Hoppa till innehåll

Dokument

Verksamhetsberättelser

Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicins
Verksamhetsberättelse för 2021 (PDF)

Styrelsen för Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin får avge
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.

Styrelsen har under året bestått av Malin Nystrand (ordförande),
Annika Brar
(vice ordförande),
Monica Björkman (kassör),
Matilda Utter (sekreterare),
Maria Gruvensjö (hemsideansvarig),
Lena Nylander, Eva Nordin-Olsson (ledamöter).
Tomas Börsbo har deltagit i egenskap av ansvarig för habiliteringsläkarnätverket.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 ordinarie digitala styrelsemöten samt ett extra styrelsemöte pga omställning till digitala fortbildningsdagar.

Arbetet har inriktats på organiserandet av 2022 års fortbildningsmöte i januari samt uppmärksammat myndigheter och organisationer på vår målgrupps behov.

Föreningen blev 2020 intresseförening till Sveriges Läkarförbund (SLF) och
under året har kontakterna fördjupats med anledning av hemsida och
medlemsregister.

Styrelsen har under året haft två digitala möten med Sveriges Läkarförbunds
ordförande Sofia Rydgren Stale där vi diskuterat läkares utbildning gällande
patienter med funktionsnedsättning.

Vid årsskiftet hade föreningen 31 betalande medlemmar.

Ekonomisk rapport lämnas separat.
Göteborg i januari 2022

För styrelsen
Malin Nystrand, ordförande

Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicins Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen för Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin får avge
följande verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2022.
Styrelsen har under året bestått av Malin Nystrand (ordförande), Annika Brar
(vice ordförande), Monica Björkman (kassör), Matilda Utter (blivande kassör,
sekreterare och ansvarig för habiliteringsläkarnätverket), Maria Gruvensjö
(hemsideansvarig), Lena Nylander (ledamot), Eva Nordin-Olsson (ledamot).
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 ordinarie digitala styrelsemöten samt
ett styrelsemöte i anslutning till årsmötet för att konstituera styrelsen.
Arbetet har inriktats på organiserandet av 2023 års fortbildningsmöte i januari
samt uppmärksammat myndigheter och organisationer på vår målgrupps behov.
Föreningen blev 2020 intresseförening till Sveriges Läkarförbund (SLF) och
under året har kontakterna fördjupats med anledning av hemsida och
medlemsregister.
Styrelsen har under året haft två digitala möten med Sofia Karlsson, utredare vid
SLF där vi diskuterat läkares utbildning och arbetsmiljö gällande patienter med
funktionsnedsättning. Möjligheten att Habiliteringsmedicin blir en egen
specialitet och att påverka målbeskrivningen för ST-läkare har diskuterats.
Vid årsskiftet hade föreningen 39 betalande medlemmar.
Ekonomisk rapport lämnas separat.
Göteborg i januari 2023
För styrelsen
Malin Nystrand, ordförande

Stadgar

Antagna på möte 2020-06-09
Stadgar för Svenska Läkarföreningen (PDF)
för Habiliteringsmedicin
§ 1
Svenska Läkarföreningen för Habiliteringsmedicin är en intresseförening av
läkare med huvudsyfte att främja kunskaperna om och förståelse för medicinska
aspekter hos vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, autism, svåra
hjärnskador och medfödda eller tidigt förvärvade rörelsenedsättningar.
Föreningen skall verka för att personer med betydande och varaktiga
funktionsnedsättningar skall erhålla god och jämlik vård samt bidra till
utveckling av hälso- och sjukvårdens innehåll inom habiliteringsmedicinen.
§ 2
Medlemskap står öppet för var och en som stödjer föreningens syfte. Styrelsen
beslutar om medlemskap i föreningen. Varje medlem äger en röst.
§ 3
Föreningens årsmöte hålls efter kallelse av styrelsen senast i februari året efter
verksamhetsåret (= kalenderåret).
Kallelsen till årsmötet skall tillställas föreningens medlemmar senast 4 veckor
före årsmötet.
Extra medlemsmöte hålls då styrelsen så finner befogat eller när minst 5
medlemmar så begär genom en skriftlig framställning till styrelsen.
§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse, vald på årsmötet, bestående
av:
– ordförande (väljs årligen)
– minst fyra ytterligare ledamöter (väljs för två år, avgår växelvis)
Ordföranden väljs på årsmötet. Styrelsen konstituerar sig vad gäller vice
ordförande, kassör, sekreterare och övrig ledamot.
Föreningens ordförande och kassör äger rätt att var för sig teckna föreningens
firma.
§ 5
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter deltar i beslutet.
Styrelsen har ett generellt uppdrag att bevaka föreningens intressen i alla
ärenden om inte annat beslutas vid årsmöte/medlemsmöte.
§ 6
Vid årsmötet skall följande frågor behandlas:
1) Val av ordförande för årsmötet
2) Val av sekreterare för mötet
3) Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
4) Val av en justerare att jämte ordföranden justera protokollet
5) Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
6) Revisorernas berättelse
7) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
8) Val av ordförande på ett år
9) Val av minst två ordinarie ledamöter på två år
10) Val av en revisor och ersättare för ett år
11) Tillsättande av valberedning, två ledamöter
12) Budget för kommande verksamhetsår
13) Fastställande av medlemsavgift
14) Styrelsens förslag
15) Övriga ärenden
§7
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid två föreningssammanträden,
varav det ena är ordinarie årsmöte. Enkelt majoritetsbeslut erfordras.
Föreningen är en intresseförening till Sveriges läkarförbund, vilket innebär att
stadgeändring måste godkännas av Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse
innan den träder i kraft och att föreningen ställer sig till efterrättelse Sveriges
läkarförbunds fullmäktiges och förbundsstyrelsens beslut. Föreningen
underrättar löpande Sveriges läkarförbund om vem som är medlem i föreningen.
§ 8
Beslut om upplösande av föreningen kräver två på varandra följande
föreningssammanträden, varav det ena är ordinarie årsmöte. Enkelt
majoritetsbeslut erfordras.
För beslut om hur föreningens tillgångar ska disponeras krävs två tredjedels
majoritet.

Habiliteringsmedicin

I flera europeiska länder finns redan habiliteringsmedicin som en egen specialitet. Föreningen arbetar aktivt för att ge förutsättningar för det även i Sverige. Vi är många som arbetar med personer med funktionsnedsättningar och vi har olika bakgrund. En gemensam kunskapsbas skulle underlätta för både läkare och patienter. I dagsläget är habiliteringens utformning och uppdrag mycket varierande över landet. Försök till kartläggningar är gjord, men då diversiteten är för stor har myndigheter svårt att komma till någon konklusion om vad som vore en lämplig organisation.

Här kan du läsa vårt förslag till målbeskrivning för habiliteringsmedicin.

Systerorganisationer

IASSIDD är en världsomspännande förening för forskning och utveckling av vård och omhändertagande av personer med funktionsnedsättningar. Årligen hålls en kongress. Svenska föreningen för habiliteringsmedicin brukar ha medlemmar representerade på kongressen. Våra fortbildningsmöten har vid flera tillfällen haft föreläsare som föreningen fått kontakt med vid IASSIDDs världskongress.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare