fbpx
Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Sveriges kvinnliga läkarförening

Antagna vid årsmöte den 16 april 1975, ändrade vid årsmöte den 24 april 1993, den 16 april 1994 samt den 12 april 2014.

Föreningens art

§ 1

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening (KLF) är en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

§ 2

KLF har till uppgift

  • Att upprätthålla en god och värdig anda bland sin medlemmar.
  • Att initiera diskussioner och tydliggöra olika aspekter beträffande medicinska, sociala och arbetsmiljörelaterade frågor av speciellt intresse för kvinnliga läkare inom Sverige, men även internationellt genom medlemsskap i MWIA, Medical Women’s International Association.
  • Att tillvarata medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen.

Medlemskap

§ 3

För medlemskap i KLF erfodras att vara kvinnlig läkare eller kvinnlig läkarstuderande och medlem i Sveriges Läkarförbund.

§ 4

Läkare som inte uppfyller i § 3 angivna krav kan få medlemsskap i KLF, men erhåller därigenom icke rösträtt i frågor som rör föreningen i dess egenskap av delförening i Sveriges Läkarförbund. I dessa fall beslutar styrelsen om medlemskap i KLF.

§ 5

KLF-medlem erlägger årligen avgift som fastställts vid ordinarie årsmöte.

Styrelsen kan efter skriftlig ansökan befria medlem från årsavgift. Medlem som underlåtit att betala avgift under två på varandra följande år anses ha utträtt ur föreningen.

Styrelse

§ 6.1

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare och 5 – 7 övriga ledamöter.

§ 6.2

Internationell sekreterare (National Corresponding Secretary, NCS) och redaktör utses bland ledamöterna.

§ 6.3

Ordförande, vice ordförande, sekreterare, skattmästare väljes vid årsmötet för en period av två år. Övriga ledamöter väljes för en period av ett år vid nyval och två år vid omval. Valbar är föreningsmedlem

§ 6.4

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av föreningen vid årsmötet.

§ 6.5

Styrelsen sammanträder minst två gånger per år. Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet.

§ 6.6

För att styrelsemedlem efter tre eller flera hela mandatperioder i följd skall vara valbar till styrelsen för därpå följande mandatperiod fordras årsmötets beslut därom.

Valberedning

§ 7

Valberedningen, som väljs vid årsmötet, skall bestå av tre medlemmar varav en är sammankallande.

Föreningsmöten

§ 8

Årsmöte skall hållas under våren. Kallelse och föredragningslista till årsmötet skall av sekreteraren utsändas till föreningens medlemmar minst en månad före årsmötet. Föreningsmötet skall hållas minst en gång varje vår och höst. Föreningens arbetsår är lika med kalenderår.

Lokalföreningar

§ 9

Lokal kvinnlig läkarförening kan vara delförening i KLF. Ordförande i lokalförening eller annan representant kan adjungeras till styrelsen.

Sveriges Läkarförbund

§ 10

Det åligger KLF som delförening i Sveriges Läkarförbund

  • Att efter val av förtroendekvinnor till Läkarförbundet insända uppgifter om de valdas namn.
  • Att för godkännande delgiva centralstyrelsen beslut om ändring av eller tillägg till sina stadgar
  • Att ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktigebeslut och centralstyrelsebeslut i fackliga frågor.

Stadgebeslut

§ 11

Ändring av föreningens stadgar beslutas vid årsmötet, på vars föredragningslista ärendet varit uppfört och med vilken förslaget varit utsänt. För beslut fordras instämmande av minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar. Beslutade ändring av stadgarna träder i kraft efter godkännade av Sveriges Läkarförbunds centralstyrelse. //

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Personlig rådgivning
  2. Bästa lönestatistiken för läkare
  3. Unika försäkringar