Hoppa till innehåll
Nyheter
Nyhetsbrev S-SPLF April 2022

Nyhetsbrev S-SPLF April 2022

Lite information om föreningens årsmöte, asylsökande som besöker taxeläkare samt från föreningens möte med Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm.
Nyhet
Stockholms nyhetsbrev

Årsmötet S-SPLF

Årsmötet för S-SPLF hölls som planerat digitalt måndag 31 januari 2022.

Protokollet går att läsa härStyrelseledamöterna från 2021 återvaldes. En viktig punkt som diskuterades är medlemsavgiften för föreningen respektive servicebolaget.

§17. Fastställande av medlemsavgift till föreningen avseende 2023

Enligt stadgarna för S-SPLF ( föreningen ) så skall medlemmar betala en avgift till S-SPLF och en till Stockholms Privatläkarservice (avdragsgill avgift). Ungefär hälften av medlemmarna betalar endast avgiften till föreningen trots påminnelser. Detta får som konsekvens att den andra hälften står för 90% av den sammanlagda inkomsten för vår förening. Förutom att detta inte är stadgeenligt så är detta inte en acceptabel obalans. Styrelsen föreslog därför en differentierad avgift för 2023, med nedanstående två alternativ. Detta förslag godkändes av mötet.

1. S-SPLF 360 kr + Stockholms Privatläkarservice 3750 kr (3000 kr + moms).

2. S-SPLF 3360 kr + Stockholms Privatläkarservice 0 kr.

Videomöte med Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Stockholm

I februari så hade styrelsen ett videomöte med nytillträdde sjukvårdsdirektören Anders Ahlsson. Syftet var att etablera en direkt kontaktyta och kunna framföra önskemål framöver när det gäller medlemmarnas position i Stockholmssjukvården. Som beskrivits i tidigare nyhetsbrev så saknar vi bland annat ett forum för att diskutera specifika vårdvalsfrågor för mindre aktörer.

LOL och asylsökande

Som verksamma inom taxan känner till så kan inte besök av patienter med reservnummer registreras under ARV, dvs ersätts inte. Frågan har lyfts i samband med våra regelbundna samverkansmöten med förvaltningen. Nedan är tolkningen av regelverket som har framförts av förvaltningen. Fortfarande dock oklart om registrering är möjlig i ARV av patienter under 18 år.

HSF har utrett med bland annat SKR:s behandling i frågan som innebär att SKR har påtalat ett flertal oklarheterna i regelverket till Socialdepartementet, samt har konstaterat att regioner behandlar/tolkar regelverket olika. En jämförelse med de två regioner som kommer närmast Stockholm sett till storlek, visar att Region Skåne säger helt nej till ersättning till asylsökande m fl inom LOL med hänvisning till kriteriet bosättning i 2 § LOL, medan VGR säger ja.

Region Stockholm, befinner sig så att säga mitt emellan, och har att säga ja till besök av barn/ej fyllda 18, men nej till vuxna. Detta med hänvisning till att asylsökande barn har samma rätt till subventionerad vård som folkbokförda barn. Man kan säga att förvaltningens ställningstagande följer det som uttalas på flera håll i lagar och förordningar om att barn/under 18 ska ges samma vård som bosatta. Det ställningstagandet har en gång tagits och har inte utretts därefter.

Regelverk avseende heltidskrav, kontroll och avyttring av en etablering.

Nedan följer ett förtydligande avseende de ”regler” som gäller enligt kontakterna med förvaltningen. Tveka inte att ta kontakt med styrelsen på ett tidigt stadium om förvaltningen kontaktar er, helst innan ni har angivit ett svar. Detta gäller särskilt vid avyttring av en etablering (se punkt 5).

1. Heltid definieras som minst 75% av tak 1.

2. Om verksamheten understiger denna procentsats så kan förvaltningen göra en ”kontroll” och krav kan uppstå på att etableringen skall läggas ned.

3. Regelverket tillåter en nedtrappning av verksamheten under två år inför pensionering och nedläggning av en etablering. Denna ”nedtrappning” måste dock anmälas till förvaltningen innan den sker. Man kan använda en vikarie under denna period (se länkar nedan)

https://vardgivarguiden.se/avtal/vardavtal/lagreglerade/ansok-om-tillfallig-franvaro/
https://vardgivarguiden.se/globalassets/avtal/vardavtal/lollof/villkor/villkor-lol.pdf

4. En viktig fråga är om hänsyn tas av Förvaltningen till eventuella kontroller avseende heltidskravet. Detta är svaret vi har erhållit:

Förvaltningen kommer inte att kunna följa upp heltidskravet för de som inte når eller har nått upp till 75 procent av tak 1 under 2021 enligt de riktlinjer som egentligen gäller. Vi kan fortfarande inte uttala oss om några allmängiltiga dispenser/undantag eftersom det ger fel signaler om en ”frisedel” eller överhoppningsbar tid. Det finns många varianter av hur vårdgivare har arbetat, både i anslutning till att pandemin började samt under pågående pandemin.

Av vad vi fått med oss från de andra stora regionerna finns generellt en naturlig förståelse för att heltidskravet inte uppnås, så att det inte medför avregistrering eller att rätten till ersättning går förlorad, men däremot krävs heltid vid ersättningsetablering. Vi har hitintills gjort en sammanvägd helhetsbedömning av hur arbetet sett ut innan pandemin och under pandemin. Om heltid inte var fallet innan pandemin, och inte heller under pandemin, är det inte aktuellt med ersättningsetablering innan heltid uppnåtts.

Sjukintyg

Ett specifikt intyg har utarbetats som kan användas av kollegor som på grund av sjukdom måste pausa eller minska arbetstiden för sin etablering. Detta synes ha slagit väl ut då sjukkassans intyg inte besvarar relevanta frågor. Ytterligare utvärdering kommer dock göras av styrelsen för S-SPLF.


Kontaktperson

  1. Hannu Määttänen
    Ordförande Storstockholms Privatläkarförening

Fler nyheter


Höjt rättsskydd i Folksams ansvarsförsäkring

Många av våra medlemmar har sina försäkringar via Folksam. Rättsskyddsdelen i våra ansvarsförsäkringar täcker ett belopp på upp till 10 pbb, vilket fortsatt kommer att vara vad som gäller i…
Övriga nyheter

Ordförande har ordet - December 2022

”Äntligen” utropar jag liksom Gert Fylking traditionsenligt brukade göra, när ständige sekreteraren för SA tillkännagav nobelpristagaren i litteratur. Nu har vi tillsammans med fysioterapeuterna efter mycket segdragna förhandlingar med SKR kommit fram till ett nytt avtal för LOL/LOF, idag torsdag …
Nyhetsbrev

Webcert - skicka digitala intyg kostnadsfritt

Webcert gör det möjligt att skapa digitala intyg. Genom att intygen kan skickas digitalt till exempelvis Försäkringskassan minskar handläggningstiden vid sjukskrivning och rehabilitering. Instruktioner för hur du ansluter dig till…
Övriga nyheter
Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare