Hoppa till innehåll

Avsteg från ATL

Kollektivavtal

Norrbottens läns landsting
Tid och plats: 17/9, 26/10, 17/11, 29/11, 2/12 och 9/12 2004, Landstingets kansli, Luleå.

Parter

Norrbottens läkarförening:
Robert Svartholm, Jonas Millgård, Lars Wäppling (17/9),
Peter Gustavsson (26/10, 17/11)

Norrbottens läns landsting:,
Lennart Moberg, ordförande, Anette Sundström, Bo Nilsson

§ 1 Justerare
Till att jämte Personalchef Lennart Moberg justera protokollet utses
Peter Gustavsson.

§ 2 Avtal om avsteg från ATL
Arbetsgivaren har kallat till förhandlingar i nämnda ärende.

§ 3 Överenskommelse
Efter enskilda och gemensamma överläggningar enas parterna om att
teckna nytt lokalt kollektivavtal från 1 januari 2005 med en ömsesidig uppsägningstid
av 3 månader.

§ 4 Innehåll
att övertid får tas ut med maximalt 300 tim under ett kalenderår
att avräkningsperiod/begränsningsperiod för ATL är 4 månader
att ersättning utbetalas med 15 %  utöver avtal för faktiskt arbetad tid, som ö
verstiger 200 timmar

Parterna är dessutom överens om
att, i enlighet med gällande avtal, ska schemaläggning regelmässigt ske av
kompensationsledighet för jour- och beredskapsarbete med hänsyn till verksamhet,
den anställde och arbetsmiljön.

att, arbetsgivaren åtar sig att införa systematiskt planering för uttag av
kompensationsledighet.
att  arbeta för att minska övertidsuttaget så det står i paritet med ATL:s regelverk
och en god arbetsmiljö.

§ 5 Avslut
Förhandlingarna förklaras avslutade.

Anette Sundström
vid protokollet

Justeras  / 2004  Justeras  / 2004

Lennart Moberg    Robert Svartholm

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare