Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Stadgar

Stadgar för Seniora Läkare enligt beslut på årsmöte den 26 maj 2018. Stadgarna är godkända av Läkarförbundets centralstyrelse den 21 september 2018.

Vid årsmöte den 13 maj 2023 antogs ett smärre tillägg till §7 i föreningens stadgar. Stadgeändringen med detta tillägg godkändes av Läkarförbundet den 17 maj 2023.

Verksamhetsform

§1 Seniora Läkare är en ideell förening. Den är en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund. Föreningens säte är Stockholm.

Ändamål

§2 Föreningens ändamål är

 • att bevaka de fackliga frågorna från seniora läkares perspektiv
 • att verka för kamratlig samvaro mellan medlemmarna
 • att underlätta och förmedla medicinsk och kulturell information och fortbildning
 • att vara remissinstans inom Läkarförbundet
 • att hålla medlemmarna informerade om fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut i fackliga frågor

Medlemskap

§3 Medlem i föreningen ska vara senior läkare och medlem i Läkarförbundet.

Om medlemskap beslutar styrelsen efter ansökan. Medlem som utträder eller utesluts ur Läkarförbundet upphör att vara medlem i föreningen.

Medlemmar i föreningen kan bilda regional eller lokal avdelning, vars stadgar då ska godkännas av föreningens styrelse.

Medlemstidning

§4 Föreningen ska utge en medlemstidning.

Möten

§5 Föreningen ska hålla ett eller flera möten per år. Plats och tidpunkt för möten beslutas av styrelsen.
§6 Årsmöte ska hållas före maj månads utgång. Kallelse till årsmöte med angivande av dagordning ska vara skriftlig och vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötet. Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen kalla till extra årsmöte.
Kallelse till årsmöte/extra årsmöte ska innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt vilka ärenden som ska behandlas.
Beslut om att ärende som inte stått på i förväg utsänd föredragningslista ska upptas på mötet fordrar bifall av minst två tredjedelar av närvarande medlemmar

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden förekomma:

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare
 • Fråga om mötets behöriga utlysande
 • Fastställande av röstlängd
 • Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna räkenskapsåret
 • Revisorernas berättelse över av dem verkställd granskning
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året
 • Behandling av ärenden som styrelsen förelagt årsmötet
 • Behandling av motioner väckta av medlemmar och inlämnade till styrelsen senast 90 dagar före årsmötet
 • Budget för innevarande verksamhetsår
 • Fastställande av årsavgift
 • Varje udda år val av ordförande och två ytterligare ledamöter för en mandatperiod om två år samt varje jämnt år val av vice ordförande och tre eller flera ledamöter för en mandatperiod av två år
 • Val av två revisorer och en revisorssuppleant för en mandatperiod av ett år
 • Varje udda år val av tre ledamöter och en suppleant i valberedningen för en mandatperiod om två år

Styrelse

§7 Styrelsen ska bestå av minst sju ledamöter: ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare, redaktör, reseansvarig samt ytterligare minst en ledamot.
Styrelsens ledamöter väljs vid årsmöte för en period av två år med möjlighet till omval. Avgår ledamot före mandatperiodens slut ska fyllnadsval hållas vid nästkommande årsmöte eller, om styrelsen med kvarvarande ledamöter ej är beslutsför, vid extra årsmöte.
Styrelsen är beslutsför om minst fem ledamöter är närvarande.
Styrelsen ska hålla minst tre sammanträden årligen, varav ett förlagt i anslutning till föreningsmöten. Ordföranden är därutöver skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär detta.
Styrelsen kan utse hedersledamot i föreningen. Hedersledamot är befriad från medlemsavgiften. I samband med utnämningen kan ytterligare tecken på föreningens uppskattning visas.

§8 Det åligger styrelsen

 • att bevaka föreningens intressen och företräda föreningen
 • att bereda ärenden som ska behandlas vid årsmöte och verkställa där fattade beslut
 • att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av årsmöte
 • att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning
 • att till årsmötet avge verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för det gångna verksamhetsåret
 • att underrätta Sveriges Läkarförbund om inträde och utträde av medlemmar
 • att till Sveriges Läkarförbund efter val av förtroendemän insända uppgifter om de valdas namn och adress
 • att för godkännande delge förbundsstyrelsen beslut om ändring av föreningens stadgar

Verksamhetsår/räkenskap och firma

§ 9 Verksamhetsår/räkenskapsår är lika med kalenderår

§10 Föreningens firma tecknas av ordföranden och skattmästaren var för sig

Stadgeändring

§ 11 Ändringar av stadgarna beslutas av årsmöte på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Ändringsförslag ska ha redovisats i kallelsen till årsmötet. Beslut om ändring ska biträdas av två tredjedelar av vid årsmötet närvarande medlemmar.
Ändringar ska, efter det att beslut fattats, föreläggas Sveriges Läkarförbunds förbundsstyrelse för godkännande.

Föreningens upplösning

§ 12 Beslut om upplösning av föreningen ska fattas av ordinarie årsmöte och med kvalificerad majoritet, minst två tredjedelar av närvarande medlemmar. Beslut om föreningens upplösning ska godkännas av Sveriges Läkarförbund.
Vid upplösning ska föreningens kvarvarande tillgångar tillfalla Sveriges Läkarförbund.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare