Hoppa till innehåll

Akut oftalmologi

Akutläkare har svårt att få till sidotjänstgöring på ögonkliniker. Akut oftalmologi ingår i en akutläkares ST-utbildning. Syftet med kursen är utgöra ett komplement till en sidotjänstgöring på ögonklinik och på så vis uppnå bättre medicinskt omhändertagande av ögonpatienter på en akutmottagning.

1. Målgrupp

Nivå

AT-läkare, ST-läkare, Specialistläkare (fortbildning)

Specialitet

Akutsjukvård, Allmänmedicin

Ytterligare information

Kursen riktar sig främst till ST-läkare inom akutmedicin. Färdiga specialister såväl som AT-läkare anses också ha stor användning av kursen. Läkare inom specialiteten allmänmedicin är också välkomna.

2. Behovsbeskrivning

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter skall akutläkare kunna ”handlägga alla akuta sjukdomstillstånd och olycksfall, i alla åldrar, under begränsad tid och med tillgängliga resurser”. Man skall därtill kunna ”värdera risken kontra nyttan med olika handläggningsalternativ ur ett medicinskt, logistiskt och etiskt perspektiv samt ur ett patientsäkerhetsperspektiv”.

Runt om i landet är det ofta akutläkare som gör den primära bedömningen av ögonfall kvälls- och helgtid då de flesta sjukhus inte har en ögonjour dessa tider. Detta ställer särskilda krav på akutläkarens förmåga att hantera akuta oftalmologiska fall enligt ovanstående riktlinjer.

Många randar sig en kortare tid på ögonklinik men långt ifrån alla. En randning kan ge viss vana att hantera akuta oftalmologiska fall men ingen teoretiskt utbildning. Denna kurs fokuserar på akutläkarens vardag och hur man skall hantera akuta ögonfall strikt ur en akutläkares perspektiv.

Enligt SWESEM´s utbildningsutskott är det också av stor vikt att akutläkaren har tillräckliga kunskaper och färdigheter för att, med sina begränsade resurser, avgöra tillståndets grad av akuticitet och kunna kommunicera sin bedömning med rätt terminologi samt initiera behandling av de mest akuta tillstånden.

Kursledningens ambition är att kursdeltagaren efter genomgången kurs skall känna en trygghet i att handlägga akuta oftalmologiska fall enligt ovan nämnda riktlinjer.

3. Kursens mål – förväntat resultat

Övergripande mål

Akutläkare har svårt att få till sidotjänstgöring på ögonkliniker. Akut oftalmologi ingår i en akutläkares ST-utbildning. Syftet med kursen är utgöra ett komplement till en sidotjänstgöring på ögonklinik och på så vis uppnå bättre medicinskt omhändertagande av ögonpatienter på en akutmottagning. Skriva färre och mer adekvata remisser till specialistenhet samt. känna större trygghet att handlägga denna patientgrupps akuticitet samt. initiera behandling av de mest akuta tillstånden.

Resultat för deltagaren

Kursen utgår från SWESEMs utbildningsutskotts riktlinjer för ”akut oftalmologi”. Ambitionen är att de teoretiska och praktiska kunskapsmål som eftersträvas skall uppnås till stor del i denna kurs.

Deltagarna skall efter kursen ha kunskap om och kunna handlägga följande: ·

Anamnes

Status
o   Visus
o   Synfält
Manuell konfrontation
o   Yttre inspektion
o   Direkt oftalmoskopi
o   Evertering av ögonlock
o   Biomikroskopi

Symtom
o   Rodnad

o Konjunktival injektion (eller rodnad)
o Ciliär (eller perikornial) injektion
o Blandad injektion
o Stasinjektion
o   Synnedsättning
o   Dubbelseende

Diagnoser
o   Konjunktivit
o   Irit/uveit
o   Keratiter
o Bakteriell keratit
o Herpes simplexkeratit
o Herpes zoster ophtalmicus
o Fotoelektrisk keratit (snöblindhet)
o   Akut glaukom
o   Främmande kropp
o   Glaskroppsavlossning och amotio

Ögontrauma
o   Kornealerosion
o   Direktvåld mot ögat
o   Sårskador
o   Retrobulbär process

Resultat för patient och samhället

Patienterna gynnas genom säkrare handläggning och korrekt omhändertagande på rätt vårdnivå samt minskad risk att dels behöva uppsöka ögonakut i onödan och dels att ej bli remitterad när behovet finns. Samhället gynnas av att patienterna handläggs korrekt på rätt vårdnivå. En medicinskt omotiverad remiss ger ökad belastning på specialistkliniker vilket leder till ökade köer och sned resursfördelning vilket i förlängningen leder till felaktig fördelning av samhällets resurser.

Delmål för ST angivna av kursproducent

Akutsjukvård

SOSFS 2015:8 delmål c2-c3, c5

HSLF-FS 2021:8 delmål STc2-STc3 och STc5

4. Program

Schema

Torsdag 11 Maj

08.30-09.00             Registrering, kaffe och introduktion

09.00-09.30             Ögonbasics- anatomi och lite optik          JU

09.30-10.15             Undersökningsteknik på akuten               MvK

10.15-10.30             Bensträckare

10.30-11.15             Akutläkarens ögonvardag                         JP

11.20-12.00             Neurooftalmologi                                      MN

12.00-13.00             Lunch

13.00-14.00             Akut synnedsättning och TA                     MN

14.00-16.00             Fika, gruppfall och praktiska övningar

fredag 12 Maj

09.00-09.45             Trauma 1 (inkl orbita,frätskador)              KE

09.45-10.00             Fika

10.00-10.45             Trauma 2                                                  KE

10.45-11.00             Bensträckare

11.00-12.00             Röda ögon                                                MvK,JU

12.00-13.00             Lunch

13.00-15.00             Falldiskussioner, kursutvärdering, Quiz och intyg

Föreläsare:

JP- Johan Parnfelt, Studierektor, Överläkare, akutkliniken Helsingborg

MN- Magdalena Naumovska- ST-läkare Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Subspecialicerar sig inom neurooftalmologi

KE- Karl Engelsberg- Överläkare, Ögonkliniken, Skånes Universitetssjukhus, Subspecialist inom Okuloplastik och Orbita

MvK- Marcus von Knorring- Bitr. Överläkare Skånes Universitetssjukhus, Näthinne- och kataraktkirurg. Grundare av Eyecademy.

JU- Johan Ursberg- Överläkare- Aleris Ögonkliniker i Skåne, Kataraktkirurg, Okuloplastiker och allmän oftalmolog. Grundare av Eyecademy.

Referenser
  1. SWESEMs utbildningsgrupps riktlinjer för akut oftalmologi
  2. Ögonboken  – Kugelberg, Ygge
  3. Praktisk oftalmologi – Fahmy, Hamann
Genusperspektiv

Jämn könsfördelning av föreläsare har aktivt eftersträvats.

Fallbeskrivningar under föreläsningarna har granskats av kursledningen och anses ha en jämn könsfördelning.

5. Metodik

Pedagogisk metod

Föreläsningar, interaktiva fallgenomgångar, seminarier, träning med ögonmikroskop, praktiska övningar.

Kursmaterial

Föreläsningar och ev övrigt kursmaterial kommer att finnas tillgängligt elektroniskt innan kursstart.

Förberedelser

Läs gärna ögonboken av Kugelberg och Ygge. Tag med egna fall.

Kunskapskontroll

Quiz

Kompetensutveckling

Inhämtad kunskap och material från kursen kan presenteras för kollegor i den egna verksamheten.

Kompetensöverföring

Föreläsningsmaterial. Praktiska färdigheter.

6. Utvärdering

Lipus utvärdering

Föreläsare får personlig skriftlig feedback av kursledningen baserat på utvärderingarna. Utvärderingarna kommer att användas för att förbättra och utveckla kursen.

Planering

Nej

Tidigare Lipus-certifiering

Akut oftalmologi,

20210110, 12-13 Maj 2022

20200072, 6-7 Maj 2021

20200037, 3-4 december 2020

7. Praktisk information

Kurstillfällen

Startdatum: 11 maj 2023
Slutdatum: 12 maj 2023
Sista anmälningsdatum: 15 april 2023
Kursplats: Radisson Blu Hotel, Östergatan 10 i Malmö

Kursortens län

Skåne län

Antal deltagare

30

Språk

Svenska

Avgift

9 990 kr exkl. moms

Kursmaterial, fika och lunch ingår bägge dagar.

Kringkostnader

Resa och boende

Anmälningsförfarande och krav för deltagande

Via följande länk: https://forms.gle/ut1FdVgCJ3BLh3kh8

Verksamhetschefs/huvudmans godkännande om ekonomiskt åtagande.

Antagningsförfarande och bekräftelse

Antagning bekräftas i samband med ansökan.

Kursintyg

Intyg i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter kommer att delas ut.


Mer i kalendern

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare