fbpx

info Information om covid-19: Vi bevakar händelseutvecklingen och uppdaterar kontinuerligt vad som gäller för dig som läkare.

info Under sommaren har vi förändrade öppettider, här hittar du aktuella öppettider 

Ändamål, Syfte, Uppgift

§1 Svenska Smärtläkarföreningen är en sammanslutning av läkare med särskilt intresse för smärtlindring.

§2 Sektionens/Föreningens ändamål är att främja utvecklingen av svenska läkares kunskaper i ämnet såväl vetenskapligt, organisatoriskt som kvalitetsmässigt, samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen.

Relation till Svenska Läkarsällskapet och Läkarförbundet

§3 Som sällskapets sektion för smärtlindring ordnas vetenskapliga presentationer vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med sällskapets arbetsordning samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjuts till sektion. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan/andra sektion/förening/er i sällskapet ska samråd med denna/dessa ske. Föreningen är Sveriges Läkarförbunds specialistförening för smärtlindring och avger i egenskap härav utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Medlemskap, hedersmedlem

§4 Ansökan om medlemskap ställs till sektionens/föreningens kassör och behandlas av styrelsen. Medlem som önskar utträda ur sektionen/föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem anses ha utträtt ur sektionen/föreningen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år.

§5 Som föreningsmedlem antas den som är specialistkompetent i smärtlindring (yrkesverksam eller pensionerad) samt läkare under specialistutbildning i ämnet. Även annan läkare med personligt intresse för specialiteten smärtlindring kan antas som medlem.

§6 Föreningsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen av algologin. För sådant beslut krävs två tredjedelar av rösterna. Styrelsen kan kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet att vara korresponderande medlem i föreningen.

§7 Medlem, utom hedersmedlem eller korresponderande medlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestäms vid föreningsmöte.

Styrelsens sammansättning och uppgift

§8 Sektionens/Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som valts vid det ordinarie föreningsmötet och består av minst ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare och skattmästare. Den vetenskapliga sekreteraren och facklige sekreteraren får inte vara samma person. Samtliga i styrelsen ska vara medlemmar eller associerade medlemmar i Sällskapet och bör vara medlemmar i Läkarförbundet.

Uppgifter om sektionens/föreningens funktionärer ska efter förrättade val snarast sändas till Sällskapet och Läkarförbundet.

§9 Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar
 Att bereda ärenden som skall behandlas av föreningsmöte och verkställa av mötet fattade beslut
 Att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av föreningsmöte
 Att inom sig utse föreningens firmatecknare
 Att underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar
 Att för fastställelse delge Sveriges läkarförbund och Sällskapet beslut om ändringar i dessa stadgar.

§10 Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställan om det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgör ordförande. Vid styrelsemöte ska minnesanteckningar och vid föreningsmöte ska protokoll föras. Styrelsens minnesanteckningar justeras av ordförande. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Beslut i ärenden som berör Sällskapet gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till Sällskapets nämnd.

Föreningsmöte

§11 För beredning av val av förtroendemän vid föreningsmöte ska finnas en valberedning med tre ledamöter.

Styrelseledamot väljs vid ordinarie föreningsmöte för en tid av två år och kan sedan omväljas för ett obegränsat antal perioder. Perioderna är förlagda så att inte fler än fem styrelseposter är uppe till val varje ordinarie föreningsmöte.

§12 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 sept. till 31 aug. nästföljande år.

§13 Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte äger rum under oktober, november eller december månad på dag som bestäms av styrelsen. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorn eller minst 10 medlemmar skriftligen begär det för att behandla uppgivet ärende. Styrelsen kallar medlemmarna till ordinarie eller extra föreningsmöte senast fjorton dagar före mötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och vilka ärenden som ska behandlas.

§14 Vid ordinarie föreningsmöte föredras styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek samt väljs föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa samt representant(er) i Sällskapets fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denna (dessa) för en tid av två år. Vid föreningsmötet kan fyllnadsval göras för styrelseledamot som avgår i förtid. Fullmäktigeledamot (suppleant) ska vara medlem i Sällskapet. Vid mötet väljs valberedning. Mötet utser sammankallande i valberedningen. Vid mötet behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet. Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom. Fråga eller frågor som sektion/föreningen ska föra upp på fullmäktiges föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med sektion/föreningen och sändas till Sällskapets nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

§15 Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera protokollet. Vid omröstning har varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordförande biträder utom i val där avgörandet sker genom lottning. Medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna men inte i besluten.

§16 Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

Stadgeändring

§17 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på ordinarie föreningsmöte. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst två månader före det ordinarie föreningsmötet. Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna med kallelsen till det ordinarie föreningsmötet. För förändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan Sällskapets nämnd och Sveriges läkarförbund fastställt den.

Jag vill söka i kunskapsbanken

Råd & Stöd är namnet på Läkarförbundets kunskapsbank där du hittar den bästa rådgivningen inom lön, pension, avtalsfrågor med mera.

Till Råd och stöd

Jag vill söka bland vanliga Frågor och svar

De vanligaste frågorna som medlemmar ställer till oss har vi samlat på ett ställe, tillsammans med svaren. Hittar du inte svaret på din fråga, kan du ställa den via “Fråga oss”-knappen på sidan.

Till Frågor och svar

Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor

Kontakta medlemsrådgivningen och få kvalificerade råd om allt som rör din anställning.

08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Måndag–torsdag kl 9–16, fredag kl 9–13

Kontakta din lokalförening
Din lokalförening kan ge svar på frågor som rör din anställning på den ort du arbetar.

Hitta förening

Jag vill bli medlem i Läkarförbundet

Om något händer får du personlig rådgivning och experthjälp. Du får också möjlighet att påverka ditt arbetsliv som läkare. En enda del av medlemskapet kan tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem

infoVi använder cookies för att samla in statistik kring hur webbplatsen används, men framför allt för att förbättra din användarupplevelse. Genom att fortsätta godkänner du det. Här kan du läsa mer om cookies.