Hoppa till innehåll

Texten uppdaterades 2022-05-18: Det är glädjande att avrättningsplanerna mot läkaren Ahmedreza Djalali har avbrutits. Vi hoppas att omvärldens starka reaktioner till Djalalis försvar har påverkat den iranska regimen och att Djalali släpps fri så snart som möjligt. 

Läkarförbundet har tillsammans med många andra organisationer engagerat sig i Djalalis fall och kommer att försätta göra så tills Djalali återförenas med sin familj och sina kollegor i Sverige, säger Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.


”Det är oerhört allvarligt att Iran inte hörsammar omvärldens protester mot att läkaren Djalali fortfarande sitter fängslad och nu riskerar att avrättas. Tillsammans med människorättsorganisationer har Läkarförbundet uppmärksammat Djalalis fall tidigare. Vi kräver nu att dödsdomen mot Djalali omedelbart hävs och att han sätts på fri fot”

Sofia Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundet.

Rättegången mot Djalali har varit mycket bristfällig. Han har bekänt brott under tortyr, men inga som helst bevis har presenterats mot honom. Under de senaste åren har dessutom Djalalis hälsa försämrats avsevärt.  

– Vi har varit i kontakt med Världsläkarorganisationen, WMA, och tillsammans med dem fördömer vi detta. Vi hoppas verkligen att vår kollega Djalali kommer tillbaka till Sverige, till sin familj och till sina kollegor på Karolinska Institutet. Vi kommer fortsätta att uppmärksamma hans fall tills vi ser konkreta resultat, avslutar Sofia Rydgren Stale.  

För mer info: Pressmeddelande 4 maj från WMA:  

SKR har en ovilja att se verkligheten och den bakgrund som gjort att anställning i regionen inte är tillräckligt attraktiv. Grundfrågan är dålig arbetsmiljö och villkor. Vill regionerna på allvar minska beroendet av inhyrd personal måste de fokusera på bättre arbetsvillkor och en bättre arbetsmiljö. SKR försöker nu lösa symptomen och inte regionernas egentliga problem

Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet

Det Läkarförbundet framförallt vänder sig mot i upphandlingen är en karensregel. Den som tar jobb som inhyrd läkare får inte ha varit anställd i samma region de senaste 12 månaderna, oavsett anställningsform. Vid timanställning gäller karenstiden från senast arbetat pass. Det är viktigt för Läkarförbundets medlemmar att kunna söka arbete utan att begränsas av en karensregel i SKR:s och regionernas upphandlingar därför är regeln problematisk.

  •  Ett års karenstid är det sämsta med upphandlingen. Det kommer att kraftigt inskränka den fria rörligheten på läkarnas arbetsmarknad, säger Sofia Rydgren Stale 

Upphandlingen ställer krav på att den som arbetar som inhyrd läkare har två års klinisk erfarenhet från arbete i Norden under de senaste fyra åren med minst 50 % sysselsättningsgrad. 

Läkarförbundet har bevakat upphandlingsprocessen och SKR:s arbete med ett nytt bemanningsavtal och suttit med i en referensgrupp till arbetet som förbundet lämnade då vi saknade reell möjlighet att påverka. 

Upphandlingen ställer krav på villkor i linje med kollektivavtal. De regioner som har gällande avtal har förbundit sig att ansluta sig till den gemensamma upphandlingen när deras avtal går ut. Ersättningen i regionernas gemensamma upphandling varierar beroende på ort och kompetens. 

  • Ersättningsnivåerna riskerar att bli problematiska, utan möjlighet till flexibilitet riskerar det att slå hårt mot bemanningen i vissa regioner. Den läkare som tillfälligt arbetar som bemanningsanställd i en annan del av landet än där man bor har högre omkostnader, det behöver kunna påverka ersättningen tydligare, säger Sofia Rydgren Stale. 

Legitimerad läkare och ST-läkare: 

Zon 1: 770 kr/tim 
Zon 2: 945 kr/tim 
Zon 3: 1 120 kr/tim 

Specialistutbildad läkare: 

Zon 1: 1 125 kr/tim 
Zon 2: 1 375 kr/tim 
Zon 3: 1 625 kr/tim 

Specialistläkare inom hud- och könssjukdomar, psykiatri, radiologi och ögonsjukdomar: 

Zon 1: 1 325 kr/tim 
Zon 2: 1 525 kr/tim 
Zon 3: 1 775 kr/tim 

Specialistläkare inom klinisk patologi och rättsmedicin: 

Zon 1: 1 425 kr/tim 
Zon 2: 1 625 kr/tim 
Zon 3: 1 875 kr/tim 

Har du fler frågor, kontakta gärna vår medlemsrådgivning.

Läkarförbundet har tillsammans med Fysioterapeuterna samt Sveriges Kommuner och Regioner tagit fram en modell för att utveckla den nationella taxan, ett förslag som regeringens utredning tar utgångspunkt i.

  • Läkarförbundet är måna om att en modernisering av den nationella taxan ska utgöra en grund för fortsatt utveckling av valfrihet och mångfald av vårdgivare. Många patienter som väljer små privat drivna verksamheter gör det för att de värdesätter kontinuiteten med läkaren, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet.

Utredaren Åsa Himmelsköld har fått i uppdrag att under utredningens gång föra nära dialog med bland andra Läkarförbundet vilket är positivt för att vi ska kunna tillvarata läkarnas intressen.

  • Det är välkommet att regeringen nu går vidare med vårt krav på en modernisering av den nationella taxa, säger Sofia Rydgren Stale ordförande Läkarförbundet.

Här kan du läsa mer om regeringens utredning.

Medlarna lämnade den 28 april ett slutbud till parterna om ett nytt omställningsavtal samt löne- och villkorsavtal inom Svenska kyrkans avtalsområde. Kyrkans arbetsgivarorganisation sa därefter nej till medlarnas slutliga bud, medan de fackliga organisationerna sa ja till slutbudet.
Förhandlingarna har genomförts av Akademikerförbundet SSR och Akavia. Övriga förbund som förhandlar är Kommunal, Vision, Lärarförbundet samt Lärarnas riksförbund.

Läkarförbund är inte part på området. Förbundet kommer att förhålla sig neutralt till konflikten. Om medlem har anställning inom kyrkan och har frågor kan man kontakta medlemsrådgivningen: 08-7903510

Vi genomför nu en av Läkarförbundets största enkäter på länge i syfte att öka förståelsen för hur våra medlemmar upplever sin arbetsmiljö. Enkäten tar 5 minuter att svara på.

Tack för att du bidrar med dina svar!

Besvara din personliga enkät idag

Enkäten kan besvaras till och med den 20 maj

Formulerat i ett öppet brev uppmanas länder och regeringar att vidta åtgärder för att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader och att bygga in hälso- och jämlikhetsaspekter i sina klimatåtgärder. Uppropet stöds av WHO och har undertecknats av WMA, liksom Läkarförbundet.

Webbinariet tar formen av ett fiktivt scenario med påhittade personas för att illustrera den tänkta utvecklingen de första 48 timmarna av ett krigsutbrott i Sverige.

Läkarförbundets medlemsrådgivning har utökade öppettider under sändningen 19:00-20:00 för att svara på medlemmars frågor. 

Webbinariet sänds via Facebook och kommer även finnas tillgängligt i efterhand på lakarforbundet.se. Ingen föranmälan krävs.
Här kan du redan nu kan läsa mer om vanliga frågor och svar gällande krigsberedskap för läkare.

Medverkande:
Mathias Wahlsten, samhällsbyggnadsdirektör Länsstyrelsen Stockholm
Taha Alexandersson, tf krisberedskapschef Socialstyrelsen. 
Emma Steen, handläggare MSB.
Magnus Hjort, avdelningschef Myndigheten för psykologiskt försvar.
Per Beckman, regionutvecklare krisberedskap och civilt försvar Västra Götalandsregionen
Sofia Rydgren Stale, ordförande Sveriges läkarförbund
Hediye Güzel, moderator & presschef Läkarförbundet

Nya LAS – hur påverkar det mig som läkare?  

En av de större förändringarna i arbetsrätten innebär att du vid en uppsägning, som du eller Läkarförbundet anser vara inkorrekt, inte längre har möjligheten att ha kvar din anställning fram tills tvisten slutligen är löst. Du blir då helt beroende av a-kassan och inkomstförsäkringen för din försörjning efter uppsägningstiden, som normalt är tre månader. 

Som medlem i Läkarförbundet och a-kassan kan du vara trygg!

Är du redan medlem i Läkarförbundet och Akademikernas a-kassa kan du vara lugn. Då ingår både rätten till individuellt fackligt stöd och inkomstförsäkring om du av någon anledning skulle bli uppsagd från ditt arbete. Enda kravet är att du har varit medlem i Läkarförbundet i minst sex månader för individuellt fackligt stöd och 12 månader för a-kassa och inkomstförsäkring (så kallade karenstider). Enklare rådgivningsfrågor kan du förstås få hjälp med redan din första dag som medlem.

När börjar de nya reglerna att gälla?

De nya reglerna för LAS träder i kraft den 30 juni och tillämpas från 1 oktober. Tvister mellan dig och arbetsgivaren som uppstår mellan 1 juli och 30 september hanteras enligt övergångsregler, och från och med 1 oktober så gäller de nya LAS reglerna för alla arbetsrättsliga tvister. 

Bli medlem och försäkra din lön idag

Med tanke på karenstiden för medlemskap i såväl Läkarförbundet som Akademikernas a-kassa är det ett bra läge att gå med redan nu! Ett medlemskap i Akademikernas a-kassa kostar bara 130 kronor i månaden.

Vanliga frågor och svar

Fråga oss om nya LAS. Våra förbundsjurister och ombudsmän har goda kunskaper om vad som gäller för läkare.

  1. Medlemsrådgivningen
    Hjälp med fackliga och juridiska frågor, få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

Nu skickar vi ut en enkät för att undersöka hur vi kan verka för bättre chefer för våra medlemmar, och för att stötta blivande och befintliga chefer i vården. Enkäten skickas till ett urval medlemmar, som är eller har en chef.

Håll utkik i din inkorg! Genom att besvara enkäten hjälper du oss i vårt arbete att skapa en god arbetsmiljö för alla våra medlemmar, där är chefen en viktig parameter. Enkäten är öppen till den 25 april.

Bakgrund

Inom verksamheter där chefen är läkare ser vi ofta en ökad produktivitet, bättre arbetsmiljö samt minskad sjukfrånvaro. Verksamheten leds då också utifrån ett medicinskt perspektiv med rätt prioriteringar, vilket leder till en vård av hög kvalitet.

En av Läkarförbundets prioriterade frågor är att fler läkare ska bli chefer:

  • Vi vill stärka vårdgivarnas medvetenhet om att det finns stora fördelar att anställa läkare på chefspositioner i vården
  • Vi vill stärka läkare som är intresserade av chefskap och förbättra villkoren för läkare som redan idag är chefer

Vid Council-mötet diskuterades även en lång rad andra frågor, däribland e-hälsa, läkares agerande på sociala media, skydd av vårdpersonal i väpnade konflikter, systematiskt patientsäkerhetsarbete, rasism samt klimat och hälsa.

Arbetsgruppen för översyn av WMAs International Code of Medical Ethics (ICoME), där Läkarförbundet ingår, presenterade också sitt senaste utkast till reviderad version av ICoME. Den omfattande översynen närmar sig nu slutet och målet är att en uppdaterad ICoME ska kunna antas vid WMAs nästa möte i oktober i år.

WMA består av nationella läkarorganisation från omkring 115 länder och organisationens kärna är, allt sedan starten efter andra världskriget, etik och hälsorelaterade mänskliga rättigheter. Vid Council-mötet, som hölls i Paris, representerades Läkarförbundet av Sofia Rydgren Stale, Etik- och ansvarsrådets ordförande Torsten Mossberg och tidigare förbundsordföranden Heidi Stensmyren, som är president i WMA.