Hoppa till innehåll

Flextidsavtal

Flextidsavtal 1 maj 2003 Norrbottens läns landsting
Kollektivavtal
Tid och plats 21 februari 2003. Landstingets kansli, Luleå
Parter
Fackliga organisationer enligt nedan. Norrbottens läns landsting
Personalchef Annika Renström, ordförande, och Håkan Renström.

§ 1 Justerare
Till att jämte ordföranden justera protokollet utses fackliga organisationer enligt nedan.

§ 2 Flextidsavtal
Arbetsgivaren har sagt upp samtliga befintliga lokala flextidsavtal den 24 september 2002 och påkallat förhandling om nytt avtal.

Flextidsavtal – 1 maj 2003
Flexibel arbetstid grundar sig på avtalet Allmänna Bestämmelser, bilaga C.
Flextidsavtal enligt bilaga tillämpas från 1 maj 2003. Nu gällande flextidsavtal gäller till samma datum. Den som har mer än plus respektive minus 40 timmar har att till 1 maj 2003 reglera tiden så att den ryms inom ramen plus/minus 40 timmar.
Verksamhetschef, motsvarande, har att efter samråd med berörd personal och divisionschef besluta om flex ska tillämpas för hela eller delar av verksamheten och, i förekommande fall, för enskilda arbetstagare.

§ 3 Uppsägning
Avtalet gäller tills vidare med en ömsesidig uppsägning på tre månader.

§ 4 Tvist
Tvist om tillämpning av flextidsavtalet löses av i detta avtal avtalsslutande parter.

§ 5 Avslut
Förhandlingarna förklaras avslutade när protokollet är justerat.

Fackliga organisationer
Kommunal Norrbotten Barbro Öberg
Vårdförbundet Hans-Erik Johansson
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund Marianne Björklund
DIK-förbundet Ja
Ingenjörsförbundet Toivo Armus
Akademikerförbundet SSR Kjell Jonsson
Norrbottens läkarförening Roger Hedman
Civilingjörsförbundet Ja
Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Karin Granbom
Lärarförbundet Jan Lejon
SKTF Anita Lindgren
JUSEK Ja
Naturvetarna Ja
Sveriges Psykologförbund Ja
Norrbottens tandläkarförbund Magdalena Spaarf
Ledarna Sven Björkhed
Agrifack Ja
Civilekonomerna Ja
Lärarnas Riksförbund
SRAT Aina Dahlgren-Flodin

För arbetsgivaren
Justeras 21/2 2003

Håkan Renström Annika Renström
vid protokollet Personalchef
Bilaga till förhandlingsprotokoll 030221

Flextidsavtal – flexibel arbetstid
Norrbottens läns landsting

 

Inledning

Flexibel arbetstid bygger på förtroende där personalen ges möjlighet att i större utsträckning påverka sin arbetstid. Delaktighet ger ökad motivation och är positiv för verksamhetens utveckling.
Flextidsramarna medger stora möjligheter till flexibilitet och grundförutsättningen är god personalplanering med ett ömsesidigt ansvar från både arbetstagare och arbetsgivare. Den ökade personliga friheten är förbunden med ett ökat personligt ansvar för arbetstagaren och det åligger varje anställd att iaktta gränserna för flextiden.

Allmänna förutsättningar
För de som ska tillämpa flexibel arbetstid gäller detta avtal. Beslut om att tillämpa flexibel arbetstid tas av verksamhetschef, motsvarande, efter samråd med berörd personal och divisionschef.
Undantagna från att tillämpa flexibel arbetstid är anställda som har kortare anställning än tre månader och timavlönad personal.

Flexibel arbetstid
Flexibel arbetstid kan tillämpas plus/minus en timma före och plus/minus två timmar efter grundschemats start- respektive sluttid.

Att flexa innebär att
verksamheten styr, i första hand, dina möjligheter att flexa
samarbetet med arbetskamraterna kommer i andra hand
dina personliga önskemål kommer i tredje hand.
Flexibel arbetstid innebär rätt att flexa då verksamheten tillåter. När verksamheten så kräver är arbetstagaren skyldig att arbeta normaltid. Arbetstagaren förfogar, med angivna inskränkningar, över flextiden.
Flexledighet får inte innebära behov av ersättare.

Flextidssaldo
Flextidssaldot vid avstämningsperiodens slut är minus 40 till plus 40 timmar
(-40/+40). Om flextidssaldot vid avstämningsperiodens slut överstiger plus
40 timmar utgår ingen ersättning. Löneavdrag görs för minustid som överstiger minus 40 timmar med 1/165 del av månadslönen.
Avstämningsperiod är tre kalendermånader även om schemaperioden är en annan.
Plussaldo vid anställningens upphörande ersätts med timlön, maximalt 40 timmar, om inte arbetstagaren bereds möjlighet att flexa ut motsvarande timmar innan anställningen upphört. För minussaldo vid anställningens slut görs avdrag med 1/165 del av månadslönen.

Övertid
Övertid ersätts enligt avtal.

Obekväm arbetstid
Ersättning för obekväm arbetstid utgår enligt avtal, Allmänna Bestämmelser, enligt schema.

Ledighet
Närmaste chef kan bevilja flexledighet del av arbetspass eller helt arbetspass om verksamheten så tillåter.

Definitioner
Normalarbetstid är ordinarie arbetstid enligt schema.
Fast tid är den tid mellan bestämda klockslag då arbetstagaren har att arbeta.
Flextid är den tid mellan bestämda klockslag som arbetstagaren utöver fast tid kan fullgöra ordinarie arbetstid.
Totalram är tiden från flextidens början före fast tid till flextidens slut efter fast tid.
Minrast, 30 minuter, är den tid som automatiskt dras från saldot under lunchrast om man flexar ut och återkommer inom minirastens tidsintervall. Flextid mindre än 30 minuter rättas inte.
Maxrast, 90 minuter, är det längsta tidsintervall som man kan flexa under lunchrast.
Autorast, är den tid som automatiskt dras från saldot för lunchrast enligt schema.
Autoregistrering är den tid som automatiskt registreras som slut på dagen om man inte flexar ut. Autoregistrering in dag två ska inte göras om man inte flexat ut dag ett.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare