Hoppa till innehåll

Skåne-SÄL

Skåne-SÄL bildades 2001 och vänder sig till de medlemmar i föreningen Seniora läkare som bor i eller nära Skåne.

Föreningen anordnar sammankomster med föredrag och trivsamt mingel. På hösten bjuds vi traditionellt in till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte med  föredrag och efterföljande gåsmiddag. Våra  sammankomster äger vanligen rum på Akademiska föreningen i Lund men möten förläggs också till Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Medlemmar i Skåne-SÄL förutsätts vara medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Vi finansierar våra speciella evenemang i Skåne-SÄL via en blygsam  medlemsavgift på 100 kr/år.

Skåne-SÄL samarbetar med andra föreningar, som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Läkaresällskapet i Lund och numera även med de fyra danska seniorläkargrupperna på Själland.

Kontakter:
Marianne Ors, ordförande.  Mail: ors.marianne@gmail.com
Yelverton Tegner, sekreterare.  Mail: yelverton@tegner.com
Sven Lindgren, kassör. Mail: svenlindgren42@outlook.com

Så här blir du medlem i Skåne-SÄL

Maila ditt namn och bostadsadress till vår sekreterare Yelverton Tegner. Medlemsavgiften 100 kr betalas till Skåne-SÄLs bankgiro: 413-5034. Glöm inte att skriva ditt namn på betalningen!

Välkommen till årsmöte i Skåne-SÄL 7 mars 2023!

Årsmöteshandlingar: Kallelse samt dagordning och valberedningens förslag till styrelse för kommande verksamhetsår har utskickats via mail till medlemmarna i Skåne-SÄL den 24 januari 2023.

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Skåne-SÄL kallar till årsmöte tisdagen den 7 mars kl 14, Akademiska föreningen, Sandgatan 2, Lund.

 1. Mötet öppnas.
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 4. Fastställande av föredragningslistan.
 5. Parentation.
 6. Styrelsen verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret 2022 (utsändes).
 7. Ekonomisk redovisning för 2022 (föredras).
 8. Revisionsberättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fastställande av årsavgift.
 11. Val av styrelseledamöter. Se valberedningens förslag (bifogas).
 12. Val av två revisorer och en revisorssuppleant för ett år.
 13. Fastställande av två firmatecknare (Marianne Ors, Sven Lindgren).
 14. P.13 omedelbart protokollförd och justerad.
 15. Val av tre ledamöter i valberedningen. Förslag, se nedan.
 16. Information om kommande programverksamhet.
 17. Rekrytering av nya medlemmar.
 18. Övriga frågor
 19. Mötet avslutas.

Styrelsens förslag till valberedning, samtliga omval till 2024: Marianne Ehinger, sammankallande, Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrandt.

Efter årsmötesförhandlingarna berättar ädelsmeden Magnus Liedholm tillsammans med dottern Ida, själv silversmed, om ett mycket speciellt konstnärsskap som sträcker sig över 60 års tid och som omfattar både sakrala och profana föremål. Som exempel kan nämnas Lunds domkyrkas jubileumssilver och den statyett som mottagare av Malmö stads kulturpris får ta emot en gång om året. Magnus berättar i ord och bild om processen att hitta symboler men också om själva hantverket där vissa oumbärliga redskap dateras till 1800-talet. Efter föredraget följer trivsamt mingel.

Valberedningens förslag till val av styrelse i Skåne-SÄL i mars 2023

Ordförande Marianne Ors…………………………………………………………. vald till 2024

V. ordförande Bengt Andreasson……………………………………………..omval till 2025

Sekreterare Yelverton Tegner………..…………………………………………omval till 2024

Kassaförvaltare Sven Lindgren…………………………………………………omval till 2025

Ordinarie ledamot Inga-Lisa Sjölin………………………………………………vald till 2024

Hedersledamot Birgitta Castor……………………………………………….. omval till 2025

Suppleant 1 Birgitta Hovelius……………………………………………………..vald till 2024

Suppleant 2 Magnus Hägerdal………………………………………………….nyval till 2025

Revisorer: Christer Carlsson…………………………………………………….omval till 2024

                    Stefan Palmstierna…………………………………………………omval till 2024

Revisorsuppleant Berndt Ehinger…………………………………………….omval till 2024

Lund den 24 januari 2023

Marianne Ehinger

Sammankallande i valberedningen    

Verksamhetsberättelse för Skåne-SÄL 220101 – 221231

Skåne-Säl styrelse som valdes vid årsmötet har varit:

Ordföranden                   Marianne Ors

Vice ordför.                     Bengt Andreasson

Sekr.                                  Teresa Gerber

Suppl 1, Vik sekr.            Yelverton Tegner

Kassaförvaltare               Sven Lindgren

Ord.ledamot                    Inga-Lisa Sjölin               

Suppl 2                             Birgitta Hovelius

Suppl 3, hedersuppdr.  Birgitta Castor

Styrelsemöten har hållits vid 9 tillfällen, att börja med under covidrestriktioner Därvid har diskuterats föreningens verksamhet såsom medlemsmöten, föreläsarförslag, medlemsrekrytering och under det sista halvåret planering av Seniora läkares vår- och årsmöte i Lund den 12 – 14 maj 2023. Ordföranden har haft alla trådar i händerna och övrig styrelse har bidragit med uppslag till såväl andligt som lekamligt och inte minst varierat spis för att sätta Lund på kartan denna vår.

Efter ett par covidinställda möten har medlemsmöten hållits med föredrag av Marianne Ors: Sömn, Staffan Olander: Beatles, Bengt Liljegren: Fam. Kennedy.

Utflykt i maj till Wanås konstpark och båttur i Vattenriket Kristianstad.

Möte i november i Akademibokhandeln med information om aktuella böcker.

Skåne-SÄL hade vid årsskiftet 2021-2022: 254 betalande medlemmar. 221231 hade antalet sjunkit till 199. Styrelsen arbetar med problemet.

Skanör och Lund 230131

Marianne Ors, ordför         Birgitta Castor suppl.

                                                        

Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet SMHS

Flertalet Skåne-SÄLAR är också medlemmar i SMHS och vi ser väl oss som systerföreningar här nere i den del av Sverige som Linné kallade "Härligast på jorden". Skåne-SÄLs medlemmar brukar exempelvis bli inbjudna till SMHS gåsmiddagar, en tradition som vi är mycket glada och tacksamma för. SMHS har öppna möten dit alla är välkomna. Läs mer på hemsidan www.smhs.nu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare