Hoppa till innehåll

Ändringar i avtal för ATL

Protokoll från
Kollektivavtal om avsteg från ATL för läkare, Norrbottens läns landsting

Tid och plats
2008-06-24, Personalenheten, Landstingets kansli, Luleå

Närvarande

Norrbottens läns landsting: Nanny Öryd, Gunhild Sandberg
Norrbottens läkarförening: Robert Svartholm, Jan Hennix

För kännedom

Ingrid Stridfeldt

§ 1 Justerare
Till att jämte personalchef Ingrid Stridfeldt justera protokollet utses Robert Svartholm.

§ 2 Förslag
Med anledning av de nya förutsättningarna i det centrala avtalets från 21 de-cember 2007, föreslår arbetsgivaren följande ändring i  lokalt kollektivavtal om avsteg från ATL för läkare i Norrbottens läns landsting, gällande fr.o.m 2005-01-01.
Att ersättning utbetalas med 15% utöver avtal för faktiskt arbetad tid, som överstiger 200 timmar utgår ur kollektivavtalet.

§ 3 Överenskommelse
Efter enskilda och gemensamma överläggningar enas parterna om att göra följande ändring i kollektivavtalet att gälla från 1 januari 2008 (retroaktivi-tet?).

Att ersättning utbetalas med 15 % utöver avtal för faktiskt arbetad tid, som överstiger 300 timmar.
Kollektivavtalet gäller i övrigt oförändrat.

§ 4
Förhandlingarna förklaras avslutade.

Vid protokollet
Nanny Öryd

Justeras  / 2008  Justeras  / 2008

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare