Hoppa till innehåll

Just nu så har vi tekniska problem och vissa medlemmar har svårt att komma in på Min sida. Vi arbetar på att lösa problemet så snart som möjligt.

Certifiering

Certifiering barn- och ungdomsradiologi genom Svenska Läkaresällskapet

Svenska Läkaresällskapet (SLS) certifierar enskilda läkares kompetens inom fördjupningsområden. Från och med 2023-05-12 är det möjligt att ansöka om att bli certifierad barn- och ungdomsradiolog.

Grundläggande krav

Sökande ska ha svensk läkarlegitimation, svenskt specialistbevis i basspecialiteten radiologi samt vara medlem i SFPR (Svensk Förening för Pediatrisk Radiologi) och Svenska Läkaresällskapet (medlem i SFMR, Svensk Förening för Medicinsk Radiologi, är automatiskt medlem i SLS).

Kompetens- och tjänstgöringskrav

Av sökanden krävs 2,5 års heltidstjänstgöring inom barn- och ungdomsradiologi. Som regel krävs minst 1,5 års tjänstgöring på barnradiologisk enhet. Tjänstgöring på icke barnradiologisk enhet värderas utifrån hur stor andel barn- och ungdomsradiologi som ingår i arbetsuppgifterna och vilket patientpanorama enheten har. I den individuella utbildningsplanen tas hänsyn till tidigare erfarenheter inom barn- och ungdomsradiologi.

Tjänstgöringen måste ha utförts efter uppnådd specialistkompetens. Tjänstgöringen ska vara aktiv och sökanden ska ha arbetat självständigt utifrån kraven i målbeskrivningen. Läs om kompetensområdet, kompetenskraven och delmålen mm i dokumentet ”Målbeskrivning SFPR”, se nedan.

Kompetenskraven är baserade på den europeiska målbeskrivningen och är anpassade för svenska förhållanden. European Society of Radiology (ESR) European Training Curriculum for Subspecialisation in Radiology (Level III, beyond training year 5) finns att hämta på https://www.myesr.org/education/training-curricula.

Det finns en äldre målbeskrivning, skapad 2019 av SFPR, som kan användas som stöd och verktyg i den lokala utbildningen av barnradiolog, se nedan.

Ansökningshandlingar och vidimerade dokument som ska bifogas ansökan
 • Ansökan certifiering
 • Svensk läkarlegitimation
 • Svenskt specialistbevis i radiologi
 • Kompetensintyg undertecknat av verksamhetschef eller motsvarande.
 • CV
Sökande som redan innehar europeisk certifiering 

Sökande som uppfyller de grundläggande kraven och som genomgått den europeiska certifieringen behöver inte redovisa kompetens- och tjänstgöringskrav. Vidimerad kopia av intyget för certifiering måste dock bifogas ansökan.

Ansökningshandlingar och vidimerade dokument som ska bifogas ansökan vid innehav av europeisk certifiering
 • Ansökan certifiering
 • Svensk läkarlegitimation
 • Svenskt specialistbevis i radiologi
 • Vidimerad kopia av europeisk certifiering
Ansökan samt dokument skall skickas som PDF-filer till

sfpr.styrelse@gmail.com

Hämta blanketter här (fylls i med hjälp av t.ex. Acrobat Reader)

Processen för ansökan om certifiering inom barn- och ungdomsradiologi

 • Specialistkompetent radiolog ansöker om certifiering inom fördjupningsområdet barn- och ungdomsradiologi hos SFPR och ansvarar för att ansökan är komplett samt bifogar erforderliga dokument och intyg (vidimerade kopior).
 • Ansökan inklusive dokument/intyg granskas i relation till målbeskrivningen av föreningens granskningsgrupp som avger en skriftlig rekommendation till SLS, med förslag till bifall eller ett motiverat förslag till avslag.
 • Ansökan inklusive dokument/intyg och granskningsgruppens rekommendation skickas till SLS där en bedömningsgrupp (bestående av ordförande och ledamot i SLS delegation för utbildning) gör en bedömning om certifieringen ska godkännas.
 • SLS utfärdar ett diplom som intygar kompetensen vilket undertecknas av SLS ordförande och Utbildningsdelegationens ordförande, beslutet är då slutgiltigt och certifikatet utfärdat.
Kostnad

SLS tar ut en administrativ avgift om 2000 kr från sökande utan europeisk certifiering och 1000 kr för sökande med europeisk certifiering. Faktura kommer att ställas ut till den sökande då ansökan ankommit Svenska Läkaresällskapet. Ansökan behandlas då avgiften kommit Svenska Läkaresällskapet tillhanda.


Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare