Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Hallands läkarförening

§ 1 Uppgift och organisation
Hallands läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och
omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom
föreningens område samt de läkare som utan stadigvarande verksamhet
inom lokalföreningens område anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med sjukvårdsområdet
för Region Halland eller det område som vid varje tillfälle bestäms av förbundets centralstyrelse enligt förbundsstadgarna §§ 7 och 8.

§ 2
Föreningens uppgifter är inom sitt verksamhetsområde

att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,
att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,
att främja samarbetet mellan föreningens medlemmar och mellan läkarförbun-
dets delföreningar,
att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen
samt
att befordra hälso- sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

§ 3
Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

att förmedla information till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,
att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar motsvarande inom området,
att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor och
utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller delegation från förbundet,
att genom kollegiala rådgivare understödja läkarreglernas efterlevnad, samt
att i övrigt ställa sig till efterrättelse beslut av förbundets fullmäktige eller
centralstyrelse.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse, lokal förhandlingsdelegation, kollegiala rådgivare och valberedning.

§ 5
Föreningen verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 6 Medlemskap
Om medlemskap enligt § 1 beslutar Sveriges läkarförbund.

Annan än läkare kan, om särskilda skäl föreligger, vinna medlemskap i
föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt i fackliga frågor eller frågor
som rör föreningen.
Om sådant medlemskap beslutar styrelsen med iakttagande av vad som sägs i § 14 läkarförbundets stadgar.

§ 7 Föreningsmöte
Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls en gång per år, senast under mars månad.
Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 25 (tjugofem) medlemmar eller revisorerna begär det.

Medlem som önskar uppta ärenden till behandling vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast 2 (två) veckor före mötet.

Styrelsen skall kalla medlemmarna till föreningsmöte senast 4 (fyra) veckor före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig eller digital och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas.

§ 8
Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte ordförande justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem som tillika är medlem i Sveriges läkarförbund en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det.
I övrigt är omröstningen vid mötet öppen, om inte annat beslutats.
Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordförande biträder, utom vid val då lotten skiljer. För stadgeändring gäller särskilda rösträttsregler (se § 16)

Ärenden som icke angetts i kallelsen till föreningsmöte må icke upptas till avgörande om inte ärendet föranleds av styrelsen eller revisorernas berättelser
eller ärendet annars anmäls vid mötets början och beslut då fattas om ärendets upptagande.

§ 9
Vid ordinarie föreningsmöte skall utöver vad som följer av §§ 7 och 8 förekomma följande ärenden:
–  Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse jämte frågor om styrelsens
ansvarsfrihet.
–  Behandling av inkomna motioner eller styrelseförslag.
–  Val av styrelse för en mandatperiod av två år i enlighet med §10.
–  Val av kollegiala rådgivare.
–  Val av revisorer och suppleanter för dessa.
–  Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund och personliga ersättare för dessa.
Representanterna till fullmäktige bör tillhöra olika yrkesföreningar.
–  Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår.
–  Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen.

Vid val av fullmäktige till läkarförbundet och ersättare för dessa äger även medlem
av annan lokalförening rösträtt om han vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i förstnämnda förening.

§ 10 Styrelsen
Styrelsen ska bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare sex ledamöter. Ordförande, kassör och tre ledamöter väljes varje udda år, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare tre ledamöter väljes varje jämt år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsmässig när halva antalet ledamöter är närvarande. Röstningen är öppen och vid lika röstetal har ordföranden ut-slagsröst.

Styrelsen får till sig utse adjungerade ledamöter.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästkommande sammanträde.

§ 11
Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar
att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmötet samt verkställa
av mötet fattat beslut,
att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,
att på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av
föreningsmöte,
att utse lokal förhandlingsdelegation med representanter från yrkesföre-
ningarnas lokalavdelningar,
att omedelbart efter val av förtroendemän sända in uppgifter om de valdas
namn och adresser till Sveriges läkarförbund samt
att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds centralstyrelse beslut om
ändring av föreningens stadgar.

§ 12
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 13 Kollegiala rådgivare
Kollegiala rådgivare väljes av årsmötet för ett år. Antalet skall vara minst fem och som mest tio. Deras uppgifter följer centrala rekommendationer angående Kollegialt Nätverk anpas-sade till lokala förhållanden.
Styrelsen har att till valberedningen föreslå ett lämpligt antal rådgivare inför nästkommande år.
Styrelsen får under verksamhetsåret tillförordna kollegiala rådgivare.

§ 14 Revision
Revisorerna skall vara två till antalet och ha två suppleanter. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och skall till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under senaste förflutna räkenskapsåret.

§ 15 Valberedning
Valberedningen skall bestå av tre ledamöter jämte två suppleanter och beredningen
utser inom sig ordförande.
Det åligger beredningen att förbereda val av förtroendemän.

§ 16 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsmöte sedan förslag därom av styrelsen
utsänts till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet.
Beslut ska biträdas av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar.
Beslutad ändring skall för att bli gällande godkännas av läkarförbundets centralstyrelse.

 

Dessa stadgar har antagits vid föreningsmöte den 29 februari 2016.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare