Hoppa till innehåll

Välkommen till Örebro läns läkarförening

Vid medlemskap i Sveriges Läkarförbund blir du också medlem i Örebro läns läkarförening, ÖLF. ÖLF har lokalt förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten och förhandlar om lönerevision, lokala kollektivavtal mm. Vi representerar läkarna i samverkans- och arbetsgrupper där vi möter arbetsgivaren. Därutöver erbjuder vi bl a facklig information vid medlemsluncher och via e-postutskick, individuell lönerådgivning och stöd om du hamnar i konflikt med arbetsgivaren. Välkommen som medlem!

Neutralitet för läkare vid pågående konflikten mellan Vårdförbundet och SKR/Sobona

Vårdförbundet gick ut i konflikt den 25 april 2024 klockan 16.00. Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor i landets samtliga regioner kommer inte jobba övertid eller mertid så länge konflikten pågår.

Läkarförbundet har beslutat att dess medlemmar ska iaktta neutralitet under konflikten. Det innebär att inga läkare ska göra Vårdförbundets medlemmars jobb. Läs mer på Läkarförbundets hemsida.

2024-05-03:
Angående Vårdförbundets konflikt och vilka konsekvenser det får för läkare i beredskap:

En del av er har blivit uppmanade att, under beredskap, beordra in övrig personal med hänvisning till skyddsarbete. Med skyddsarbete menas arbete, som är nödvändigt för att förebygga skada för människor, och ska användas mycket restriktivt och inte för vård som kan anstå. Beslut om skyddsarbete ska fattas av närmsta chef i möjligaste mån. Med hänsyn till att Läkarförbundet förklarat oss neutrala i konflikten anser vi att läkare inte bör åta sig sådant arbete som vi normalt sett inte utfört (saker som innan konflikten hanterades av andra – chef eller sjuksköterska). Undantaget är som sagt om en enskild patient riskerar att skadas.

Kontakta läkarföreningen om du hamnar i en situation där skyddsarbete kan bli aktuellt eller problem uppstår. Läs mer på förbundets hemsida med frågor och svar via nedanstående länk.

Frågor och svar om neutralitet vid strejk och övertidsblockad  – Sveriges läkarförbund (slf.se) 

 

Läkaravtalet i Kommun och Regioner 2024

Ett nytt centralt kollektivavtal har nu tecknats mellan Sveriges Läkarförbund och SKR (Sveriges kommuner och regioner) för perioden 2024-04-01 – 2025-03-31. Denna centrala överenskommelse innebär bl a att lönerna i år minst skall höjas med 3,3 % på kollektivet, samma procentsats har förhandlats fram för Region Örebro lön.
Lönerevisionsförhandlingar mellan RÖL och Läkarföreningen på verksamhetsnivå beräknas ske veckorna 34-36.

Bland skrivningarna i avtalet återfinns bl a en hårdare reglering av läkares övertid. Enligt artikel i Läkartidningen ska det redan i anställningsavtalen framgå hur mycket övertid som förväntas på en viss tjänst. Det ska bl a göra det lättare för läkarna att säkerställa att de får rätt kompensation när arbetsgivaren vill förhandla bort rätten till övertidsersättning (gäller främst specialister i RÖL).
Läs mer om nya avtalet i artikel på Läkarförbundets hemsida.

Statistik över lönerna i regionen 2023-04-01 finns utlagt här på hemsidan.

Ordförande Lars Edling och 1:a vice ordförande Josefin Gerdevåg

Årsmöte 2024

Årsmötet 2024 hölls fredagen den 19 januari.
Verksamhets-och ekonomisk berättelse för 2023 godkändes.

Ordförande Lars Edling kvarstår då han valdes på 2 år 2023.
1a vice ordförande Josefin Gerdevåg omvaldes för en period på 2 år.
2a vice ordförande Paula Wallmon kvarstår då hon valdes på 2 år 2023.
Övriga ledamöter: se under meny  ”Om oss”.

Ordförande Lars Edling och v ordförande Josefin Gerdevåg hälsar medlemmarna välkomna till Vinterfesten som följde på årsmötet 2024-01-19

Aktiviteter 2024

Klicka på rubriken så kommer du till information om planerade aktiviteter.

Sommartider på Örebrokansliet, 2024

Läkarföreningens kansli har semesterstängt v 26-28 och v 30-32. För brådskande ärenden under sommaren kan förtroendevalda i styrelsens arbetsutskott kontaktas enligt jourschema (klicka på rubriken och logga in för att komma åt jourschemat i länk). Läkarförbundets medlemsrådgivning har öppet hela …

Medlemsbrev och information om dygnsvilan

Nedan följer ÖLFs Nyhetsbrev, länk till information om dygnsvilan samt annan lokal information. De flesta av de länkade dokumenten kan bara läsas av inloggade medlemmar. Efter inloggning kommer ni till Läkarförbundets startsida. Klicka där på ”Hitta förening”, klicka på ”Lokalföreningar” …

Kalender

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare