Hoppa till innehåll

Stadgar Örebro läns läkarförening

1 § Uppgift och organisation
Örebro läns läkarförening är en lokalförening inom Sveriges läkarförbund och en sammanslutning av förbundsmedlemmar som stadigvarande utövar sin verksamhet inom Örebro län eller som utan stadigvarande verksamhet inom viss lokalförenings område anmält sig vilja tillhöra föreningen.

2 § Föreningens uppgift är:
att upprätthålla en god och värdig anda bland sina medlemmar
att främja det lokala samarbetet mellan Läkarförbundets yrkesföreningar
att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen
att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen samt
att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling inom sjukvårdsområdet


3 § Som lokalförening inom Läkarförbundet åligger det föreningen

att ställa sig till efterrättelse beslut av förbundets fullmäktige och centralstyrelse samt
att lokalt företräda medlemmarna i fackliga frågor och utöva sådan förhandlings- och överläggningsrätt som tillkommer föreningen genom lag, avtal eller delegation från förbundet.

4 § Föreningens angelägenheter handhas av föreningsmöte, styrelse, lokal förhandlingsdelegation, kollegiala rådgivare och valberedning.

5 § Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår. Intill dess ny styrelse valts vid föreningsmöte skall den sittande styrelsen handha de angelägenheter som åvilar den enligt dessa stadgar.

6 § Medlemskap
Om medlemskap enligt § 1 beslutar Läkarförbundet.

7 §
 Föreningsmöte
Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte hålls en gång årligen. Extra föreningsmöte hålls då styrelsen finner det lämpligt eller då minst 10 medlemmar eller revisorerna begär det. Styrelsen skall kalla medlemmarna till föreningsmöte senast 10 dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgifter om tid och plats för mötet samt om vilka ärenden som skall behandlas. Medlem som önskar uppta ärende till behandling vid föreningsmöte skall skriftligen anmäla detta till styrelsen senast en månad före mötet.

8 § Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet samt två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötesprotokollet.
Vid omröstning äger varje närvarande föreningsmedlem en röst. Val förrättas med sluten omröstning om någon medlem begär det. I övrigt är omröstning vid mötet öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder utom vid val då lotten skiljer.
Föreningsmöte får besluta i ärende, som inte angivits i kallelsen till mötet, endast om ärendet måste avgöras p g a annat vid mötet fattat beslut.

9 § Vid ordinarie föreningsmöte skall utöver vad som följer av § 7 och § 8 förekomma följande ärenden:
Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens ekonomiska berättelse
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
Fastställande av årsavgift

Fastställande av budget
Val av styrelsens ordförande, vice ordförande, facklig sekreterare, protokoll-sekreterare, kassaförvaltare samt eventuellt ytterligare styrelseledamöter
Val av en eller flera kollegiala rådgivare. Kollegiala rådgivare utses för en tid av 1 år
Val av två revisorer och suppleanter för dem
Val av tre ledamöter och två suppleanter i valberedningen
Val av fullmäktige i Läkarförbundet och ersättare för dem.

10 § Styrelsen består av:
a) Ordförande, förste vice ordförande, andre vice ordförande, kassör, sekreterare samt minst 6 övriga ledamöter som väljs av ordinarie föreningsmöte. Ordförande och andre vice ordförande väljs varje udda år för en mandatperiod om 2 år. Förste vice ordförande och kassör väljs varje jämnt år för en mandatperiod om 2 år. Övriga ledamöter väljs årligen för en mandatperiod om 1 år. Fyllnadsval görs vid behov.
b) Varje yrkesförening som har lokalavdelning inom Örebro läns läkarförenings område skall vara representerad.
c) Val av ytterligare ledamöter skall ske så att representationen är god för hälso- och sjukvårdsförvaltningens samtliga områden inom Region Örebro län.

  1. d) Val av representant för Örebro universitet.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden och är beslutsför när halva antalet ledamöter är närvarande.
Omröstning i styrelsen är öppen. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden och upptas för godkännande vid nästkommande sammanträde.

11 § Styrelsen åligger utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar:
att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte samt verkställa av mötet fattade beslut
att på föreningens vägnar besluta i ärenden som inte kräver beslut av föreningsmöte
att utse lokal förhandlingsdelegation med representanter från yrkesföreningarnas lokalavdelningar
att hålla Läkarförbundet underrättat om vilka förtroendemän som utsetts inom föreningen
att för centralstyrelsens godkännande delge Läkarförbundet föreningens beslut om ändring av dessa stadgar

§ 12 Revision
Styrelsens förvaltning granskas av revisorerna som till ordinarie föreningsmöte lämnar berättelse över sin granskning av förvaltningen under senast förflutna räkenskapsår.

13 § Valberedning
Valberedningen åligger att bereda vid föreningsmöte förekommande val av förtroendemän. Beredningen utser ordförande inom sig.

14 § Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningsmöte sedan förslag därom av styrelsen utsänts till samtliga medlemmar senast 10 dagar före mötet. Beslutet skall biträdas av minst 2/3 av vid mötet närvarande medlemmar. Beslutad ändring skall för att bli gällande godkännas av Läkarförbundets styrelse.

 

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare