Hoppa till innehåll

Utbildning

Här hittar du information om vidareutbildning och ST-utbildning i Smärtlindring.

Specialiseringstjänstgöring – Smärtlindring

Vad innebär specialisttjänstgöring (ST) i smärtlindring?
Smärtlindring är en tilläggsspecialitet, vilket innebär att du behöver vara specialist i en klinisk basspecialitet för att bli ST-läkare i smärtlindring. Du kan tillgodoräkna dig max 2,5 år från din tidigare specialiseringstjänstgöring. Mer information hittar du på  Socialstyrelsens hemsida samt i detta informationsblad.

Du behöver ha en handledare som är specialist i smärtlindring och som har genomgått handledarutbildning. Din ST-studierektor behöver inte vara specialist i smärtlindring men behöver ha god kännedom om målbeskrivningen för specialiteten smärtlindring. Om din verksamhetschef ej är specialist inom smärtlindring behöver ansvaret delegeras till en namngiven läkare med specialistkompetens inom smärtlindring vid påskrift av ST-kontrakt och vid avslut av specialisttjänstgöringen.

Socialstyrelsens målbeskrivning för specialiteten smärtlindring
Du behöver uppfylla målbeskrivningen för din ST-utbildning (enligt SOSFS 2008:17 eller 2015:8) för att bli färdig specialist i smärtlindring. Om du gör ST enligt SOSFS 2008:17 behöver denna vara slutförd senast 2022-04-30.

Målbeskrivning 2015 – Samtliga specialiteter (SOSFS 2015:8)

Målbeskrivning 2021 - Samtliga specialiteter (HSLF-FS 2021:8)

Nationellt nätverk för Studierektorer i Smärtlindring

SSLF arbetar för att det skall finnas en övergripande ST-studierektor i smärtlindring vid varje universitetssjukhus med övergripande ansvar att samordna ST-utbildning i smärtlindring i regionen. Nätverket träffas tre gånger per år för att studierektorer ska ha ett forum för utbildningsfrågor, sprida information mellan verksamheter och utveckla utbildningen i specialiteten Smärtlindring.

I dagsläget finns lokala ST-studierektorer i smärtlindring vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Universitetssjukhuset i Linköping, Skånes Universitetssjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå samt Region Stockholm på Karolinska Universitetssjukhuset.

Vill du komma i kontakt med studierektorsnätverket, vänligen kontakta SSLF:s styrelse.

Utbildningsbok för specialiteten Smärtlindring

Svenska smärtläkarföreningen har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram en utbildningsbok för ST-läkare inom Smärtlindring. Vår målsättning är att utbildningsboken ska bli ett stöd för ST-läkare, handledare, studierektorer och verksamhetschefer. Slutgiltig version av utbildningsboken presenterades i samband med Svenskt Smärtforum 2017.

Utbildningsbok Smärtlindring

Har du problem att ladda ner utbildningsboken, pröva att använda dig av webbläsaren Google Chrome eller kontakta webbansvarig.

Lathund för att bli specialistläkare i specialiteten Smärtlindring

Svenska Smärtläkarföreningen har tagit fram en "lathund" för hur du kan gå tillväga för att bli specialistläkare inom Smärtlindring. Läs mer i "Utbildningstjänst för specialistläkare (ST) för specialiteten Smärtlindring -en vägbeskrivning".

Digital utbildning för ST-läkare i smärtlindring

Smärtcentrum vid Akademiska sjukhuset i Uppsala ger en nationell, digital utbildning för ST-läkare i smärtlindring. Om du vill delta i den digitala utbildningen, var god ta kontakt med administratör för utbildningen.

Kurser

Mer information om aktuellt kursutbud hittar du på fliken ”Vidareutbildning och kurser”. Tänk på att CME-kurser under kongresser (t.ex. refresher courses) också användas för att uppfylla del av delmål i specialisttjänstgöring.

SPUR-inspektörer

Föreningen har tre SPUR-inspektörer för specialisttjänstgöring i smärtlindring, kontakta styrelsen för mer information.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare