fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Föreningen anordnar tre sammankomster på våren och två  på hösten med föredrag och trivsamt mingel. På hösten bjuds vi traditionellt in till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte med  föredrag och efterföljande gåsmiddag. Våra  sammankomster äger vanligen rum på Akademiska föreningen i Lund men möten förläggs också till Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Medlemmar i Skåne-SÄL förutsätts vara medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Vi finansierar våra speciella evenemang i Skåne-SÄL via en blygsam  medlemsavgift på 100 kr/år.

Skåne-SÄL samarbetar med andra föreningar, som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Läkaresällskapet i Lund och numera även med de fyra danska seniorläkargrupperna på Själland.

Kontakt:

Marianne Ors, ordförande.  ors.marianne@gmail.com
Birgitta Castor, sekreterare.  Castor.bringeus@telia.se

Aktiviteter hösten 2021

Våren 2021 ställdes alla planerade aktiviteter in med anledning av Corona- pandemin, inklusive årsmötet den 16 mars. När pandemin nu  släpper sitt grepp om oss återupptar vi våra aktiviteter. Vi börjar med att kalla till årsmöte (se nedan) och ett föredrag om seniorens sköna sömn. Styrelsen återkommer snarast med information om övriga förnöjelser.

Skåne-SÄL: Kallelse till årsmöte

Datum och tid: tisdagen 14 september 2021 kl 14.00
Lokal: Stora Festsalen, Akademiska föreningen Sandgatan 2, Lund

1. Mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Parentation
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 (bifogas)
7. Ekonomisk redovisning för 2019 (föredras)
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgift
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och en rev. suppl. (till 2021)
13. Fastställande av två firmatecknare ( ordför + Sven Lindgren)
14. P.13 omedelbart protokollförd och justerad
15. Val av tre ledamöter i valberedningen (till 2021)
16. Information om kommande programverksamhet
17. Ev. Programförslag.
18. Rekrytering av nya medlemmar
19. Övriga frågor. (Danska seniorläkarna, Hemsidan, Invandrarkaféer )

Valberedningens (Marianne Ehinger, ordf.,Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrand) förslag till styrelse i Skåne-SÄL att fastställas vid årsmötet 2020.
Ordför. Marianne Ors nyval till 2022
V.ordför. Bengt Andréasson fyllnadsval till 2021
Sekr. Birgitta Castor kvarstår till 2021
Kassaförvaltare Sven Lindgren kvarstår till 2021
Ordinarie ledamot Inga-Lisa Sjölin nyval till 2022
Suppleant 1 Yelverton Tegner fyllnadsval till 2021
Suppleant 2 Teresa Gerber nyval till 2022
Revisor 1 Dag Ursing omval till 2021
Revisor 2 Göran Helm omval till 2021
Rev.suppl. Kjell Barlöv, omval till 2021

Styrelsens förslag till valberedning, samtliga omval till 2021: Marianne Ehinger, sammankallande, Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrand. 

Styrelsen för Skåne-SÄL

Ordför: Marianne Ors   ors.marianne@gmail.com
V. ordför: Bengt Andreasson  aob.andreassson@gmail.com
Sekreterare: Birgitta Castor   castor.bringeus@telia.com
Kassaförvaltare: Sven Lindgren  svenlindgren42@outlook.com
Ord. ledamot: Inga-Lisa Sjölin  ingalisa.sjolin@gmail.com
Suppl 1: Yelverton Tegnér  yelverton@tegner.com
Suppl 2: Teresa Gerber iwonaogerber@gmail.com 

Valberedning: Marianne Ehinger, sammankallande, Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrand.
Revisor 1 Dag Ursing
Revisor 2 Göran Helm
Rev.suppl. Kjell Barlöv

Språkkaféet – en fantastisk insats !

Läs mer om Språkkafféet i Seniora Läkare 2018 nr 1, sid 12-13. Under ledning av Birgitta Castor bidrog Skåne-SÄL till att underlätta för nyanlända läkare att finna sig till rätta i den svenska sjukvården. Totalt ordnades 82 sammankomster med olika övningar!

Bilderna är från avslutningsfesten den 18 april 2019

Foto: Margareta Nordh
Introduktion till svenska traditioner: Små grodorna på Språkkaféet. Foto:  Margareta Nordh

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem