Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Värmlands läkarförening, antagna vid föreningsmöte 2017-04-25.

1 §

 

Värmlands läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare, som stadigvarande utövar sin verksamhet inom det geografiska område som omfattas av Landstinget i Värmland eller, utan stadigvarande verksamhet inom länet, anmält sig vilja tillhöra föreningen.

 

Föreningens arbetsår sammanfaller med kalenderår.

 

2 §

 

Föreningens uppgifter är:

 • att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar.
 • att tillvarata medlemmarnas sociala, ekonomiska och vetenskapliga intressen.
 • att främja samarbete mellan olika kategorier medlemmar.
 • att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sitt område.

 

Som delförening inom Läkarförbundet ankommer det på föreningen bland annat:

 • att vara informationsförmedlare till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde.
 • att vara remissinstans till Läkarförbundet.
 • att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området.
 • att lokalt företräda Läkarförbundet i förhandlingsfrågor.
 • att lokalt företräda läkarna i sjukvårdspolitiska frågor.
 • att vara lokalt organ i vidare- och efterutbildningsfrågor.
 • att verka för läkarreglernas efterlevnad.
 • att ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och Förbundsstyrelsen beslut i fackliga frågor.

 

3 §

 

För medlemskap i föreningen gäller i förbundsstadgarna angivna krav för medlemskap i Läkarförbundet och bestämmelserna i § 1 ovan.

 

Annan än läkare kan vinna medlemskap i föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt i fackliga frågor. Om sådant medlemskap beslutar föreningens styrelse.

 

Föreningen kan kalla hedersledamot.

 

4 §

 

Föreningens angelägenheter handhas av:

 • Föreningsmöte.
 • Styrelse.
 • Valberedning.

5 §

 

Ordinarie föreningsmöte äger rum minst två gånger årligen, sista mötet under arbetsåret är årsmöte.

 

Extra föreningsmöte hålles när styrelsen så finner nödvändigt eller då minst fem medlemmar för behandling av särskilt ärende gjort skriftlig framställan därom hos ordförande. Kallelsen till föreningsmöte utfärdas av styrelsen minst 14 dagar i förväg; vid brådskande extra sammanträde eventuellt kortare varsel.

 

Tid och plats för sammanträde bestäms av styrelsen.

 

Föreningens beslut fattas efter öppen omröstning. Om någon medlem så begär fattas beslut efter sluten omröstning. Föreningens alla förbundsmedlemmar äger lika rösträtt. Vid lika röstetal avgör lotten.

 

6 §

 

Vid föreningsmöte skall följande ärenden förekomma:

 • Val av två medlemmar att tillsammans med ordförande justera mötets protokoll.
 • Behandling av ärenden, som av styrelsen eller föreningens medlemmar hänskjutits till föreningens avgörande samt
 • Föredrag och meningsutbyte i frågor, som är av intresse för föreningens medlemmar.

 

Vid föreningsmöte på våren förekommer dessutom:

 • Kassörens årsrapport.
 • Revisorernas berättelse och
 • Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

 

Vid föreningens årsmöte förekommer dessutom:

Varje jämnt år val för kommande två arbetsår av:

 • Styrelsens ordförande, vice ordförande och eventuellt ytterligare styrelseledamöter till antalet sammanlagt närmast över hälften av totala antalet styrelseledamöter.
 • Ledamöter i valberedningen och personliga suppleanter för dessa.
 • Revisorer och revisorsuppleanter.

 

Varje udda år val för nästkommande två arbetsår av:

 • Kassör, sekreterare och eventuellt ytterligare styrelseledamöter till antalet sammanlagt närmast under hälften av totala antalet styrelseledamöter.

 

Varje år val av:

 • Fullmäktige i Läkarförbundet för nästkommande arbetsår och suppleanter.
 • Bestämmande av årsavgift för nästkommande år.

 

7 §

 

Styrelsen skall bestå av ett ojämnt antal ledamöter, minst fem. I styrelsen skall ingå minst en representant för varje inom föreningens område befintlig lokalavdelning av yrkesförening. Sådan representant bör om möjligt vara ledamot av nämnda lokalförenings styrelse.

 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och eventuellt ytterligare ledamöter.

 

Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet är närvarande vid sammanträdet.

 

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande, ävensom när tre av dess ledamöter så önskar.

 

Styrelsen må fatta beslut per capsulam om alla dess ledamöter är ense om beslutet.

 

Styrelsens verksamhet granskas årligen av minst två revisorer.

 

Till styrelsen kan under verksamhetsåret adjungeras ytterligare personer om detta främjar verksamheten. Styrelsen beslutar om adjungeringar och den adjungerade äger närvaro-, yttrande- och yrkanderätt vid styrelsens möten.

 

8 §

 

Styrelsen åligger:

 • Att ägna sin uppmärksamhet åt allt, som rör föreningens uppgifter eller eljest har betydelse för dess verksamhet.
 • Att handha föreningens ekonomiska förvaltning.
 • Att verkställa föreningens fattade beslut.
 • Att omedelbart efter val av fullmäktige och förtroendemän sända uppgifter om de valdas namn och adress till Läkarförbundet samt
 • Att för godkännande delge centralstyrelsen föreningens beslut om förändring eller tillägg av dessa stadgar.

 

9 §

 

Kollegiala nätverksrådgivare skall finnas i landstingsområdet och utses av styrelsen.

 

Inför avtalsrörelsen utser styrelsen lämplig förhandlingsorganisation.

 

10 §

 

Valberedningen består av tre ledamöter, utgörande representanter för sluten- respektive öppenvård, offentlig respektive privat vård och personliga suppleanter till dessa. Beredningen utser inom sig ordförande. Ledamot av valberedningen skall inte samtidigt ha annat förtroendeuppdrag i föreningen eller vara dess revisor.

 

11 §

 

Valberedningen åligger att till ordinarie föreningsmöte förbereda och avge förslag till föreningens förtroendemän. Valberedningens förslag skall vara sekreteraren tillhanda en vecka före sammanträde, vid vilket val skall förekomma. Beslut i valberedningen fattas med enkel majoritet.

 

12 §

 

Medlem erlägger till föreningen årsavgift, vars storlek bestämmes av årsmötet. Styrelsen kan, om skäl därtill föreligger, befria medlem från årsavgift.

 

13 §

 

Ändring i dessa stadgar eller tillägg till dem kan endast ske, sedan styrelsen därom lämnat förslag till föreningens samtliga medlemmar samtidigt med kallelse till sammanträde. För beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande därtill ger sitt bifall.