Hoppa till innehåll

Östergötlands läkarförenings stadgar

Antagna den 7 december 1983 och senast ändrade den 25 februari 2004

§ 1

Östergötlands Läkarförening är en lokalförening inom Sveriges Läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar i Östergötlands län och av läkare utanför länet som av förbundet medgetts tillhöra föreningen.

Annan än förbundsmedlem kan, om särskilda skäl föreligger, bli medlem i föreningen, dock endast om han enligt förbundsstadgan ej kan antas som medlem i förbundet. Han erhåller inte rösträtt i fackliga frågor. Om sådant medlemskap beslutar föreningens styrelse.

 

§ 2 Föreningens uppgifter

att        upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar,

att        tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,

att        främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen,

att        främja samarbete mellan skilda kategorier av medlemmar,

att        främja jämställdhet i arbetslivet och

att        befordra hälso – och sjukvårdens ändamålsenliga bedrivanden och utveckling enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

§ 3 Föreningens åliggande

att        lokalt företräda medlemmarna i fackliga frågor samt utöva sådan förhandlings – och överläggningsrätt som tillkommer föreningen på grund av lag, avtal eller delegation från Läkarförbundet,

att        utse minst tre förtroendeläkare för en mandatperiod om två år. Jämn könsfördelning bör eftersträvas,

att        utse fullmäktige i Läkarförbundet och personliga ersättare för dem,

att        svara för sina fullmäktiges inställelse till fullmäktigemöte,

att        för godkännande delge centralstyrelsen beslut om ändring av eller tillägg till förenings stadgar och

att        ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och centralstyrelsens beslut.

 

 § 4

Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelsen jämte arbetsutskott, förtroendeläkare, förhandlingsdelegation samt valberedning.

 

§ 5 Föreningens styrelse

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, biträdande sekreterare, kassaförvaltare, ordförande i förhandlingsdelegationen, pressombudsman samt ytterligare ordinarie ledamöter så att det totala antalet styrelseledamöter uppgår till tretton. Av styrelsen väljs ordförande udda år och sekreterare jämte förhandlingsdelegationens ordförande jämna år. Övriga ledamöter väljs årligen.

I styrelsen skall ingå representanter

 1. för varje yrkesförening som har lokalavdelning inom föreningens område.
 2. verksamma vid de tre största sjukhusen samt universitetet.

Valberedningen bör sträva efter att styrelsens sammansättning svarar mot proportionerna kvinnor och män bland medlemmarna.

 

 § 6

Styrelsen är beslutsför då minst sju av ledamöterna deltar. Omröstning är öppen och vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.

 

§7

Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar

att     besluta om föreningsmöten och bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte samt verkställa av mötet fattade beslut,

att     på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av föreningsmöte,

att      inom styrelsen utse lokal förhandlingsdelegation,

att     hålla Läkarförbundet underrättat om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen och

att     för centralstyrelsens godkännande delge Läkarförbundet föreningens beslut om ändring av dessa stadgar.

 

§ 8 Fullmäktige

Lokalföreningen bör vid val av fullmäktige i Läkarförbundet utse medlemmar tillhörande olika yrkesföreningar. Fullmäktige jämte ersättare skall utses bland dem som ingår i lokalföreningens styrelse.

 

§ 9 Föreningens valberedning:

Valberedningen bör bestå av representanter för de tre största yrkesföreningarna. Sammansättningen bör svara mot proportionerna kvinnor och män bland medlemmarna.

 

§ 10

Föreningen bör hålla minst två ordinarie möten årligen, varav ett skall vara årsmöte. Till extra föreningsmöte kallas medlemmar då omständigheterna så påfordrar eller minst tio medlemmar eller revisorerna begär det.

Styrelsen kallar medlemmar till föreningsmöte senast fjorton dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas.

Medlem har rätt att få ärende till behandling vid föreningsmöte. Ärendet skall vara skriftligen anmält till styrelsen senast en månad före mötet.

Beslut vid föreningsmöte fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning då intet annat stadgas. Vid lika röstantal gäller den mening som ordförande biträder utom vid val, då lotten skiljer. Röstning kan ej ske med fullmakt.

 

§ 11

Vid föreningsmöte må efter föreningens medgivande även andra än de på föredragningslistan upptagna ämnen behandlas. Behandlingen av i sådan ordning upptaget ämne kan ej leda till beslut.

 

§12

Årsmöte hålls före februari månads utgång.

 

§ 13

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
 2. Val av två justeringsmän.
 3. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse.
 4. Rapport av kassaförvaltare.
 5. Föredragning av revisionsberättelsen.
 6. Beviljande av ansvarfrihet för styrelsen.
 7. Fastställande av påföljande års medlemsavgift.
 8. Val av styrelse enligt § 5.
 9. Val av fullmäktige till Läkarförbundet jämte ersättare.
 10. Val av två revisorer samt två revisorssuppleanter.
 11. Val av förtroendeläkare.
 12. Val av valberedning.
 13. Utse representanter till SACO-rådet[1] lokalt och centralt, och till de nämnder och styrelser där föreningen har mandat. Årsmötet äger rätt att delegera denna uppgift till styrelsen.
 14. Behandling av inlämnade motioner och av styrelsen väckta förslag.

 

§ 14

Föreningens räkenskaps- och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.

Om styrelseledamot eller förtroendeläkare avgår före uppdragstidens slut må komplettering ske genom fyllnadsval på föreningsmöte.

 

§ 15

Ändring av föreningens stadgar beslutas vid två på varandra följande föreningsmöten.

 

§ 16

Kostnader, som åsamkas medlem på grund av föreningens uppdrag, ersätts i skälig utsträckning av föreningen om icke annan enligt lag , avtal eller praxis är ersättningsskyldig.

 

§ 17

Om föreningens upplösning beslutar fullmäktige varefter det vid föreningsmöte avgörs hur man skall förfara med föreningens tillhörigheter.

 

Läkarföreningen ingår sedan april 1994 inte längre i SACO-råd. Representanter utses istället till Läkarråd och  Medbestämmande grupper.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare