Hoppa till innehåll

Policydokument

Örebro läns läkarförening, ÖLF, är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund som skall samla alla kategorier av läkare verksamma i länet och representera dessa rättvist i arbetet i styrelsen och arbetsgrupper.

ÖLF är den förening inom Läkarförbundet som lokalt har förhandlingsmandat gentemot arbetsgivarparten för sina medlemmar. Det är därför angeläget att befästa den viktiga roll som lokalföreningen har. Det aktiva samarbetet med yrkesföreningarna i länet skall fortsätta.

Uppdraget för Hälso- och sjukvården
ÖLF vill verka för att hälso- och sjukvården skall vara väl tillgänglig för patienter och utföras på ett professionellt och effektivt sätt. Omfattningen och innehållet i uppdraget skall vara väl definierade på alla nivåer inom hälso- och sjukvården. Läkarbemanningen skall överensstämma med uppdragets storlek.  Läkaren har en central roll för patienten, som skall ha tillgång till läkare med adekvat kompetens för sin sjukdom. Det är läkare som har ansvar för patientens utredning, diagnostik, behandling och uppföljning. Läkare utbildar medarbetare och har ett pedagogiskt uppdrag gentemot patienter och anhöriga samt personal på kliniken. Av det följer en unik kompetens avseende prioritering mellan patientgrupper enligt evidensbaserad sjukvård. Läkare skall därför ha inflytande vid organisering och dimensionering av sjukvårdens verksamheter. Samarbetet med andra personalgrupper är viktigt och kan fördjupas.

Arbetsmiljö
ÖLF verkar för ett positivt arbetsklimat som ger förutsättning för en god patient – läkarrelation och ett på lång sikt hållbart arbetsliv. För det krävs att till ansvar kopplas befogenheter och resurser och att läkare är delaktiga i ledarskap och utvecklingsarbete. En god arbetsmiljö präglas också av inflytande över arbetstider och arbetsinnehåll samt möjligheter till kontinuerlig kompetensutveckling. Arbetsbelastningen måste vara rimlig så att den inte medför risk för ohälsa. Arbetsmiljön skall minimeras på risker för sjukdomar och skador inklusive hot och våld. På varje enhet skall drivas ett systematiskt arbetsmiljöarbete och ÖLF skall föra en dialog om arbetsmiljön med arbetsgivare, politiker och andra fackförbund.

Det skall vara roligt att gå till jobbet!

Ledarskap
ÖLF verkar för att chefsposter på kliniker och vårdcentraler skall innehas av läkare. Hälso- och sjukvården är en tjänst som skapas i mötet mellan läkare och patient. Vårdprocesserna skall därför ledas av läkare som skall ha huvudansvar för den enskilde patienten och teamarbetet kring patienten. Läkaren besitter den högsta kompetensen inom sjukvården, och är den mest lämplige att ha ansvar och befogenhet över sjukvårdens resurser för bästa utnyttjande idag och i utvecklandet av framtidens sjukvård.

Löner
ÖLF verkar för att läkarens lön skall vara relaterad till lång utbildning, ackumulerad yrkeserfarenhet och övergripande patientansvar. Lönen skall vara individuellt anpassad och löneutvecklingen skall avspegla läkarens prestation och skicklighet inom professionen.

Jämställdhet – diskriminering
ÖLF verkar för att ingen arbetstagare särbehandlas negativt på grund av kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsätning, sjukdom eller föräldraskap. Det skall inte finnas osakliga löneskillnader och arbetet skall fördelas jämlikt mellan läkare. Attityder och normsystem som påverkar arbetsplatsklimatet negativt skall motarbetas. Utländska läkare måste snabbare integreras i det svenska sjukvårdssystemet. Ett, mellan könen, jämlikt uttag av föräldraledighet skall uppmuntras.

Forskning och utbildning
ÖLF verkar för en god AT- och ST-utbildning samt en strukturerad fortbildning av färdiga specialister för att möta de stora kraven på uppdaterad kunskap i en modern sjukvårdsorganisation. Läkare skall beredas möjlighet till egen utveckling och delta i uppbyggnaden av en stark forsknings- och utbildningsmiljö. ÖLF ser betydelsen av och verkar för god tillgång av resurser i form av tid, ekonomi, meriterade handledare, uppdaterat medicinskt bibliotek och ett väl fungerande Kliniskt forsningscentrum. ÖLF skall befrämja forskning, utveckling och utbildning i hela länet och samarbetet inom regionen. ÖLF vill medverka till fortsatt utveckling av den utomordentligt viktiga läkarutbildningen i länet och att tillräckliga resurser tillförs.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare