fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

§ 1
Malmö Läkareförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område eller, utan stadig-
varande verksamhet, inom viss lokalförenings område anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med sjuk-
vårdsområdet för Sydvästra Skånes Sjukvårdsdistrikt eller det område som vid varje tillfälle bestäms av förbundets centralstyrelse enligt förbundsstadgarna §§ 7 och 8.

§ 2
Föreningens uppgifter är

 • att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar
 • att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen
 • att främja samarbetet mellan föreningens medlemmar och mellan Läkarförbundets yrkesföreningar
 • att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling

§ 3
Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

 • att vara informationsförmedlare till och från med-
  lemmarna inom föreningens verksamhetsområde
 • att vara remissinstans till Sveriges läkarförbund
 • att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området
 • att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjuk-
  vårdspolitiska frågor och utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller delegation från förbundet
 • att genom kollegiala rådgivare understödja medlem-
  marna och verka för läkarreglernas efterlevnad samt
 • att i övrigt ställa sig till efterrättelse beslut av förbundets fullmäktige eller centralstyrelse

Föreningen kan också ägna sig åt annat än facklig verksamhet, om syftet är att erbjuda medlemmarna god service. Sådan verksamhet kan exempelvis vara bedrivande av jourverksamhet eller utgivande av matrikel.

§ 4
Om medlemskap enligt § 1 beslutar Sveriges läkarförbund
Annan än läkare kan, om särskilda skäl föreligger, erhålla medlemskap i föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt. Om sådan medlemskap beslutar styrelsen med iakttagande av vad som sägs i § 14 läkarförbundets stadgar.

§ 5
Föreningens angelägenhet handhas av

 • föreningsmöte
 • styrelse
 • lokal förhandlingsdelegation
 • kollegiala rådgivare
 • valberedning och
 • revisorer

§ 6
Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens arbetsår löper mellan två årsmöten.

§ 7
Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall äga rum senast andra veckan i april. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då minst en tredjedel av medlemmarna begär det. Styrelsen kallar medlemmarna till föreningsmöte senast tre veckor före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas.

Medlem som önskar uppta ärende till behandling vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen under februari månad.

§ 8
Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte mötesordföranden justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande medlem, som tillika är medlem i Sveriges läkarförbund, en röst. Rösträtt får inte överlåtas eller utövas med stöd av fullmakt. Omröstning i val skall vara sluten, om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesord-
föranden biträder, utom i val, då avgörandet sker genom lottning. För stadgeändring gäller särskilda rösträttsregler (se § 14).

Ärenden som icke angetts i kallelsen till föreningsmöte må inte upptas till avgörande om inte ärendet föranleds av styrelsen eller revisorernas berättelser eller ärendet annars anmäls vid mötets början och beslut då fattas om ärendets upptagande.

§ 9
Vid årsmöte skall, utöver vad som följer av §§ 7 och 8, följande ärenden förekomma:

 1. föredragande av verksamhetsberättelsen
 2. föredragande av den ekonomiska redovisningen
 3. föredragande av revisionsberättelsen samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. fastställande av årsavgift för kommande arbetsår
 5. val av styrelse för en mandatperiod av 1 år:
  • ordförande
  • 2 vice ordföranden
  • sekreterare
  • kassaförvaltare
  • 8 ledamöter
 6. val av två revisorer jämte två revisorssuppleanter
 7. val av fem kollegiala rådgivare
 8. val av fullmäktige till läkarförbundet jämte val av personliga ersättare för dessa
 9. val av tre ledamöter i valberedning, varav en sammankallande, jämte två suppleanter

Vid val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund samt ersättare för dessa äger även medlem i annan lokalförening rösträtt om han vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i den lokalförening i vilken han har medlemskap.

§ 10
Styrelsens förvaltning av föreningens ekonomi granskas av revisorerna, som till årsmötet avger berättelse om sin granskning av förvaltningen under senast förflutet räken-
skapsår. Revisorerna lämnar rekommendationer i fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 11
Vid föreningsmöte får beslut fattas endast i ärende, som uppförts på föredragningslistan.

Om minst en tredjedel av vid föreningsmöte närvarande ordinarie medlemmar är ense om bordläggning av ärende, som första gången förekommer, skall detta bordläggas till nästa möte.

§ 12
Vid sitt första möte utser styrelsen den eller de, vilka har att vara firmatecknare.

I styrelsen bör ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening. Sådan representant bör vara ledamot av nämnda lokalavdelnings styrelse.

Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet är närvarande vid sammanträdet.
Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

Av Medicine Studerandes Förbunds lokalavdelning i Malmö/Lund utsedd representant äger rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

§ 13
Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar

 • att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmötet samt verkställa av mötet fattat beslut
 • att utse ledamöter i ett arbetsutskott, som under ledning av vice ordförandena bereder och handlägger de fackliga frågor som styrelsen hänskjuter till utskottet
 • att omedelbart efter val av fullmäktige och förtroendemän insända uppgifter om de valdas namn och adress till läkarförbundet
 • att för godkännande delge centralstyrelsen föreningens beslut om ändring av eller tillägg till dess stadgar och särskilda bestämmelser

Styrelsen äger vidare rätt att till sig adjungera medlemmar för särskilda uppgifter i föreningens verksamhet.

§ 14
För ändring av föreningens stadgar fordras beslut vid årsmötet med 2/3 majoritet.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.