Hoppa till innehåll

Värmlands läkarförenings principer vid lönerevision

Värmlands läkarförening är den part som arbetsgivaren kan sluta kollektivavtal med. Lönerevision sker för alla fast anställda vid de tillfällen som det centrala löneavtalet föreskriver. Medlemmarnas önskemål om förhandlingsmodell och utfall kommer att inhämtas före lönerevision. Lönerevisionen bör föregås av individuella lönesamtal med respektive chef där man ska beakta verksamhetens lönekriterier, till exempel forskningsmeriter.

VLF har i det praktiska arbetet med lönerevision på länsverksamhets-/kliniknivå använt sig av ett antal principer som VLF anser är kollektivet till godo. VLF har som grundprincip att lön efter lönerevision skall avspegla ansvar, kunskap och erfarenhet i relation till övriga kollegor.

Under långvarig frånvaro såsom föräldraledighet, tjänstledighet eller vid längre tids sjukdom bör man ha lönesamtal. Vid återgång i tjänst ska man ha ett nytt lönesamtal.

 

Frånvaro under ST
VLF anser att utfallet vid lönerevisionen skall vara kopplat till den ökade kompetens man får under utbildningstiden. Detta innebär att längre frånvaro, oavsett orsak, kan påverka utfallet.

Vid första lönerevisionen under frånvaron skall man ha normal löneutveckling. Vid nästa lönerevision under frånvaron kan man i vissa fall inte förvänta sig en lika god löneutveckling.

 

Frånvaro för specialistläkare
Vid första lönerevisionen skall man ha normal löneutveckling. Vid nästa lönerevision bör man diskutera om det finns skäl att anpassa löneutvecklingen. Erhållen ökad kompetens bör beaktas vid den löneförhandling som ska ske när man kommer tillbaka i tjänst. Vid lång tids frånvaro kan man inte alltid förutsätta lika god löneutveckling.

 

Förändring av tjänst
Vi har som facklig princip inte gett några revisionsmedel till de medlemmar som ska sluta eller tillträtt ny tjänst med ny lön inom 6 månader från revisionsdatum. Revisionsdatum bestäms av vårt centrala löneavtal. Den som tillträtt ny tjänst med ny lön inom 6 månader före revisionsdatum har inte del i kommande revision.

 

Tidigare chefer
VLFs grundprinciper medför att tidigare chefers lön vid revisionen skall sättas i relation till kollegornas lön. Detta innebär att de under ett antal år kan få en mindre löneutveckling fram till viss harmonisering har skett.