen i Blekinge har fattat beslut om att införa tolkavgifter i sjukvården som ett incitament för att fler ska lära sig svenska. Svenska läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund befarar att fler regioner ska följa efter och vill varna för att tolkavgifter …
Nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Nyheter
Ny forskningspolicy från Sveriges läkarförbund