Läkarstudenter har många gånger mer än tillräckligt redan att göra för att få dygnets timmar att räcka till, enligt en kartläggning av schemaläggningen som SLF Student har gjort. Detta kan vara en förklaring. Att mycket av den forskning som bedrivs av studenter idag är helt obetald bidrar också till att studenter som hellre hade önskat att forska tvingats välja bort det för att istället ta andra extrajobb för att få ekonomin att gå ihop.

SLF student har tidigare inte varit drivande i frågan och vi välkomnar nu fler att engagera sig i just dessa frågor. Som första steg har i enlighet med verksamhetsplanen som beslutades av FUM 2018 under rubriken A3 ”en god och tidig introduktion till forskning” FS tagit fram denna sammanställning.

Vilka möjligheter finns det för läkarstudenter att forska under utbildningen? Finns det möjlighet till forskarutbildning och forskning sommartid? Premieras personer med tidigare doktorsexamen i relevant ämne vid antagning till läkarprogrammet? Hur ser situationen ut med forskar-AT vid respektive lärosäte.

Örebro Universitet

Landets yngsta läkarutbildning och därmed begränsad erfarenhet av doktorander som är läkare eller läkarstudenter. Detta möjliggör också moderna och nytänkande strategier för de som vill engagera sig för frågan. Medicinska föreningen i Örebro har ett forskningsutskott med målsättningen att uppmuntra till ett tidigt engagemang inom forskning för läkarstudenter på Örebro universitet.

Forskar-AT – Ja, 6 block per år. Plan för forskningsprojekt samt finansiering är ett krav.

Egen antagningskvot för personer med forskningserfarenhet – Nej

Lunds Universitet

Universitetet erbjuder studenterna att söka en sommarforskarskola sommarstudier forskningsintresserade på läkarprogrammet. Studenten får då möjlighet att göra ett projekt i en forskargrupp under 2 månader. Det ges generellt inte någon möjlighet för studenter att kombinera forskning under utbildningen på exempelvis halvfart. I de fallen som studenterna forskar parallellt sker det vanligtvis på fritiden.

Medicinska föreningen anordnar årligen arbetsmarknadsmässan ”corpus laborans” där studenter får möjlighet att träffa framtida arbetsgivare. Således kan studenterna komma i kontakt med aktiva forskningsprojekt som behöver intresserade. Enligt SLF student Lund är det dock sällan något på mässan som är direkt kopplat till forskning.

Forskar-AT – Ja, oklar hur många block, målsättningen från region Skåne är att 50% av AT-platserna ska vara forskar-AT. Pågående forskningsprojekt vid Lunds universitet är ett krav.

Egen antagningskvot till grundutbildningen för personer med forskningserfarenhet – Ja, 3 % av platserna går till personer med doktorsexamen inom medicin eller naturvetenskap med biologisk inriktning, vid flera sökande rangordnas de efter högskoleprovsresultat. Blivande studenten måste även klara av ett skriftligt inträdesprov i cell- och vävnadsbiologi.

Stockholm Karolinska

Det finns en rad organisationer som arbetar med att etablera ett tidigt intresse för forskning hos studenterna. En av dessa är SiF ”studenter i forskning” som bidrar med stöd och hjälp till de som vill börja forska. SLF student Stockholm har valt att sponsra denna organisation med bla. Fika till deras träffar. Utöver detta finns FOLÄK där studenter får introduceras till olika forskarlag med olika föreläsningar för att få studenter att vilja börja forska. FOLÄK är en extra kurs som hålls kvällstid ungefär en gång i månaden. Den är uppdelad i två delar om 12 respektive 18 hp och kan sökas från och med termin 2. Dessutom finns sommarforskarskolan där sökande får ett stipendie för att kunna driva ett mindre forskningsprojekt med presentation vid slutet av sommaren.

Forskar-AT – Ja, maximalt 20 block per år vid lämpliga kandidater. Pågående forskning på KI är ett krav.

Egen antagningskvot för personer med forskningserfarenhet – Nej

Umeå Universitet

Vid Umeå universitet finns ett projekt som kallas ”forskaraspiranterna” och har funnits sedan 2011. Studenter vid fakultetens alla grundutbildningar kan under studietiden få en inblick i den medicinska forskningens vardag. Studenter som deltar i Forskaraspiranterna får parallellt med studierna möjlighet att delta i olika forskningsprojekt tillsammans med fakultetens forskare. Under somrarna betalas aspiranterna genom stipendier för att arbeta med sina projekt.

Forskar-AT – Ja, 16 block per år. Doktorsexamen eller doktorandtjänst på medicinska fakulteten är ett krav.

Egen antagningskvot till grundutbildningen för personer med forskningserfarenhet: Ja, 3 % av platserna går till personer med svensk doktorsexamen eller liknande, vid flera sökande rangordnas de efter högskoleprovsresultat .

Göteborgs Universitet

I Göteborg finns en förening, SIF (studenter i forskning), som är en del av Sahlgrenska akademins studentkår. Deras målsättning är att öka intresset för forskning bland studenter samt att fungera som en länk mellan forskare och framtid froskare som stundenter. Det finns även möjlighet till sommarforskning finansierade av stipendier som finns att söka både från kåren och Göteborgs universitet.

Forskar-AT – Ja, 20 block per år. Pågående forskning vid Sahlgrenska Akademin är ett krav.

Egen antagningskvot för personer med forskningserfarenhet – Nej

Linköpings Universitet

Vid Liu finns en forskningsförberedande kurs att söka som sträcker sig över ett år och omfattar 15 hp. Kursen går som en seminarieserie och avslutas med en examination. Målet är att ge en god introduktion till medicinsk forskning. Vidare finns möjlighet att söka stipendier för att bedriva sommarforskning. Kravet är då att som läkarstudent ha genomfört sitt självständiga arbete termin 6 eller 8. I samarbete med region Östergötland har även en forskarlinje upprättats för att stimulera till ett ökat forskningsintresse. Linjen kan sökas mellan termin 4 och 8 och ger en sammanhållen introduktion till forskningen parallellt med grundutbildningen. Har studenten pågående forskning under utbildningen och disputerat kan denne tillgodoräkna sig detta inför sitt projektarbete. Under varje termin arrangeras ett forskartorg med målsättning att presenterar intressanta forskningsprojekt inför studenternas självständiga arbeten termin 6 och 8.

Forskar-AT – Ja, 7 block per år. Planerad eller pågående forskning är ett krav.

Egen antagningskvot för personer med forskningserfarenhet – Nej

Uppsala Universitet

För läkarstudenter som tidigt vill doktorera finns EDUU-programmet (Early Doctorate at Uppsala University) att söka. 3 platser tillsätts varje år och programmet gör det möjligt för läkarstuderande att kombinera grundutbildningen med en forskarutbildning för att fördjupa integrationen mellan kliniska och prekliniska studier. Tanken är sedan att efter avlagd läkarexamen söka forskar-AT och då ta med sig sitt projekt för att kunna slutföra den under AT-tjänstgöringen och i samband med legitimation även disputera och få en doktorsexamen. Vidare finns det en sommarkurs att söka som sträcker sig över två somrar och är en forskarskola för medicinstuderande (läkare, apotekare biomedicinare) med ett stipendium på 10000 kr per sommar. Utöver det som universitetet erbjuder finns bland annat ett nytt stipendium att söka för läkarstudenter som bedriver preklinisk forskning och utges av Sveriges läkarsällskaps lokalförening.

Forskar-AT – Ja, 8 block per år.

Egen antagningskvot för personer med forskningserfarenhet – Nej

Övriga kommentarer

Kombinerade utbildningar i form av MD/PhD- och MD/MBA-program finns inte vid något lärosäte förutom EDUU-programmet vid Uppsala universitet som kombinerar läkarexamen och doktorsexamen förutsatt att studenten blir antagen till och fullgör sin forskar-AT. I enlighet med verksamhetsplanen har FS tagit upp detta i läkarförbundets råd för utbildning och forskning. Resultatet har blivit ett inlägg om dessa kombinerade program i läkarförbundets yttrande om den kommande forskningsproposition som kommer att presenteras av regeringen under 2019.

Egna antagningskvoter till grundutbildningen för personer med relevant doktorsexamen nämns också i verksamhetsplanen och efter denna sammanställning kan det konstateras att den möjligheten finns vid två lärosäten i landet, Umeå och Lund. SLF student uppmanar därför andra universitet att följa dessa två exempel.

För fler tips om vad du som student kan tänka på om du vill börja forska, se slf.se

Data insamlad från en sammanställning från universitetsronden, unga och forskning, skriven av Hampus Carlson, lärosätenas och regionernas hemsidor samt uppgifter lämnade av SLF students lokalavdelningar.

account_circle
Fredrik Gustafsson
Mer från Appendix