Hoppa till innehåll

Avtal om avgränsat uppdrag för Pv

Avgränsat uppdrag för distriktsläkare i Norrbottens läns landsting
– Teser för en god arbetsmiljö –

Inledning
Vi skall i vårt landsting sträva efter en fullt utbyggd primärvård och utgå från principen om patientens rätt till fast läkarkontakt.
De i prioriteringsutredningen högt prioriterade grupperna (nedsatt autonomi, komplexa vårdbehov mm mm) har särskild nytta av fast läkarkontakt.

Primärvården utgör också första linjens sjukvård och en mycket viktig del av arbetet handlar om första bedömningar (steget före prioritering!).
Bakgrund
Allmänmedicinen är således sjukvårdens bas. Följande utgångspunkter ska gälla för distriktsläkare i Norrbotten:

Specialistutbildning i allmänmedicin.

Primärvårdens (såväl vårdcentral som enskild läkare) organiseras primärt utifrån geografi/områdesansvar. Möjlighet till valfrihet finns. Anpassade listningssystem med befolkningsrelaterad och åldersviktad budget i enlighet med den s k Norrbottensmodellen.

Arbetsmiljön för våra distriktsläkare skall vara säkrad och således skall uppdraget vara avgränsat. I åtagandet ingår hela spektrat av patienter, dvs att distriktsläkaren tar omhand samtliga prio-grupper inom den beskrivna listan/området. Inom normal arbetstid skall rymmas direkt och indirekt patientarbete, jourarbete, lagstadgad ledighet och utbildning. Eventuella sidouppdrag skall tidsättas.

Problembeskrivning
Dagens vakansläge och läkarbemanning inom primärvård gör att vi idag icke kan uppfylla kraven om fast läkarkontakt till vår befolkning. Detta leder också till att valfriheten vad gäller läkare inskränks för Norrbottens befolkning. Åtgärder måste till för att dels rekrytera men också skapa system för god arbetsmiljö för de idag anställda.

Åtgärdsprogram
From 2007 skall följande gälla:
Divisionsledning och verksamhetschefer har ett gemensamt ansvar för  att rekrytera läkare, att lösa vakanssituationen och att avgränsa uppdraget för tjänstgörande läkare.
Divisionsledningen har att ständigt stötta och ge förutsättningar för detta arbete. Respektive verksamhetschef ansvarar också för att i överenskommelse med anställd läkare tydliggöra avgränsningens utformning. Divisionsledning och verksamhetschefer har också ett ansvar för att tydliggöra och stötta arbetet med medicinska prioriteringar. Vidtagna åtgärder för avgränsning och säkerställande av god arbetsmiljö måste alltså ske oberoende av bemanningsläge.
Varje läkare skall således ha ett tydliggjort uppdrag med definierat ansvar.

Arbetsmiljöåtgärder
Som grund ligger det redan vedertagna systematiska arbetsmiljöarbetet med bl.a.
• Riskbedömningar vid vakanser, verksamhetsförändringar
• Personalenkäter
• Medarbetarsamtal

Till detta är parterna överens om att särskilda åtgärder skall genomföras för att både bevaka och förstärka god arbetsmiljö för anställda distriktsläkare. Detta arbete kan av respektive verksamhetschef bland annat omfatta följande:

• Flexibelt och individuellt schema
• Tydligare prioriteringar i form av att
• lågprioriterade patientgrupper kan nyttjas som buffert och framflyttas
• vårdgarantin tillämpas systematiskt – dvs att patienter med medicinskt behov av läkartid inom en vecka erbjudes sådan
• Tilldelning av extra arbetstid
• Generella delegeringar till andra yrkesgrupper
• Lönemässiga och/eller andra förmåner som lockar slutenvårdsspecialister till arbete inom primärvård.
• Samverkan med privatläkare, företagshälsovård m.fl.
• Specialutformade uppdrag för ST-läkare (underläkare) enligt ”ST i Norrbotten 2003”

Till detta skall läggas ambitionen om ett länstäckande fungerande listningssystem i VAS. Det system som idag finns inom Jämtlands och Västernorrlands läns landsting skall testas på ett antal vårdcentraler i Norrbotten. Om det ger positiva effekter som underlättar listningsförfarande så kommer systemet att införas vid samtliga vårdcentraler inom division Primärvård.

Arbetsmiljö- och Rekryterings-grupp
En gemensam arbetsmiljögrupp med divisionens chefsläkare som sammankallande skall startas senast januari 2007 och sedan kontinuerligt vara i arbete. I gruppen ingår i övrigt personalchef från divisionens personalenhet samt representanter från Norrbottens läkarförening. Vid behov kan resurspersoner adjungeras till enskilda möten. Arbetsgruppen ska sammanträda två till fyra gånger per år och till divisionens ledningsgrupp redovisa fortlöpande sitt arbete och behov av åtgärder. Uppdraget för gruppen är således dels att arbeta för långsiktig rekrytering och dels säkra arbetsmiljön för idag verksamma distriktsläkare.

Uppföljning
Parterna är överens om att detta åtgärdsprogram skall följas upp under hösten 2007 med utvärdering av genomförda insatser och de resultat dessa åstadkommit på vårdcentralerna.

Luleå den       /       2006   Luleå den        /        2006

Bo Westerlund   Robert Svartholm
Divisionschef    Ord Norrbottens läkarförening

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare