fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

Föreningen anordnar tre sammankomster på våren och två  på hösten med föredrag och trivsamt mingel. På hösten bjuds vi traditionellt in till Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapets möte med  föredrag och efterföljande gåsmiddag. Våra  sammankomster äger vanligen rum på Akademiska föreningen i Lund men möten förläggs också till Malmö, Helsingborg och Kristianstad.

Medlemmar i Skåne-SÄL förutsätts vara medlemmar i Svenska Läkarförbundet. Vi finansierar våra speciella evenemang i Skåne-SÄL via en blygsam  medlemsavgift på 100 kr/år.

Skåne-SÄL samarbetar med andra föreningar, som Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet och Läkaresällskapet i Lund och numera även med de fyra danska seniorläkargrupperna på Själland.

Inställda aktiviteter våren 2021

På digitalt styrelsemöte den 2 februari 2021 bestämdes att alla planerade aktiviteter under våren 2021 ställs in med anledning av rådande pandemi, inklusive årsmötet den 16 mars. Årsmötet skjuts istället fram till september. Närmre besked om datum kommer.

Kontakt:

Marianne Ors, ordförande.  ors.marianne@gmail.com
Birgitta Castor, sekreterare.  Castor.bringeus@telia.se

Styrelsen för Skåne-SÄL

Ordför: Marianne Ors   ors.marianne@gmail.com
V. ordför: Bengt Andreasson  aob.andreassson@gmail.com
Sekreterare: Birgitta Castor   castor.bringeus@telia.com
Kassaförvaltare: Sven Lindgren  svenlindgren42@outlook.com
Ord. ledamot: Inga-Lisa Sjölin  ingalisa.sjolin@gmail.com
Suppl 1: Yelverton Tegnér  yelverton@tegner.com
Suppl 2: Teresa Gerber iwonaogerber@gmail.com 

Valberedning: Marianne Ehinger, sammankallande, Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrand.
Revisor 1 Dag Ursing
Revisor 2 Göran Helm
Rev.suppl. Kjell Barlöv

Årsmötesprotokoll:

Årsmötesprotokoll från årsmötet 2019 finner du HÄR

Verksamhetsberättelse för 2019.

Styrelsen, som valdes 180312 har bestått av: Stephan Palmstierna, ordf- Marianne Ors, vice ordf- Birgitta Castor, sekr. Sven Lindgren, kassaförvaltare Christer Carlsson, ord. ledam- Inga-Lisa Sjölin suppl. Bengt Andreasson suppl. Under året har hållits styrelsemöten; d 5/2. 12/3, 10/9, 8/10, 3/12, 13/12. Agenda vid styrelsemöten: Medlemsmöten och utflykt har planerats. Information från Seniora läkare. Information om Invandrarkaféerna som Skåne-SÄL bedrivit sedan februari 2016. med c:a 20 deltagande medlemmar varav 6-10 trogna, t.ex. BC, CC, Birgitta Svantesson, Christina Lenner, Kerstin Sandlund, Margareta Nordh, Gunnar Isacsson, Elisabeth Jeanson, Anna Bexell. Marianne Edlund Skåne-SÄL har fått ny hemsida efter planering av MO. Under året har hållits medlemsmöten: 5/2 Karin Wahlberg: Då och nu. Verklighet och fiktion. 6/3 Årsmöte. Björn Klinge: Munnen och hälsan. 5/4 Utflykt till Pulken för att skåda tranor. Lunch och visning av Absolut i Åhus. Rundvandring i Åhus. 10/9. Lennart Stenkvist: Musik och medicin eller musik som medicin. Magle konserthus. 8710 Lena Amurén: Vad skall förläggaren göra när folk inte köper böcker längre. 8/11 Skåne-SÄL var inviterat till SMHS: föredrag (om nobelprisnomineringar av Nils Hansson) och efterföljande gåsmiddag. 3/12 Bengt Liljenberg: Karl XII – hjältekonung eller galning? Till medlemsmötena kommer 50-80 medlemmar varje gång. Medlemsantalet var vid slutet av 2019 312 (2018:315). Höllviken och Lund Stephan Palmstierna, ordf. Birgitta Castor sekr.

KALLELSE  TILL  ÅRSMÖTE

i Skåne-SÄL 2020 10 MARS Kl 14

Stora Festsalen Akademiska föreningen Sandgatan 2 Lund

1. Mötets behöriga utlysande
2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justerare att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Fastställande av föredragningslistan
5. Parentation
6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019 (bifogas)
7. Ekonomisk redovisning för 2019 (föredras)
8. Revisionsberättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Fastställande av årsavgift
11. Val av styrelseledamöter
12. Val av två revisorer och en rev. suppl. (till 2021)
13. Fastställande av två firmatecknare ( ordför + Sven Lindgren)
14. P.13 omedelbart protokollförd och justerad
15. Val av tre ledamöter i valberedningen (till 2021)
16. Information om kommande programverksamhet
17. Ev. Programförslag.
18. Rekrytering av nya medlemmar
19. Övriga frågor. (Danska seniorläkarna, Hemsidan, Invandrarkaféer )

Valberedningens (Marianne Ehinger, ordf.,Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrand) förslag till styrelse i Skåne-SÄL att fastställas vid årsmötet 2020.
Ordför. Marianne Ors nyval till 2022
V.ordför. Bengt Andréasson fyllnadsval till 2021
Sekr. Birgitta Castor kvarstår till 2021
Kassaförvaltare Sven Lindgren kvarstår till 2021
Ordinarie ledamot Inga-Lisa Sjölin nyval till 2022
Suppleant 1 Yelverton Tegner fyllnadsval till 2021
Suppleant 2 Teresa Gerber nyval till 2022
Revisor 1 Dag Ursing omval till 2021
Revisor 2 Göran Helm omval till 2021
Rev.suppl. Kjell Barlöv, omval till 2021

Styrelsens förslag till valberedning, samtliga omval till 2021: Marianne Ehinger, sammankallande, Sven-Olof Isacsson, Christina Nerbrand. 

Höllviken och Lund den 10 januari 2020, Stephan Palmstierna, ordf.,Birgitta Castor, sekr.

Program hösten 2020

Med anledning av  corona-pandemi har styrelsen i Skåne-SÄL beslutat ställa in föreningens planerade aktiviteter under hösten. Flertalet av oss i Skåne-SÄL tillhör ju de sk riskgrupperna och vi behöver vara rädda om varandra. Vi hoppas kunna återuppta våra möten till våren 2021.

Språkkaféet – en fantastisk insats !

Avslutning på Språkkaféet våren 2019. Foto: Margareta Nordh

Ni har väl läst om Skåne-SÄLs språkkafé som Birgitta Castor berättade om i Seniora Läkare 2018 nr 1, sid 12-13? Efter sammanlagt 82 sammankomster var det avslutningsdags den 26 april. Först lite allvar med genomgång av frågor ur ett kunskapsprov och sedan avslutningsfest.

Små grodorna på Språkkaféet. Foto: Margareta Nordh

Gunnar Isaksson hade med sitt dragspel och texter till godbitar ur den svenska sångskatten som Uti vår hage, Idas sommarvisa, Studentsången, Vem kan segla förutan vind och inte minst: Små grodorna! Man sjöng och dansade och det blev smällande korkar och bubblande läsk. Om verksamheten fortsätter till hösten i en eller annan form är i skrivande stund oklart.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem