fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info Under sommaren har vi förändrade öppettider, här hittar du aktuella öppettider 

Nu gällande stadgar:

Nordvästra Skånes Läkarförenings stadgar

Antagna vid föreningsmöte 2019-03-06

§ 1
Nordvästra Skånes läkareförening är en lokalförening inom Sveriges Läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom Nordvästra Skåne eller, utan stadigvarande verksamhet inom annan lokalförenings område, anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens uppgift

§ 2
Föreningens uppgift är:

att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen,

att upprätthålla en god och värdig anda bland medlemmarna,

att främja samarbete mellan Sveriges läkarförbunds yrkesföreningar och mellan olika kategorier av medlemmar,

att bland medlemmarna främja jämställdhet,

att främja medlemmarnas arbetsmiljö samt utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen,

att arbeta för hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga bedrivande och utveckling,

att verka för medlemmarnas kollegiala sammanhållning och trevnad.

§ 3
Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund ankommer det på läkarföreningen:

att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor samt utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller delegation inom Sveriges läkarförbund,

att förmedla information till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,

att vara remissinstans till Sveriges läkarförbund,

att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar (motsvarande) inom området,

att utse ordinarie ledamöter samt suppleanter i Läkarförbundet Skåne,

att utse representanter och personliga ersättare till Sveriges läkarförbunds fullmäktige,

att i övrigt ställa sig till efterrättelse Sveriges läkarförbunds fullmäktiges och förbundsstyrelses beslut.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av:

 • föreningsmöten
 • styrelsen jämte utskott
 • lokala förhandlingsdelegationen
 • kollegiala rådgivarna
 • valberedningen

Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Föreningens arbetsår löper mellan två årsmöten.

Medlemskap

§ 5
För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i Sveriges läkarförbund jämte bestämmelser i § 1.

Medlem erlägger avgift som fastställs av årsmötet.

Föreningsmöte

§ 6
Årsmöte äger rum en gång årligen. I övrigt kallas medlemmarna till föreningsmöte då styrelsen finner det lämpligt, omständigheterna så påfordrar eller då minst 25 medlemmar, någon lokalavdelning av yrkesföreningarna eller revisorerna skriftligen begär det.

Kallelse skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen skall tillsändas medlemmarna senast 14 dagar före mötet. Tid och plats för årsmöte ska tillkännages senast en månad före planerat datum.

Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två protokolljusterare, tillika rösträknare.

Vid omröstning äger varje närvarande medlem, som tillika är medlem i Sveriges läkarförbund, en röst. Rösträtt får inte överlåtas eller utövas med stöd av fullmakt. Omröstning i val skall vara sluten, om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder, utom i personval, då avgörandet sker genom lottning.

Beslut om upptagande av ärende som inte stått på mötets föredragningslista samt avgörande av sådant ärende fordrar minst två tredjedelar av närvarande medlemmars röster. Vid extra föreningsmöte kan endast ärende angivet i kallelsen behandlas.

Om valda förtroendemän enligt § 7 avgår före uppdragstidens slut får komplettering ske genom fyllnadsval vid annat föreningsmöte än årsmöte.

Årsmöte

§ 7
Vid ordinarie årsmöte skall utöver vad som följer av § 6 följande ärende förekomma:

 • Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
 • Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • Fastställande av bokslut.
 • Revisionsberättelse.
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • Fastställande av medlemsavgift.
 • Val av styrelse enligt § 8.
 • Val av kollegiala rådgivare.
 • Val av ledamöter till utskott.
 • Val av representanter och personliga ersättare till Sveriges läkarförbunds fullmäktige.
 • Val av revisorer jämte suppleanter för dessa enligt § 10.

Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen enligt § 11.

Styrelse

§ 8
Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör samt fem till tio övriga ledamöter.

Ordförande väljs årligen. Styrelsens övriga ledamöter väljs för en mandatperiod på två år. Styrelsens sammansättning beslutas på konstituerande styrelsemöte.

I styrelsen bör ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintliga lokalavdelning av yrkesförening.

Styrelsen är beslutsför om minst hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstställning gäller den mening som ordföranden biträder. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden samt ytterligare en ledamot.

Styrelsens åligganden

§9
Det åligger styrelsen:

att leda föreningens arbete enligt §§ 2-3,

att besluta om föreningsmöten och bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmötet samt verkställa av mötet fattade beslut,

att på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av föreningsmöte,

att hålla Sveriges läkarförbund och arbetsgivaren underrättade om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen,

att inom styrelsen utse två firmatecknare,

att utse lokal förhandlingsdelegation,

att för godkännande delge förbundsstyrelsen föreningens beslut om ändring av eller tillägg i dessa stadgar och särskilda bestämmelser.

Revisorer

§ 10
Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och skall till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under det senast gångna räkenskapsåret.

Årsmötet utser två revisorer samt två revisorssuppleanter.


Valberedning

§ 11
Det åligger valberedningen att bereda val av förtroendemän enligt §§ 6-8 och § 10.

Valberedningen består av minst två ledamöter varav en sammankallande.

Valberedningen skall i sina förslag eftersträva en allsidig sammansättning med beaktande av yrkesförening, kön och arbetsplats.


Stadgeändring

§ 12
Ändring av dessa stadgar beslutas vid årsmöte på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. Ändring skall för att gälla vara godkänd av förbundsstyrelsen.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.