Hoppa till innehåll
Nyheter
Stöd för kritik mot SBU-rapport

Stöd för kritik mot SBU-rapport

Nyhet

Denna skrivelse har skickats till SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, från SFRMs styrelse:

2023-01-09

Till berörda projektansvariga gällande SBU-rapport 341/2021.

SBU, Statens beredning för medicinsk och social utvärdering

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, SFRM, stödjer kritik mot SBU-rapport 341/2021.

SFRM ställer sig bakom den kritik som Björn Gerdle och Marcelo Rivano Fischer riktat mot SBU-rapport 341/2021. Uppdraget som utgick från att utvärdera komplexa interventioner som används för rehabilitering av personer med långvarig smärta. Det reducerades till att inbegripa multimodala och interdisciplinära behandlingar vilket riskerar att leda till att slutsatser som inte konstruktivt speglar och stöttar fortsatt utveckling mot tydligare evidensbaserade multimodala interventioner i en svensk kontext.

I rapporten noteras att ”det inte är helt klart i vilken utsträckning deltagarna i studierna överensstämmer med de personer med långvarig smärta som kan bli aktuella för rehabilitering i svensk hälso- och sjukvård. Deltagarna har vanligen rekryterats utifrån kriteriet att de har levt med ett smärttillstånd under lång tid. I svensk hälso- och sjukvård har många patienter som deltar i rehabilitering mer komplicerade tillstånd, till exempel med uttalad samsjuklighet. Det medför att behovet av rehabiliteringsinsatser, och därmed också effekterna av olika insatser, kan skilja sig mellan delgrupper av personer med olika förutsättningar. För att undersöka det behövs studier som undersöker behandlingseffekterna i sådana delgrupper av smärtpatienter”.

Utifrån endast denna marginella kommentar i rapporten ser vi en risk i att beslutsfattare lutar sig på rapportens huvudsakliga slutsatser och nedprioriterar verksamheter som försöker utveckla och utvärdera just komplexa interventioner hos personer med långvarig smärta. SFRM bedömer att detta är ett område som bör prioriteras och även om SBU ”inte styr vården” som Ingvar Karlsberg kommenterade i Läkartidningen 22-07-27 så är det svårt att bortse från tyngden av en SBU-rapport och medföljande ansvar för att stödja vården mot förbättrade metoder över tid. Inte minst i dessa tider av kunskapsstyrning anser vi det av vikt att främja utvecklandet av såväl mindre komplex som komplex smärtrehabilitering. SBU-rapport 341/2021 anser vi ej ha utförts på ett sätt som på ett adekvat sätt belyser komplexa interventioner vid komplexa långvariga smärttillstånd och vi samstämmer i den kritik som Björn Gerdle och Marcelo Rivano Fischer lagt fram.

Jörgen Söverstad i egenskap sekreterare i SFRM

jorgen.soverstad@regionvastmanland.se

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin

Kristian Borg, Marie Lindgren, Johan Nylander, Mattias Hill, Jan Lexell, Jörgen Söverstad,

Solveig Hällgren


Fler nyheter
Specialistexamen återinförs

Utbildningsgruppen har under de senaste åren arbetat med att skapa ett nytt format för specialistexamen. I anslutning till Rehabveckan kommer en pilot av specialistexamen att genomföras. Vad god se format…
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare