Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Svensk Medicinsk Audiologisk Förening

§1. Föreningen utgör en sammanslutning av läkare engagerade inom ämnesområdet audiologi. Till medlem kan antas legitimerad läkare och blivande läkare, Föreningen utgör Svenska Läkarsällskapets Sektion för Audiologi. Föreningen är specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund för specialiteten Hörsel- och balansrubbningar (audiologi).

§2. Föreningens ändamål är att främja audiologins utveckling, framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner. Vidare förmedla kontakt och information i medicinsk-audiologiska frågor och verka för utbildning i audiologi.

Såsom Svenska Läkarsällskapets Sektion för Audiologi ombesörjer föreningen föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande ordningen samt avger utlåtanden i, eller handlägger ärenden som hänskjutits till sektionen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan sektion i sällskapet skall samråd med denna ske.

Såsom specialitetsförening inom Sveriges Läkarförbund är föreningen remissinstans och handlägger ärenden som givits i uppdrag av förbundet.

Föreningen har också som uppgift att bevaka läkarfackliga frågor inom specialiteten.

§3. Ansökan om medlemskap skall göras till styrelsen och avgöras av denna. Styrelseledamot skall vara ledamot av Svenska Läkarsällskapet samt Sveriges Läkarförbund. Styrelseledamot skall också inneha specialistkompetens eller vara under utbildning inom specialiteten hörsel- och balansrubbningar (audiologi). Övriga medlemmar bör vara ledamöter av sällskapet och förbundet. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen som beviljar utträde. Medlem som oaktat påminnelse av kassören ej under två på varandra följande år erlagt årsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

§4. Till hedersledamot kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för audiologins utveckling.

§5. Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare minst en övrig ledamot. Årsmötet väljer ordförande och kassör. Ordförande och kassör är firmatecknare var och en för sig. Samtliga styrelseledamöter väljs på två år och bör inte utan uppehåll omväljas mer än en gång på samma post. Uppgifter om föreningens funktionärer skall efter förrättade val snarast tillställas Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbund.

§6. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden minst två gånger per år. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställan därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Styrelsemöte skall liksom sektionsmöte och årsmöte protokollföras.

§7. Förslag till val av styrelseledamöter som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av minst två medlemmar. Årsmötet föreslår och väljer ledamöter till valberedningen.

§8. Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1/7-30/6! Föreningens årsmöte äger rum på dag som bestäms av styrelsen. Vid Årsmöte föredrages styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek samt väljes styrelseledamöter, två revisorer samt suppleant för dessa jämte en tid av två år representant i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant för denne. Vid årsmötet väljes valberedning. Föreningens representant (suppleant) i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige skall vara ledamot av sällskapet. Skriftlig kallelse till årsmötet utsändes till medlemmarna minst 14 dagar i förväg. Extra möte skall hållas när styrelse eller minst 10 medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivet ärende.

§9. Omröstning vid val sker öppet då ej annat begäres. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor avgöres, därest omröstning begäres , genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande vid mötet.

§10. Ledamot av Svenska Läkarsällskapet, vilken ej är föreningsmedlem, äger tillträde till föreningens sammanträden med rätt att deltaga i förhandlingarna men ej i sektionens beslut. Föreningsmedlem skall vara medlem av Svenska Läkaresällskapet för att ha rätt att delta i beslut om speciella frågor som avses i §2, andra stycket.

Föreningsmedlem skall vara medlem av Sveriges Läkarförbund för att ha rätt att delta i beslut som avser §2, tredje stycket.

§11. Beslut om ändringar av stadgarna kan endast äga rum på årsmöte. Skriftligt förslag om ändring insändes minst 2 månader i förväg före årsmötet till styrelsen.

Förslag till stadgeändring skall åtföljt av styrelsens yttrande därefter tillställas medlemmarna samtidigt med kallelsen till årsmötet. För ändring fordras att minst 2/3 av de vid mötet närvarande medlemmarna är om beslutet ense. Beslutad ändring träder i kraft sedan Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund fastställt densamma.

 

Antagna av årsmötet 1992. Senast ändrade vid årsmötet 2019.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare