Hoppa till innehåll

Utbildning

Tack vare sjukvårdens stora framsteg överlever fler personer svåra skador och sjukdomar och lever längre med komplexa hälsotillstånd. Detta ställer ökade krav på kunskaper om rehabilitering inom många specialiteter. Som specialist i Rehabiliteringsmedicin förvärvar du specialiserade kunskaper i att utöva medicinsk rehabilitering.

Rehabiliteringsmedicin utgör en unik medicinsk specialitet där ett holistiskt synsätt med personcentrerade och beteendemedicinska insatser utgör grundstenarna i arbetet!

Inom Rehabiliteringsmedicin använder och fördjupar du dina kunskaper i anatomi och fysiologi, inte enbart för att ställa diagnos och behandla medicinska tillstånd, utan genom att förstå hur påverkan på dessa biologiska faktorer inverkar på en persons livssituation – personens hälsotillstånd. Den rehabiliteringsmedicinska handläggningen inriktas på att skapa bästa förutsättningar för en enskild person att kunna leva ett aktivt och delaktigt liv med ett komplext medicinskt tillstånd. Rehabiliteringsmedicinsk kompetens är därmed bred och fordrar även goda kunskaper inom bl.a. neurologi, psykiatri, smärtlindring, internmedicin, försäkringsmedicin och ortopedi.

För en fördjupad information om ST-utbildningens innehåll, var god se Målbeskrivning och Checklista för ST-utbildningen.

”Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter. Insatserna ska vara av arbetslivsinriktad, medicinsk, pedagogisk, psykologisk, social och teknisk art och kombineras utifrån den enskildes behov, förutsättningar och intressen. Det är fråga om målinriktade insatser som förutsätter att den enskildes möjligheter till inflytande vid planering, genomförande och uppföljning beaktas och säkras. Insatserna fortsätter så länge individens behov kvarstår.” (Socialstyrelsen)

Den ovan beskrivna definitionen av rehabilitering kan kondenseras till ”samordnade, målinriktade insatser som utgår från den enskildes behov”. Denna process är komplex och dess metodik blir du som specialist i Rehabiliteringsmedicin expert på.

För att kunna bedriva samordnade insatser krävs teamarbete. Till skillnad från team inom andra medicinska områden sker arbetet ofta i interdisciplinära team, vilket innebär att graden av samordning är mycket hög och de målinriktade insatserna utformas gemensamt av teamet där den person (och närstående) som är aktuell för rehabilitering ingår. Du som läkare är huvudansvarig för teamet. Interaktionen mellan teammedlemmar är annorlunda än i övriga medicinska team med horisontell istället för vertikal kommunikation. Teamets sammansättning kan se olika ut men du kan, utöver med personen och närstående, arbeta med till exempel arbetsterapeut, sjuksköterska, undersköterska, kurator, psykolog, logoped och fysioterapeut.

Inom Rehabiliteringsmedicin utgår insatserna från den enskildes behov. Detta innebär att teamet tillsammans med person och närstående kartlägger en persons hälsotillstånd. Då tas inte bara i beaktande de biologiska faktorerna (anatomi och fysiologi) utan också psykosociala faktorer. Därigenom skapas ett holistiskt synsätt på en persons hälsotillstånd utifrån vilket målinriktade insatser initieras. Det huvudsakliga syftet är att göra anpassningen till ett liv, med nya eller förändrade förutsättningar till följd av skada eller sjukdom, med så hög förmåga som möjligt att vara aktiv och delaktig i sitt liv. Vid svåra tillstånd där personen kan sakna förmågan att själv föra sin talan kan detta innebära att insatserna inriktas på att stärka omgivningens stöd såsom närstående och personal.

Rehabiliteringsmedicin handlägger komplexa hälsotillstånd som rehabilitering vid förvärvade neurologiska skador och sjukdomar såsom hjärnskada och ryggmärgsskada, inklusive kroniskt smärtsyndrom. Beroende på lokala förhållanden förekommer även exempelvis vuxenhabilitering, pediatrisk neurorehabilitering, stress- och utmattningstillstånd, cancerrehabilitering, funktionella-, ortopediska- och kardiovaskulära tillstånd inom Rehabiliteringsmedicinsk verksamhet.

Ordförande i Utbildningsgruppen är Marie Lindgren (Linköping).

Utbildningsgruppens huvudsakliga arbetsuppgifter är att:

 • fortlöpande revidera checklistorna till målbeskrivningen för specialistutbildningen
 • arbeta för att ST-kurser ges regelbundet, med god kvalitet och i överensstämmelse med målbeskrivningen och checklistorna
 • fungera som Socialstyrelsens externa bedömare vid bedömning av specialistkompetens
 • fungera som rådgivare vid frågor rörande individuella utbildningsprogram
  • svensk specialistutbildning
  • dubbelspecialisering
  • komplettering för läkare med utländsk utbildning
 • årligen genomföra svensk specialistexamen
 • utgöra en resurs för styrelsen och utbildningsansvarig

Utbildningsgruppen har glädjen att informera om att ST-examen 2024 kommer att gå av stapeln 24-04-15 i Göteborg.

Ett utkast till reflektionstext (en kortfattad beskrivning, ca halv A4) skickas via e-post till Marie Lindgren senast 23-12-15, vilket även är sista datum för anmälan till examen.

Följ länkarna nedan för vidare information om specialistexamen. Vid frågor kontakta utbildningsansvarig.

Information ST-examen 2024

Format

Bedömningskriterier

Till enheter som bedriver specialistutbildning i Rehabiliteringsmedicin ska finnas knuten en ST-studierektor. Studierektorn ska vara en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef och handledare när det gäller att upprätthålla kvalitet i enhetens specialistutbildning.

I ST-studierektorns ansvarsområden ingår:

 • organisation och samordning av utbildningsaktiviteter för enhetens ST-läkare
 • uppföljning av handledarnas kompetens och kompetensutveckling
 • uppföljning av individuella utbildningsplaner i samverkan med ST-läkare och handledare
 • uppföljning av enhetens kompetenskontroll av ST-läkare
 • stödfunktion för ST-läkare och handledare vid problem
 • samarbetsfunktion mot andra klinker där delar av ST-utbildning fullgörs

ST-studierektorns uppdrag regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS 2015:8 kap 4 (SOSFS 2008:17 kap 3).

Ytterligare riktlinjer och råd angående studierektorsfunktionen och rollfördelning mellan verksamhetschef, handledare och studierektor, finns i Läkarförbundets och Svenska läkarsällskapets policy om studierektorsrollen.

Lista över studierektorer

Nätverkets minnesanteckningar
28/3 2023
27/1 2021
23/5 2019
9/5 2018

Kontaktperson

 1. Marie Lindgren
  Ordförande utbildningsgruppen
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare