Hoppa till innehåll
Om oss
Stadgar för Jönköpings läns läkarförening

Stadgar för Jönköpings läns läkarförening

§ 1
Jönköpings läns läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område eller, utan stadigvarande verksamhet inom viss lokalförenings område, anmält sig vilja tillhöra föreningen.
Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med Region Jönköpings län.

§ 2
Föreningens uppgifter är
att upprätta en god och värdig anda bland sina medlemmar,
att tillvarata medlemmarnas sociala, ekonomiska, vetenskapliga och hälsorelaterade intressen.
att främja samarbetet mellan olika kategorier medlemmar samt
att stödja hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom föreningens verksamhetsområde.

Som delförening inom läkarförbundet ankommer det lokalföreningen bland annat
att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,
att vara remissinstans till läkarförbundet,
att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området,
att lokalt företräda läkarförbundet i förhandlingsfrågor,
att lokalt företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor,
att vara lokalt organ i vidare- och fortbildningsfrågor,
att genom sina kollegiala rådgivare understödja medlemmarna och övervaka läkarförbundets etiska reglers efterlevnad samt
att i övrigt följa fullmäktigemötets (FM) och förbundsstyrelsens (FS) beslut i fackliga frågor.

§ 3
För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i läkarförbundet jämte bestämmelser i § 1 ovan.
Annan än läkare kan vinna medlemskap i föreningen men erhåller därigenom inte rösträtt i fackliga frågor.
Om sådant medlemskap beslutar föreningens styrelse.

§ 4
Föreningens angelägenheter handhavs av föreningsmöte och föreningens styrelse, central förhandlingsdelegation jämte kollegiala rådgivare och valberedning.

§ 5
Föreningsmöte äger rum minst en gång årligen varvid föreningens alla förbundsmedlemmar äger lika rösträtt.
Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår.
Föreningens årsmöte ska vara utlyst minst 14 dagar före mötesdagen och i kallelsen ska ingå valberedningens förslag till val av förtroendemän.
Förslag till extra ärenden vid årsmötet ska vara styrelsen tillhanda 8 dagar före årsmötet.

Vid föreningens årsmöte ska förekomma följande ärenden:
– Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse jämte frågor om styrelsens ansvarsfrihet
– Behandling av inkomna ärenden eller styrelseförslag
– Fastställande av årsavgift
– Val av styrelse
– Val av kollegiala rådgivare
– Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen
– Val av revisorer och revisorssuppleanter
– Val av fullmäktige till läkarförbundet och personliga ersättare för dem enligt § 9 i förbundsstadgarna. Representanter till FM bör tillhöra olika yrkesföreningar.

Vid val av fullmäktige till läkarförbundet och ersättare för dem äger även medlem av annan lokalförening rösträtt om han/hon vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i förstnämnda förening.

§ 6
Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter.
I styrelsen ska ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalförening av yrkesförening. Sådan representant bör om möjligt vara ledamot av nämnda lokalföreningens styrelse. I styrelsen bör ingå minst en representant för samtliga förvaltningar i vilka Region Jönköpings län organiserar sin verksamhet inom hälso- och sjukvård.
Styrelsen är beslutför om mer än halva antalet ledamöter är vid sammanträdet närvarande.
Styrelsens förvaltning granskas årligen av minst två revisorer.

§ 7
Styrelsen åligger
att bereda ärenden som ska behandlas vid föreningsmötet samt verkställa av mötet fattat beslut,
att på föreningens vägnar besluta i ärenden som ej kräver beslut av föreningsmöte,
att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,
att utse förhandlingsdelegation med representanter från yrkesföreningarnas lokalavdelningar,
att omedelbart efter val av förtroendemän insända uppgifter om de valdas namn och adress till läkarförbundet samt
att för godkännande delge FS föreningens beslut om ändring av eller tillägg till dess stadgar och särskilda bestämmelser.

§ 8
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

§ 9
Valberedningen består av minst tre ledamöter jämte två suppleanter. Sammankallande utses av årsmötet.

§ 10
Valberedningen åligger att till ordinarie årsmöte bereda val av förtroendemän.
För valberedningens verksamhet gäller för övrigt följande:
Valberedningen, som sammanträder på kallelse av ordförande, ska senast tre veckor före ordinarie årsmöte ha informerat styrelsen om sina valförslag.

§ 11
Revisorerna ska vara två till antalet och ha två suppleanter. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och ska till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under det senast förflutna räkenskapsåret.

§ 12
Ändring av dessa stadgar beslutas endast vid ordinarie årsmöte på vars föredragningslista ärendet varit uppfört. Beslut ska biträdas av minst 2/3 av de vid årsmötet närvarande medlemmarna. Beslutad ändring ska för att bli gällande godkännas av läkarförbundets centralstyrelse.

 

Dessa stadgar slogs fast redan år 1975 med har efter det blivit reviderade vid tre tillfällen, år 1991, 2002 och 2016.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare
SLF.se Om oss
Stadgar för Jönköpings läns läkarförening