Hoppa till innehåll

Välkommen till Svenska Företags­läkarföreningen (SFLF)

Svenska företagsläkarföreningen (SFLF) är en yrkesförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar, verksamma inom eller intresserade av arbete inom företagshälsovård

Nyheter

Svenska Företagsläkarföreningen på Fullmäktige 2023

Under Läkarförbundets fullmäktige idag har SFLFs motioner om MLA-rollen samt att företagsläkare bör anlitas vid arbetsrelaterad psykisk ohälsa hos läkare behandlats. Tyvärr bifölls inte någon av motionerna, men frågorna väckte intresse och uppmärksammades på ett positivt sätt. Ordförande Sara Hornliden …

Arbetsförmågeutredning för arbetsmedicinare

Svenska företagsläkarföreningens styrelse har arbetat fram ett dokument med konkreta råd om arbetsförmågeutredningar för arbetsmedicinare. Det är ett fristående komplement till Företagshälsans guide om arbetsförmåga som gavs ut av branschföreningen Sveriges Företagshälsor i november 2021.

Ny Utbildningshandbok för ST i Arbetsmedicin baserad på HSLF-FS 2021:8

Här finns den preliminära versionen av Utbildningshandboken för ST i Arbetsmedicin baserad på HSLF-FS 2021:8.

 

Arbetsförmågeutredning för arbetsmedicinare

Svenska företagsläkarföreningens styrelse har arbetat fram ett dokument med konkreta råd om arbetsförmågeutredningar för arbetsmedicinare. Det är ett fristående komplement till Företagshälsans guide om arbetsförmåga som gavs ut av branschföreningen Sveriges Företagshälsor i november 2021.

Läs hela ”Arbetsförmågeutredning för arbetsmedicinare” (PDF)

En ny STAMgrupp/basgrupp för ST i arbetsmedicin planeras starta med ett internat 4 - 5september 2023

Syftet är att ST-läkare ska få

 • fördjupad kunskap om centrala områden av relevans för arbetsområdet
 • utveckla yrkesrollen som läkare inom företagshälsovård och på klinik
 • ett brett kollegialt nätverk

Deltagarna träffas via zoom en fredagseftermiddag i månaden under två års tid. Vid varje möte engageras gästföreläsare med hög kompetens inom dagens tema. Diskussion i smågrupp är ett återkommande moment. Mellan dessa möten förutsätts inläsning av studiematerial och genomförande av inlämningsuppgifter. Tre internat ingår också under STAMgrupp/basgrupps tiden.
Webformulär för intresseanmälan senast 221115:

http://www.amm.se/utbildningar/basgrupp-3-for-st-i-arbetsmedicin/

Under STAMgrupps-/basgrupp perioden finns också tillfälle att delta i tre Intensivveckor på AMM-klinik, med tema Luftvägssjukdomar och kemisk exponering, Ergonomi och vibrationer samt Organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Tonvikten under intensivveckorna, som också innehåller upprepade arbetsplatsbesök, ligger på exponeringsbedömning, riskbedömning och grupperspektiv.

Riksdagspartiernas visioner för Företagshälsovården

Vi, i styrelsen för Företagsläkarföreningen, ställde, nu i valrörelsen sommaren 2022, några frågor till samtliga Riksdagspartier.

Läs mer här

Sammanställning av svar från alla riksdagspartier

Motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2022

Svenska Företagsläkarföreningens motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte november 2022.

Motion från SFLF:

13 Medicinskt ledningsansvar

39 Huvudmannaskap arbetsmedicin

55 Uppgiftsväxling – task shifting

66 Kollegialt stöd

Läs motionerna i sin helhet

STAM-grupp 2 Väst har startat upp

STAM-grupp 1 Väst (f.d. BAS) har nu varit igång som ett pilotprojekt en tid trots Coronapandemin och viktiga erfarenheter har vunnits med denna grupp.

STAM-grupp 2 Väst har startats upp efter erfarenheter från pilotgruppen. Gruppen är öppen för alla oavsett var i Sverige man bor. Den är inte knuten till Göteborgsområdet.

Läs mer om kursplanen

Nytt uppdrag till Mynak - Jättebra!

Arbetsmarknadsdepartementet har givit Mynak ett uppdrag att fram till och med december 2023 samordna insatser för att främja FHV:s kompetensförsörjning av läkare.

Mynak ska genomföra uppdraget i samverkan med Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet. Därutöver ska myndigheten föra dialog med lärosäten, arbets- och miljömedicinska kliniker, arbetsmarknadens parter och andra berörda aktörer. 

Läs hela uppdraget

Lönestatistik

Sök lön för företagsläkare genom SACO på medlemssidorna

Reformering av ST i Arbetsmedicin

Uttalande från styrelsen

Det nuvarande systemet med tjänstgöring på AMM-klinik har visat sig fungera dåligt i praktiken. Vi har under de sista 5 åren försökt att anpassa en kombinerad utbildning med randning på AMM-klinik, men följande problem har kunnat identifieras

 • Små patientvolymer som gett ett bristande utbildningsvärde
 • För stor kostnad för FHV-enheten som måste betala lön, vikarie och handledare på AMM-kliniken.
 • Behovet av utbildningsplatser överstiger vida de tillgängliga resurserna

 

Därför måste ett nytt system införas om inte specialiteten skall förtvina och slutligen upphöra.  Vi bedömer att problematiken kan lösas på följande sätt:

 • Skapa BAS-grupper
  • För närvarande finns över 45 intresserade ST-läkare och möjlighet finns i Göteborg, Uppsala och Malmö utöver den utbildning som redan finns i Umeå
 • Komplettera kursutbudet med intensivutbildning om vardera 4 – 5 dagar i delmål c1 (Sambandsbedömning) och c4 (Exponeringsutredning) med kunskapskontroll som ett möjligt alternativ till placering på AMM-klinik
 • Det individuella behovet av ytterligare eventuell tjänstgöring på AMM-klinik måste bedömas av handledare och verksamhetschef
 • Nätverk för fortlöpande fördjupad utbildning av handledare och verksamhetschefer

Detta anser vi ger en tillräcklig måluppfyllelse för specialiteten Arbetsmedicin.

 

Facebookgrupp ST Arbetsmedicin

Vi har skapat en sluten grupp på Facebook för ST i Arbetsmedicin. Är du ST-läkare, handledare eller verksamhetschef inom ST kan du ansöka om att få bli medlem. Förutsättningen är att du är medlem i SFLF.

Gruppen är till för att snabbt skapa information om kurser, diskutera olika ämnen och delmål på ett snabbt och enkelt sätt där alla kan vara med.

Gå vidare med denna länk

 

Vad är en företagsläkare?

Kalender

10
apr

Update Tolkning av vilo-EKG

Tolkning av vilo-EKG har fått en mer framskjuten plats i Företagshälsovården efter förändringen av AFS 2019:3 där arbetsprov ersätts av kontroll av blodlipider och vilo-EKG, samt kardiovaskulär riskbedömning. Eftermiddagen leds av Mikael Gustafsson som har många års erfarenhet av EKG-undervisning vid Linköpings Universitet, och är medförfattare till Arbetsmiljöverkets rapport ”Kardiovaskulär riskbedömning av rök- och kemdykare vid medicinsk kontroll med bedömning för tjänstbarhetsintyg”

Läs mer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare