fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

§ 1 Gästrike-Hälsinge Läkareförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område samt de läkare som utan stadigvarande verksamhet inom detta område anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med sjukvårdsområdet för Gävleborgs läns landsting eller det område som vid varje tillfälle bestäms av förbundets centralstyrelse enligt förbundsstadgarna §§ 7 och 8.

§ 2 Föreningens uppgift är inom sitt verksamhetsområde

att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,

att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

att främja samarbetet mellan föreningens medlemmar och mellan läkarförbundets yrkesföreningar,

att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt

att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

§ 3 Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

att förmedla information till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,

att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området,

att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor och utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller delegation från förbundet

att genom kollegiala rådgivare understödja medlemmarna och verka för läkarreglernas efterlevnad samt

att i övrigt ställa sig till efterrättelse beslut av förbundets fullmäktige eller centralstyrelse.

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse, lokal förhandlingsdelegation, kollegiala rådgivare och valberedning.

§ 5 Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

Medlemskap

§ 6 Om medlemskap enligt § 1 beslutar Sveriges läkarförbund.

Annan än läkare kan, om särskilda skäl föreligger, erhålla medlemskap i föreningen, men erhåller därigenom inte rösträtt. Om sådant medlemskap beslutar styrelsen med iakttagande av vad som sägs i § 14 läkarförbundets stadgar.

Föreningsmöte

§ 7 Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls årligen senast under maj månad. Extra föreningsmöte hålles då styrelsen finner det lämpligt eller då 5% av medlemmarna eller revisorerna begär det.

Medlem som önskar uppta ärende till behandling vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast under november månad.

Styrelsen skall kalla medlemmarna till föreningsmöte senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plast för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas.

§ 8 Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem, som tillika är medlem i Sveriges läkarförbund, en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det. I övrigt är omröstningen vid mötet öppen om inte annat beslutas. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer. För stadgeändring gäller särskilda rösträttsregler (se § 16).

Ärenden som icke angetts i kallelsen till föreningsmöte må inte upptas till avgörande om inte ärendet föranleds av styrelsen eller revisorernas berättelser eller ärendet annars anmäls vid mötets början och beslut då fattas om ärendets upptagande.

§ 9 Vid årsmötet skall utöver vad som följer av §§ 7 och 8 förekomma följande ärenden:

  • Genomgång av verksamhets- och revisionsberättelse jämte frågor om styrelsens ansvarsfrihet
  • Behandling av inkomna motioner eller styrelseförslag
  • Val av styrelse för en mandatperiod av två år i enlighet med § 10
  • Val av revisorer och suppleanter för dessa
  • Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund och personliga ersättare för dessa. Representanterna till fullmäktige bör tillhöra olika yrkesföreningar
  • Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår
  • Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

Vid val av fullmäktige till läkarförbundet och ersättare för dessa äger även medlem av annan lokalförening rösträtt, om medlemmen vid tidpunkten för sådant val är verksam inom föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i förstnämnda förenin

Styrelsen

§ 10 Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare 16 ledamöter varav 8 suppleanter. Ordförande, kassör samt ytterligare 8 ledamöter väljs varje udda år, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare 8 ledamöter väljs varje jämt år.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när halva antalet ordinarie ledamöter är närvarande. Röstningen är öppen och vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästkommande sammanträde.

§ 11 Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar

att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmötet samt verkställa av mötet fattat beslut,

att på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av föreningsmöte,

att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,

att utse lokal förhandlingsdelegation med representanter från yrkesföreningarnas lokalavdelningar,

att omedelbart efter val av förtroendemän sända in uppgifter om de valdas namn och adresser till Sveriges läkarförbund samt

att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds centralstyrelse beslut om ändring av föreningens stadgar.

§ 12 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Kollegiala rådgivare

§ 13 Styrelsen får utse kollegiala rådgivare samt fastställa rekommendationer rörande rådgivarnas funktion och arbetsuppgifter.

Revision

§ 14 Revisorerna skall vara två till antalet och ha två suppleanter. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och skall till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under det senast förflutna räkenskapsåret.

Valberedning

§ 15 Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter jämte två suppleanter. Den utser inom sig ordförande.

Det åligger valberedningen att förbereda val av förtroendemän.

Stadgeändring

§ 16 Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsmöte sedan förslag därom av styrelsen utsänts till samtliga medlemmar senast två veckor före mötet. Beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar. Beslutad ändring skall för att bli gällande godkännas av läkarförbundets centralstyrelse.

Dessa stadgar har antagits vid föreningsmöte den 5 februari 2004 och godkänts av Sveriges läkarförbunds centralstyrelse okt 2004.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem