Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Sveriges kvinnliga läkarförening

Antagna vid årsmöte den 16 april 1975, ändrade vid årsmöte den 24 april 1993, den 16 april 1994, den 12 april 2014, 19 mars 2022 samt 18 mars 2023.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Stadgar för Sveriges Kvinnliga Läkares Förening

Organisationsnummer: 802001-9231

Antagna 1975. Reviderade 1993, 1994, 2014, 2022 och 2023.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 § Ändamål

Sveriges Kvinnliga Läkares Förening (KLF) är en ideell förening och en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund och en associerad förening inom Svenska läkaresällskapet. KLF är en riksförening med uppgift att:

 • verka för jämställda arbetsvillkor för kvinnliga läkare 
 • verka för jämställd tillgång till hälsa och vård för kvinnor
 • vara remissinstans och lobbyorganisation i dessa frågor
 • initiera dialog beträffande medicinska, sociala och arbetsmiljörelaterade frågor av speciellt intresse för kvinnliga läkare i Sverige, men även internationellt genom medlemskap i MWIA, Medical Women’s International Association.
 • Att upprätthålla en god och värdig anda bland våra medlemmar
 • Att tillvarata medlemmarnas fackliga, sociala och ekonomiska intressen

2 § Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. 

3 § Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extra årsmöte och styrelsen.

4 § Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och skattmästare var och en för sig. 

5 § Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är kalenderår. 

6 § Stadgetolkning 

Uppstår tvekan om tolkningen av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen. 

7 § Stadgeändring

Ändring av föreningens stadgar beslutas vid årsmötet, på vars föredragningslista, ärendet varit uppfört och med vilken förslaget varit utsänt. För beslut fordras instämmande av minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar. Beslutade ändringar av stadgarna träder i kraft efter godkännande av Sveriges Läkarförbunds förbundsstyrelse.

8 § Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut, på två efter varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie årsmöte, av minst två tredjedelar av antalet närvarande medlemmar. Beslut om föreningens upplösning ska godkännas av Sveriges Läkarförbund. I beslut om upplösningen av föreningen skall föreningens tillgångar, med undantag för stiftelserna, tillfalla en av årsmötet vald välgörenhetsorganisation som verkar för frågor som går i linje med föreningens ändamål.

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

9 § Medlemskap

För medlemskap i KLF erfordras att vara kvinnlig läkare eller kvinnlig läkarstuderande. Medlem erlägger medlemsavgift som fastställts vid ordinarie årsmöte. Medlem skall följa föreningens stadgar och föreskrifter. När personen blivit medlem förs denne in i medlemsregistret. 

10 § Särskilt medlemskap

Läkare eller läkarstudent som inte uppfyller i 9 § angivna krav kan få medlemskap i KLF, men blir då stödmedlem och erhåller ej rösträtt i föreningen. Styrelsen beslutar om medlemskap i KLF i dessa fall. 

11 § Hedersmedlemmar

Styrelsen kan utse en person som verkat i KLFs anda till hedersmedlem. De är befriade från avgift och hedersmedlemsskapet är livslångt.

12 § Utträde ur föreningen

Medlem som begär utträde upphör att vara medlem i föreningen. 

13 § Uteslutning ur föreningen

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning skall tas av styrelsen och får ej fattas utan att medlemmen informerats och fått möjlighet att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. 

ÅRSMÖTE OCH EXTRA ÅRSMÖTE

14 § Tidpunkt och kallelse

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av april månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse och föredragningslista skall av styrelsen senast en månad före årsmötet tillställas medlemmarna via e-post, annonseras i Karolina och noteras på hemsidan. Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga. 

15 § Motioner

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmöte. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget senast 1 vecka före årsmötet.

16 § Rösträtt

Medlem som betalat medlemsavgiften har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Stödmedlem innehar ej rösträtt men däremot yttrande- och förslagsrätt på mötet. Hedersmedlemmar har ej rösträtt.

17 § Beslut och omröstning

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet. Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs öppen eller sluten votering.  Med undantag för de i 7§ och 8§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom relativ majoritet. För beslut i frågor gällande 7§ och 8§ definieras detta under respektive paragraf. Vid omröstning som inte avser val, gäller vid lika röstetal, det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om ordföranden är röstberättigad. Är ordförande inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Beslut bekräftas med klubbslag. 

18 § Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. 

19 § Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två protokolljusterare 
 4. Godkännande av kallelsen och kallelseförfarandet
 5. Godkännande och fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse för det senaste räkenskapsåret 
 8. Förvaltningsberättelse för föreningens stiftelser/fonder för det senaste räkenskapsåret
 9. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste räkenskapsåret
 10.  Motioner och styrelsens förslag
 11.  Fråga om ansvarsfrihet
 12.  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret. 
 13.  Val till styrelsen. Ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör väljs för en period av två år. Övriga ledamöter väljs för en period av ett år vid nyval och två år vid omval. 
 14.  Val av revisorer
 15.  Val av valberedning
 16.  Fastställande av medlemsavgifter
 17.  Övriga frågor

FÖRENINGSMÖTE

§ 20 Föreningsmöte skall hållas två gånger/år, vår och höst. 

STYRELSEN

§ 21:1

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 5-9 övriga ledamöter.

§ 21:2

Internationell sekreterare för MWIA (National Corresponding Secretary, NCS), redaktör för Karolina och stipendieansvarig utses bland ledamöterna. 

§ 21:3

Styrelsens förvaltning granskas årligen av två revisorer utsedda av föreningen vid årsmötet. 

§ 21:4 

Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Styrelsen är beslutsför om mer än halva antalet ledamöter är närvarande vid sammanträdet. Vid omröstning med lika röstetal gäller det förslag som biträds av styrelsens ordförande.

§ 21:5

För att styrelsemedlem efter tre eller flera hela mandatperioder i följd skall vara valbar till styrelsen för därpå följande mandatperiod fordras årsmötets beslut därom. 

Valberedning 

§ 22

Valberedningen, som väljs vid årsmötet, skall bestå av tre medlemmar varav en är sammankallande. 

Lokalföreningar 

§ 23

Lokal kvinnlig läkarförening kan vara delförening i KLF. Ordförande i lokalförening eller annan representant kan adjungeras till styrelsen. 

Sveriges Läkarförbund 

§ 24

Det åligger KLF som delförening i SLF

• Att efter val av förtroendekvinnor till Läkarförbundet insända uppgifter om de valdas namn. 

• Att för godkännande delgiva centralstyrelsen beslut om ändring av eller tillägg till sina stadgar 

• Att ställa sig till efterrättelse Läkarförbundets fullmäktigebeslut och förbundsstyrelsens beslut i fackliga frågor.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare