Hoppa till innehåll

Stadgar

Stadgar för Svenska Smärtläkarföreningen, fastställda vid ordinarie föreningsmöte 2020-10-05.

Ändamål, Syfte, Uppgift

§1 Svenska Smärtläkarföreningen (SSLF) är en nationellt omfattande sammanslutning av läkare med särskilt intresse för smärtlindring. Föreningen är en medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet och en specialitetsförening i Sveriges läkarförbund.

§2 Medlemsföreningens/Specialitetsföreningens ändamål är att främja utvecklingen av svenska läkares kunskaper i ämnet såväl vetenskapligt, organisatoriskt som kvalitetsmässigt, samt att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen.

Relation till Svenska Läkarsällskapet (SLS) och Sveriges läkarförbund (SLF)

§3 Som medlemsförening i SLS ordnas vetenskapliga presentationer vid SLS sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning samt avges utlåtande i eller handläggs ärenden som hänskjuts till medlemsföreningen. Vid handläggning av sådana ärenden som berör annan/andra medlemsföreningar/sektioner i SLS ska samråd med dessa ske. Föreningen är SLF:s specialitetsförening för smärtlindring och avger i egenskap härav utlåtanden i eller handlägger ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen.

Medlemskap, hedersmedlem

§4 Ansökan om medlemskap ställs till föreningens medlemsansvarige och via SLF:s hemsida och behandlas av styrelsen. Medlem som önskar utträda ur föreningen ska anmäla detta skriftligen till styrelsen, som beviljar utträde. Medlem anses ha utträtt ur föreningen om fastställd årsavgift inte betalats under två på varandra följande år.

§5 Som föreningsmedlem antas den läkare som är specialistkompetent i Smärtlindring (yrkesverksam eller pensionerad) samt läkare under specialistutbildning i ämnet. Även den som avlagt läkarexamen i Norden eller har svensk läkarlegitimation och som har personligt intresse för specialiteten smärtlindring kan antas som medlem. Medlem är enligt §3 SLS stadgar föreningsanknuten medlem i SLS. Till studerandemedlem kan efter ansökan antas studerande under grundutbildning till läkare vid svensk medicinsk fakultet och fram till legitimation. Studerandemedlem kan inte väljas in som ordinarie medlem i SSLF:s styrelse.

§6 Föreningsmöte kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen av algologin. För sådant beslut krävs två tredjedelar av rösterna. Styrelsen kan kalla läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för smärtmedicinen närstående verksamhet att vara associerad medlem i föreningen.
Hedersledamot och associerad medlem kan inte väljas in i SSLF:s styrelse.

§7 Medlem, utom hedersmedlem, eller associerad medlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestäms vid föreningsmöte.

Uteslutning

§ 8 Uteslutning av medlem
Medlem som allvarligt skadat SSLF:s eller läkarkårens anseende kan uteslutas genom beslut av årsmötet. För beslut om uteslutning krävs att två tredjedelar av de närvarande ledamöterna är eniga om beslutet. Innan beslut om uteslutning fattas ska medlemmen erbjudas tillfälle till yttrande.

Medlemsavgifter

§9 Medlemsavgift till SSLF
Läkarmedlemmar i föreningen betalar medlemsavgift till SSLF. Storleken på medlemsavgift beslutas av årsmötet. Medlemmar som inte längre är yrkesverksamma betalar en reducerad avgift. Hedersledamöter, associerade medlemmar och studerandemedlemmar är befriade från årsavgift.

§10 Medlemsavgift, mandat och medlemsregister till SLS
Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner (se § 19) och för att SSLF:s medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Antal läkarmedlemmar i SSLF är grund för avgift och mandat. SSLF ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till SLS angivna datum (se SLS stadgar § 36h). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år. Därutöver ska SSLF betala en grundläggande administrativ medlemsavgift som fastställs av SLS fullmäktige.

Styrelsens sammansättning och uppgift

§11 Medlemsföreningens/specialitetsföreningens angelägenheter handhas av en styrelse som valts vid det ordinarie föreningsmötet och består av minst ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, facklig sekreterare och skattmästare. Den vetenskapliga sekreteraren och facklige sekreteraren får inte vara samma person. Samtliga i styrelsen bör vara medlemmar i SLF. Ledamot i styrelsen som deltar i beslut som rör SLS bör vara läkare.

§12 Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar:
*Att bereda ärenden som skall behandlas av föreningsmöte och verkställa av mötet fattade beslut.
*Att besluta i ärenden som inte kräver ställningstagande av föreningsmöte.
*Att inom sig utse föreningens firmatecknare.
*Att underrätta SLF och SLS om inträden och utträden av medlemmar. För SLF:s del sker detta fortlöpande under året. För SLS del sker underrättelse i samband med den årliga inlämningen av medlemsregistret.
*Att för fastställelse delge SLF och SLS beslut om ändringar i dessa stadgar.

§13 Styrelsen sammanträder på kallelse av sin ordförande. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställan om det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om inte annat begärs. Vid lika röstetal avgör ordförande. Vid styrelsemöte ska minnesanteckningar och vid föreningsmöte ska protokoll föras. Styrelsens minnesanteckningar justeras av ordförande. Ärende kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Beslut i ärenden som berör SLS gemensamma angelägenheter ska snarast sändas till SLS nämnd genom utdrag ur protokoll.

Föreningsmöte

§14 För beredning av val av förtroendemän vid föreningsmöte ska finnas en valberedning med tre ledamöter. Styrelseledamot väljs vid ordinarie föreningsmöte för en tid av två år och kan sedan omväljas för ett obegränsat antal perioder. Perioderna är förlagda så att inte fler än fem styrelseposter är uppe till val varje ordinarie föreningsmöte.

§15 Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 sept. till 31 aug. nästföljande år.

§16 Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte äger rum under oktober, november eller december månad på dag som bestäms av styrelsen. Extra föreningsmöte hålls när styrelsen finner det lämpligt eller revisorn eller minst 10 medlemmar skriftligen begär det för att behandla uppgivet ärende. Styrelsen kallar medlemmarna till ordinarie eller extra föreningsmöte senast femton dagar före mötet. Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och vilka ärenden som ska behandlas.

§17 Vid ordinarie föreningsmöte föredras styrelse- och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställs årsavgiftens storlek samt väljs föreningens ordförande, övriga styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa samt ledamot (ledamöter) i SLS fullmäktigeförsamling och suppleant(er) för denna (dessa) för en tid av två år. Medlemsförenings ledamot (ledamöter) och suppleant(er) i SLS fullmäktige ska vara läkare.

Vid föreningsmötet kan fyllnadsval göras för styrelseledamot som avgår i förtid. Vid mötet väljs valberedning. Mötet utser sammankallande i valberedningen. Uppgifter om medlemsföreningens/specialitetsföreningens funktionärer ska efter förrättade val snarast sändas till SLS och SLF. Vid mötet behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till
styrelsen senast två månader före mötet. Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom.

Motioner som föreningen önskar föra upp på SLF fullmäktiges föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med föreningen och sändas till SLF minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

Fråga eller frågor som föreningen ska föra upp på SLS fullmäktiges föredragningslista bör behandlas på ordinarie möte med föreningen och sändas till SLS nämnd minst två månader före ordinarie fullmäktigemöte.

§18 Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och utses två mötesdeltagare (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera protokollet. Vid omröstning har varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordförande biträder utom i val där avgörandet sker genom lottning. Medlem som önskar delta i omröstning men är förhindrad att närvara kan skriftligen utse annan röstberättigad medlem som ombud att föra medlemmens talan.

Medlemmar i SLF, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att delta i förhandlingarna men inte i besluten. Nämndledamot i SLS som inte är medlem i medlemsföreningen, äger tillträde till föreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut. Medlem i medlemsföreningen bör vara läkare för att kunna delta i beslut om speciella frågor som avses i § 3 första stycket.

§19 Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet.

Stadgeändring

§20 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på ordinarie föreningsmöte. Skriftligt förslag om ändring lämnas minst två månader före det ordinarie föreningsmötet. Förslag om stadgeändring tillsammans med styrelsens yttrande över förslaget ska sändas till medlemmarna med kallelsen till det ordinarie föreningsmötet. För förändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft sedan SLS nämnd och SLF fastställt den.

Personuppgifter i förhållande till medlemmar

§ 21 Svenska Smärtläkarföreningen har sitt medlemsregister hos SLF, som även ombesörjer uppbörd av medlemsavgifter. Föreningen följer därvid SLF:s policy vad gäller behandling av personuppgifter, tillgänglig på www.slf.se. Enbart av föreningen utsedd och av SLF godkänd företrädare för föreningen äger åtkomst till medlemsregistret. Svenska Smärtläkarföreningen kommer såsom medlemsförening att årligen att delge sitt medlemsregister till SLS för de ändamål som framgår av § 18.

Inbördes arrangemang mellan medlemsföreningen och SLS

§ 22 Föreningen och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för föreningen och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan föreningen och SLS rörande föreningens medlemmar.

De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:
SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.
Föreningen behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 18).
Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då föreningen lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål;
* beräkning av avgift till Svenska Läkaresällskapet (se § 10),
* beräkning av mandat i Svenska Läkaresällskapets fullmäktige (se § 10),
* när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
* när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att
föreningsmedlem, som också är föreningsanknuten medlem i SLS, kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts. SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Föreningen är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsidan för kontaktuppgifter).

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare