Hoppa till innehåll

Stadgar för Stockholms läkarförening

Stadgar för Stockholms läkarförening, ursprungligen antagna på årsmötet den 31 maj 1976. Senast ändrade vid fullmäktige 10 mars 2020 och godkända av Läkarförbundets förbundsstyrelse 25 augusti 2020.

Stadgarna är ursprungligen antagna på föreningens årsmöte den 31 maj 1976. Ändrade vid fullmäktigemötet den 28 april 2009 och vid fullmäktigemötet den 13 april 2011 och godkända av Läkarförbundets centralstyrelse den 23 maj 2011. Ytterligare ändring vid fullmäktige 5 mars 2014 och godkända av Läkarförbundets centralstyrelse den 23 april 2014. Ändring vid fullmäktige 5 mars 2015 och godkänd av Läkarförbundets centralstyrelse den 31 mars 2015. Ändring vid fullmäktige 17 mars 2016 och godkänd av Läkarförbundets förbundsstyrelse 20 april 2016. Ändring vid fullmäktige 16 mars 2017 och godkända av Läkarförbundets förbundsstyrelse 14 februari 2018. Ändring vid fullmäktige 10 mars 2020 och godkända av Läkarförbundets förbundsstyrelse 25 augusti 2020. Ändring vid fullmäktige 19 mars 2024 och godkända av läkarförbundets förbundsstyrelse 23 april 2024

§ 1 Lokalförening av Sveriges läkarförbund

Stockholms läkarförening är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av läkare som stadigvarande utövar verksamhet inom föreningens verksamhetsområde eller utan stadigvarande verksamhet inom föreningens eller annan lokalförenings område anmält sig vilja tillhöra föreningen Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Stockholms län.

§ 2 Föreningens uppgift

Föreningens uppgift är

 • att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar
 • att tillvarata medlemmarnas fackliga och vetenskapliga intressen
 • att främja samarbetet mellan olika kategorier medlemmar
 • att verka för hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sitt område
 • att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde
 • att vara remissinstans till Läkarförbundet
 • att vara samordnande organ för såväl föreningens sektioner och fackklubbar som yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området
 • att inom verksamhetsområdet företräda Läkarförbundet i fackliga frågor rörande

  medlemmar
 • att utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen på grund av lag, avtal eller delegation från Läkarförbundet att inom verksamhetsområdet företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor
 • att inom verksamhetsområdet vara lokalt organ i vidare- och utbildningsfrågor
 • att följa beslut av Läkarförbundets fullmäktigemöte och förbundsstyrelse

§ 3 Föreningens organisation

Inom föreningen ska finnas sektioner. Styrelsen kan besluta att inrätta fackklubbar. Föreningens angelägenheter handhas av fullmäktige vid möte, styrelsen och dess presidium, sektioner, fackklubbar, ersättningskommitté, revisorer och valberedning.

§ 4 Föreningens arbetsår och räkenskapsår

Föreningens arbetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5 Medlemskap
För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i Läkarförbundet och bestämmelserna i denna Läkarförenings stadgar § 1.

§ 6 Upphörande av medlemskap
Föreningsmedlem som utträder eller utesluts ur Läkarförbundet upphör att vara medlem av föreningen.

§ 7 Medlems skyldighet att följa beslut
Föreningsmedlem är skyldig att följa beslut av föreningen, dess styrelse eller sektioner och fackklubbar samt följa av föreningen antagna stadgar och särskilda bestämmelser.

 

§ 8 Årsavgifter
Medlem erlägger årligen till föreningen av fullmäktige fastställd årsavgift.
Pensionärsmedlem är sådan som fyllt 61 år och skriftligen anmält att yrkesverksamheten
upphört. Pensionärsmedlem erlägger från och med kalenderkvartalet efter pension tio
procent av årsavgiften.
Övergångsregel: Den medlem som den 1 juli 2016 har fyllt 70 år är att anse som
pensionärsmedlem även i det fall denne fortfarande är yrkesverksam.

§ 9 Fullmäktigemöte – kallelse mm
Fullmäktigemötet är föreningens högsta beslutande organ och har ordinarie möte före april
månads utgång. Sammanträdesdag fastställs av Läkarföreningens styrelse.
Fullmäktige utses av sektionernas styrelser till ett antal motsvarande en per påbörjat 100-tal
medlemmar i sektionen vid senaste årsskiftet. Som sektioner jämställs i detta sammanhang
Stor-Stockholms Privatläkarförening respektive Stockholms företagsläkarförening.
Fackklubbarna har rätt att skicka vardera en delegat till fullmäktigemötet med yttranderätt
och förslagsrätt och rätt att få sin mening i en fråga antecknad till protokollet.

Styrelsen kallar till ordinarie fullmäktigemöte senast åtta veckor före mötet om det inte
finns särskilda skäl för kortare kallelsetid.

Kallelse till föreningens medlemmar kan ske på elektronisk väg till av medlem senast
angiven adress och eller genom annons i Läkartidningen. I kallelsen ska motionstid anges.
Kallelse sänds även särskilt till företrädare för föreningens sektioner och fackklubbar.

Föredragningslista med handlingar ska vara fullmäktige tillhanda senast fjorton dagar före
mötet.

Beslut att på mötet behandla ärende som inte stått på föredragningslistan fordrar minst två
tredjedelar av fullmäktiges totala röster.

För behandling av visst ärende kan extra fullmäktigemöte hållas om Läkarföreningens
ordförande eller Läkarföreningens styrelse så beslutar eller då minst en tredjedel av
fullmäktige skriftligen och med angivande av skäl begär sådant möte. Mötet ska hållas inom
sex veckor efter ordförandens respektive styrelsens beslut eller tidpunkten för inkommen
begäran. Kallelse till sådant möte ska skickas senast fyra veckor före mötet.

 

Vid extra möte kan till behandling upptas endast ärende som angetts i kallelsen till mötet

 

§ 10 Fullmäktige – dagordning
Vid ordinarie fullmäktigemöte ska följande ärenden förekomma
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av vice ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående arbetsår
6. Styrelsens redovisning av den ekonomiska förvaltningen
7. Revisorernas berättelse över den av dem verkställda granskningen
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår
10. Föreningens budget för kommande verksamhetsår, inklusive fastställande av
medlemsavgift
11. Ärenden som av styrelsen föreläggs mötet
12. Ärenden eller förslag väckta av sektion, yrkesförenings lokalavdelning, fackklubb
eller föreningsmedlem och som lämnats till styrelsen senast 30 dagar innan mötet
13. Varje udda år val av ordförande, nio styrelseledamöter varav en utses till andre vice
ordförande för en mandatperiod på två år samt varje jämt år åtta styrelseledamöter
varav en utses till förste vice ordförande för en mandatperiod på två år. Vid behov
fyllnadsval enligt § 12 i dessa stadgar.
14. Val av revisorer och två revisorssuppleanter för en mandatperiod på ett år
15. Val av en auktoriserad revisor och en auktoriserad revisor som suppleant för denne
för en mandat period på ett år
16. Val av ordförande samt två ledamöter till ersättningskommittén. Varje udda år val
av ordförande för en mandatperiod på två år samt varje jämt år val av två ledamöter
för en mandatperiod på två år. Vid behov fyllnadsval enligt § 25 i dessa stadgar.
17. Val av fullmäktige i Läkarförbundet jämte personliga ersättare för en mandatperiod
på ett år
18. Val av ledamöter i valberedningen jämte utseende av ordförande fram till nästa
ordinarie fullmäktigemöte
19. Eventuellt övriga ärenden
Vid extra möte gäller förutom punkterna 1 och 2 endast den fråga som föranlett kallelsen
till mötet.

§ 11 Valbarhet
För att en individ efter tre hela mandatperioder i följd som ordförande, förste eller andre
vice ordförande ska vara valbar till styrelsen för samma post för därpå följande
mandatperiod, fordras att fullmäktige beslutar därom.

§ 12 Fullmäktige – närvarorätt mm
Föreningens medlemmar har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid ordinarie och extra
fullmäktigemöte. Rösträtt har endast fullmäktigedelegat.
Protokoll vid fullmäktigemötet justeras av mötets ordförande och två vid mötets början
utsedda fullmäktigedelegater.

Omröstning sker öppet utom vid val, där sluten omröstning ska ske om så begärs. Rösträtt
får inte utövas genom ombud.

Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som föreningens
ordförande biträder förutom vid val då avgörandet sker genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för styrelsen och inte heller i
val av revisor eller revisorssuppleant.

§ 13 Föreningens styrelse – antal ledamöter
Läkarföreningens styrelse består av ordförande, förste vice ordförande, andre vice
ordförande samt femton övriga ledamöter.

Varje yrkesförening som har lokalavdelning inom föreningens område ska vara företrädd
med en ledamot i styrelsen. SYLF Stockholm har dock två ledamöter. Varje sektion ska
vara företrädd med en ledamot i styrelsen. Karolinska Universitets-sjukhusets läkarförening
har dock två ledamöter och Stockholms läns sjukvårdsområdes läkarförening tre ledamöter.
Fackklubb har ingen formell representation i föreningens styrelse. Styrelsen kan bereda en
fackklubbsrepresentant att adjungeras till styrelsen. Vid sådant förhållande har den
adjungerade representanten yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt.

Den som väljs som Läkarföreningens ordförande ska inte anses som yrkesförenings- eller
sektionsföreträdare.

Avgår ledamot före mandatperiodens utgång ska fyllnadsval hållas vid nästa ordinarie
fullmäktigemöte eller, om styrelsen inte är beslutsför med kvarstående ledamöter, vid
extra fullmäktigemöte.

§ 14 Föreningens styrelse – uppdrag
Styrelsen bevakar föreningens intressen och beslutar på föreningens vägnar i alla ärenden
som enligt dessa och Läkarförbundets stadgar inte åvilar annan.

Styrelsen ska bland annat verkställa av fullmäktige fattade beslut, ansvara för föreningens
ekonomiska förvaltning, till ordinarie fullmäktigemöte avge verksamhetsberättelse för
föregående verksamhetsår och lämna förvaltningsberättelse samt redovisa resultaträkning
och balansräkning avseende föregående verksamhetsår.

Ärenden som har stor principiell eller prejudicerande betydelse bör av styrelsen överlämnas
till fullmäktige för beslut.

Styrelsen ska omedelbart efter fullmäktigemöte till Läkarförbundet insända uppgift om
styrelsens sammansättning och av föreningens valda fullmäktige till Läkarförbundet.

§ 15 Föreningens styrelse – sammanträde, protokoll mm
Styrelsen sammanträder enligt fastställd plan för kalenderåret eller därutöver på kallelse
av ordföranden eller då minst fem styrelseledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför då
minst sju ordinarie ledamöter deltar i mötet.

Omröstning inom styrelsen sker öppet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästa
styrelsesammanträde.

Varje föreningsmedlem har rätt att ta del av styrelsens justerade protokoll.
Styrelsen har rätt att bemyndiga presidiet att avgöra ärenden som ankommer på styrelsen.

§ 16 Föreningens styrelse – adjungeringar
Av Sveriges läkarförbunds student lokalavdelning i Stockholm respektive av
Seniora Läkare utsedda representanter har rätt att delta i styrelsens överläggningar
som adjungerade ledamöter, men inte i dess beslut. Härutöver kan styrelsen besluta om att
adjungera ytterligare ledamöter. Även dessa ledamöter har rätt att delta i styrelsens
överläggningar men inte i besluten.

§ 17 Föreningens styrelse – presidiet
Styrelsens presidium består av föreningens ordförande samt föreningens förste och
andre vice ordförande. Ordförande i presidiet är föreningens ordförande.

Styrelsens presidium har till uppgift att planera styrelsens arbete, företräda föreningen
externt och internt samt behandla sådana ärenden som styrelsen bemyndigat presidiet
att avgöra.

§ 18 Föreningens sektioner – indelning
Föreningsmedlem ska tillhöra sektion enligt följande:

Danderyds sjukhus läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda vid Danderyds sjukhus AB

Karolinska Universitetssjukhusets läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda vid Karolinska Universitetssjukhuset

Läkarföreningen Tiohundra, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda vid Vårdbolaget Tiohundra AB

S:t Görans sjukhus läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda vid Capio S:t Görans sjukhus AB

Sektion statlig, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda inom Karolinska Institutet, hos annan statlig huvudman inom föreningens
verksamhetsområde

SLSO:s läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda vid Stockholms läns sjukvårdsområde

Stockholms företagsläkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare som är företagsläkare inom föreningens verksamhetsområde

Stor-Stockholms privatläkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare som är privatpraktiker inom föreningens verksamhetsområde

Södersjukhusets läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda vid Södersjukhuset AB

Södertälje sjukhus läkarförening, sektion av Stockholms läkarförening
Läkare anställda vid Södertälje sjukhus AB

AT-läkare och ST-läkare tillhör den sektion där moderkliniken finns. Medicine studerande
som är medlem i föreningen tillhör sektion statligt anställda.

Medlem som inte tillhör sektion eller förening enligt ovan handhas direkt av föreningens
kansli.

§ 19 Föreningens sektioner – årsmöte
Sektionens årsmöte ska hållas före december månads utgång, med undantag för Stockholms
företagsläkarförening och Stor-Stockholms privatläkarförening. Kallelse till årsmötet
utfärdas av sektionens styrelse minst två veckor före mötet. Kallelse kan ske på elektronisk
väg. På årsmötet ska styrelsens verksamhetsberättelse över verksamhetsåret presenteras.
Årsmötet utser sektionens styrelse. Styrelsens ledamöter väljs i sin helhet för ett år.
Årsmötesprotokoll delges Läkarföreningens kansli.

§ 20 Föreningens sektioner – styrelsen
Sektionens styrelse består av minst fem ledamöter samt det antal suppleanter som
årsmötet beslutar. Ordföranden och övriga ledamöter utses vid årsmötet. Styrelsen
fördelar inom sig uppdrag i övrigt.

Styrelsen bör vara representativ i förhållande till medlemskåren inom sektionens område.

Styrelsen sammanträder enligt fastställd plan för kalenderår och därutöver på kallelse av
ordförande eller då minst tre ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsför då minst tre
ledamöter deltar i sammanträdet.

Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden
biträder.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästa
sammanträde. Justerat protokoll ska delges Läkarföreningens kansli. Varje sektionsmedlem
har rätt att ta del av styrelsens justerade protokoll.

§ 21 Föreningens sektioner – uppgifter
Sektionen ska inom sitt område företräda såväl medlemmarna i fackliga frågor som
Läkarföreningen samt utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer
sektionen på grund av delegation från Läkarföreningen.

Sektion ska följa Läkarföreningens fullmäktiges och styrelses beslut.
Sektion får utöver vad som sägs ovan inte utan medgivande av Läkarföreningens styrelse
företräda föreningen eller vidta åtgärder som denna har i egenskap av avtalsslutande part.
Ärende som har principiell betydelse ska av sektion överlämnas till Läkarföreningens
styrelse för samråd eller beslut.
Styrelsen utser delegater till Läkarföreningens fullmäktige.

§ 22 Föreningens fackklubbar
Med fackklubb menas facklig representation vid enskilda vårdföretag med verksamhet inom
föreningens område. Fackklubben kan ha formen av en formaliserad styrelse eller utsedda
enskilda kontaktpersoner. Beslut om att inrätta fackklubb fattas av styrelsen eller presidiet
som ansvarar för att utsedda representanter anmäls som fackligt förtroendevalda.

Fackklubb har ingen representation i Läkarföreningens styrelse om inte särskilt beslut om
adjungering fattas av styrelsen. Fackklubb har inte heller någon egen fullvärdig
representation i Läkarföreningens fullmäktigemöte.

Fackklubben ska inom vårdgivarens verksamhet företräda medlemmarna i fackliga frågor
samt utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som kan komma att delegeras till
fackklubben från Läkarföreningen.

Fackklubben ska följa Läkarföreningens fullmäktiges och styrelses beslut.

Fackklubb får utöver vad som sägs ovan inte utan medgivande av Läkarföreningens styrelse
företräda föreningen eller vidta åtgärder som har i egenskap av avtalsslutande part. Ärende
som har principiell betydelse ska av fackklubben överlämnas till Läkarföreningens styrelse
för samråd eller beslut.

Hos vårdgivare med riksomfattande verksamhet omfattar dessa stadgar enbart
fackklubbens verksamhet inom Stockholms läkarförenings område.

 

§ 23 Valberedningar
Valberedningar ska förbereda val till såväl fullmäktigemöte som sektionernas års-möten.
Valberedningen bör i sina förslag eftersträva en allsidig sammansättning av styrelsen och
särskilt beakta jämställdhetsaspekten.
Valberedningarna ska i samtliga fall bestå av minst två ledamöter jämte minst två
suppleanter. Läkarföreningens presidium kan för visst fullmäktigemöte/årsmöte fastställa
annat antal ledamöter och suppleanter i valberedning. Ordförande i valberedning utses vid
fullmäktige respektive sektions årsmöte.

§ 24 Revision
Stockholms läkarförenings räkenskaper och styrelsens förvaltning ska årligen granskas av
dels två bland föreningens medlemmar utsedda revisorer dels av auktoriserad revisor.
Granskningen redovisas på fullmäktigemötet.

§ 25 Ersättningskommitté
Fullmäktige utser ersättningskommittén bestående av ordförande och ytterligare två
ledamöter. Varje udda år val av ordförande för en mandatperiod på två år samt varje jämt år
val av två ledamöter för en mandatperiod på två år. Avgår ordförande eller ledamot före
mandatperiodens utgång ska fyllnadsval hållas vid nästa ordinarie fullmäktigemöte.
Ersättningskommittén ska fastställa förslag till arvoden, förmåner och övriga ersättningar
till föreningens förtroendevalda och tillställa fullmäktige förslagen i samband med övriga
utskick av fullmäktigehandlingar.

§ 26 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas vid fullmäktigemötet på vars föredragningslista ärendet
varit uppfört. Beslutet ska biträdas av minst två tredjedelar vid uppropet närvarande
fullmäktigedelegater.

Beslutad stadgeändring ska för att bli gällande godkännas av Läkarförbundets
förbundsstyrelse.

Om stadgarna

Stadgarna är ursprungligen antagna på föreningens årsmöte den 31 maj 1976.

Ändrade vid fullmäktigemötet den 28 april 2009 och vid fullmäktigemötet den 13 april 2011 och
godkända av Läkarförbundets centralstyrelse den 23 maj 2011.

Ytterligare ändring vid fullmäktige 5 mars 2014 och godkända av Läkarförbundets centralstyrelse den 23 april
2014. Ändring vid fullmäktige 5 mars 2015 och godkänd av Läkarförbundets centralstyrelse
den 31 mars 2015.

Ändring vid fullmäktige 17 mars 2016 och godkänd av Läkarförbundets
förbundsstyrelse 20 april 2016. Ändring vid fullmäktige 16 mars 2017 och godkända av
Läkarförbundets förbundsstyrelse 14 februari 2018.

Ändring vid fullmäktige 10 mars 2020 och godkända av Läkarförbundets förbundsstyrelse 25 augusti 2020

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare