Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Upplands allmänna läkarförening

Uppgift och organisation

 

§ 1 Upplands allmänna läkarförening är en lokalförening i Sveriges läkarförbund och omfattar de läkare som stadigvarande utövar sin verksamhet inom föreningens område samt de läkare som utan stadigvarande verksamhet inom detta område anmält sig vilja tillhöra föreningen.

Föreningens verksamhetsområde överensstämmer med sjukvårdsområdet för Region Uppsala  eller det område som vid varje tillfälle bestäms av Läkarförbundets förbundsstyrelse enligt förbundsstadgarna §§ 7 och 8.

 

§ 2 Föreningens uppgift är inom sitt verksamhetsområde

– att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,

– att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen

– att främja samarbetet mellan föreningens medlemmar och mellan Läkarförbundets yrkesföreningar,

– att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt

– att befordra hälso‐ och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

 

§ 3 Som lokalförening inom Sveriges läkarförbund åligger det föreningen

– att förmedla information till och från medlemmarna inom föreningens verksamhetsområde,

– att vara samordnande organ för yrkesföreningarnas lokalavdelningar inom området,

– att lokalt företräda medlemmarna i fackliga och sjukvårdspolitiska frågor och utöva sådan förhandlings‐ och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag och avtal eller delegation från förbundet

– att genom kollegiala rådgivare understödja medlemmarna och verka för läkarreglernas efterlevnad samt

– att i övrigt ställa sig till efterrättelse beslut av förbundets fullmäktige eller förbundsstyrelse.

 

§ 4 Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse, lokal förhandlingsdelegation, kollegiala rådgivare och valberedning.

 

§ 5 Föreningens verksamhets‐ och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 

Medlemskap

 

§ 6 Om medlemskap enligt § 1 beslutar Sveriges läkarförbund.

Annan än läkare kan, om särskilda skäl föreligger, erhålla medlemskap i föreningen, men  erhåller därigenom inte rösträtt. Om sådant medlemskap beslutar styrelsen med iakttagande  av vad som sägs i § 14 Läkarförbundets stadgar.

 

Föreningsmöte

 

§ 7 Föreningsmöte är årsmöte eller extra föreningsmöte. Föreningsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmötet hålls årligen senast under mars månad. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 40 medlemmar eller revisorerna begär det.

Medlem som önskar uppta ärende till behandling vid årsmötet skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast en månad innan mötet.

Styrelsen skall kalla medlemmarna till föreningsmöte senast 14 dagar före mötet. Kallelsen  skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden  som skall behandlas.

 

§ 8 Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.

Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem, som tillika är medlem i Sveriges läkarförbund, en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det. I  övrigt är omröstningen vid mötet öppen om inte annat beslutas. Vid lika röstetal gäller den  mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer. För stadgeändring gäller  särskilda rösträttsregler (se § 16).

Ärenden som icke angetts i kallelsen till föreningsmöte må inte upptas till avgörande om inte ärendet föranleds av styrelsen eller revisorernas berättelser.

 

§ 9 Vid årsmötet skall utöver vad som följer av §§ 7 och 8 förekomma följande ärenden:

– Genomgång av verksamhets‐ och revisionsberättelse jämte frågor om styrelsens ansvarsfrihet

– Behandling av inkomna motioner eller styrelseförslag

– Val av styrelse för en mandatperiod av två år i enlighet med § 10

– Val av revisorer och suppleanter för dessa

– Val av fullmäktige till Sveriges läkarförbund och ersättare för dessa. Representanterna till fullmäktige bör tillhöra olika yrkesföreningar.

– Fastställande av årsavgift för nästkommande verksamhetsår

– Val av ledamöter och suppleanter i valberedningen

Vid val av fullmäktige till Läkarförbundet och ersättare för dessa äger även medlem av annan lokalförening rösträtt, om medlemmen vid tidpunkten för sådant val är verksam inom  föreningens område och därigenom saknar möjlighet att utöva sin rösträtt i förstnämnda  förening.

 

Styrelsen

 

 § 10 Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ytterligare minst fem ledamöter. Ordförande, kassör samt ytterligare minst två ledamöter väljs varje udda år, vice ordförande, sekreterare samt ytterligare minst två ledamöter väljs varje jämnt år. Var och en av Läkarförbundets yrkesföreningar som har lokalavdelning inom föreningens område skall vara företrädd i styrelsen. Sådan företrädare bör om möjligt vara ledamot av lokalavdelningens styrelse.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när halva antalet  ledamöter är närvarande. Röstningen är öppen och vid lika röstetal har ordföranden  utslagsröst.

Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästkommande sammanträde.

Representant av Sveriges läkarförbund Student Uppsala har rätt att delta i styrelsens överläggningar men inte i dess beslut.

 

§ 11 Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar

– att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmötet samt verkställa av mötet fattat beslut,

– att på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av föreningsmöte,

– att ansvara för föreningens ekonomiska förvaltning,

– att utse lokal förhandlingsdelegation med representanter från yrkesföreningarnas lokalavdelningar,

– att omedelbart efter val av förtroendemän sända in uppgifter om de valdas namn och adresser  till Sveriges läkarförbund samt

– att för godkännande delge Sveriges läkarförbunds förbundsstyrelse beslut om ändring av föreningens stadgar.

 

§ 12 Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

 

Kollegiala rådgivare

 

§ 13 Styrelsen får utse kollegiala rådgivare som skall vara fem till antalet samt fastställa rekommendationer rörande rådgivarnas funktion och arbetsuppgifter.

 

Revision

 

§ 14 Revisorerna skall vara två till antalet och ha två suppleanter. Revisorerna granskar styrelsens förvaltning och skall till årsmötet lämna berättelse över sin granskning av förvaltningen under det senast förflutna räkenskapsåret.

 

Valberedning

 

§ 15 Valberedningen skall bestå av minst tre ledamöter jämte två suppleanter. Den utser inom sig ordförande. Det åligger valberedningen att förbereda val av förtroendemän.

 

Stadgeändring

 

§ 16 Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsmöte sedan förslag därom av styrelsen utsänts till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet. Beslut skall biträdas av minst två tredjedelar av vid mötet närvarande medlemmar. Beslutad ändring skall för att bli gällande godkännas av Läkarförbundets förbundsstyrelse.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare