Hoppa till innehåll

Klinik

SOF arbetar för ortopedklinikerna

En viktig del i SOF:s arbete är att stödja ortopedklinikerna genom att utifrån ett nationellt perspektiv föra fram rörelseorganens sjukdomar och skador och belysa sjukdomsgruppens påverkan på samhället. Exempel på detta är arbete med patientsäkerhetsfrågor och utbildningsfrågor, nationellt strategiarbete, aktivt deltagande i vävnadsdirektivet, utarbetande av kliniska riktlinjer samt befrämjande av kvalitetsregister inom ortopedi. SOF ger också ut den oumbärliga boken ”Lathunden” med ortopediska diagnos- och åtgärdskoder.

Patientsäkerhet

Patientsäkerhet har alltid och kommer alltid att vara i fokus inom svensk ortopedi. Samarbete med flera olika organisationer och verksamheter har resulterat i skapandet av viktiga rutiner inom svensk ortopedi, bl.a. PRISS, rökstopp vid operationer, kurser i patientsäkerhet, Reumatikerförbundet har under flera år bidragit med ett patientsäkerhetsstipendium.

De patientsäkerhetsprojekt som startades genom SOF drivs numera av andra instanser, där arbetet till stor del har inkluderats som generella rutiner inom hälso- och sjukvården. Ett patientsäkerhetsprojekt som SOF för närvarande är delaktig i är projekt rörande användning av streckkoder vid operation, ett projekt som initierats av ortopedkliniken vid Norrlands Universitetssjukhus.

Alla medlemmar i SOF är välkomna att kontakta styrelsens SPUR- och kvalitetsansvarige för diskussion om patientsäkerhetsfrågor som SOF:s styrelse bör engagera sig i.

Svensk Ortopedisk Förening och ortopedkliniken i Umeå arrangerade ett symposium på Arlanda den
16 februari 2017 om streckkoder för att få säker logistik för ortopediska implantat. Industrin ligger långt före sjukvården när det gäller hantering och spårning. Snart kommer en EU-förordning om krav på spårbarhet för kirurgiska implantat. Landstingens beredskap är obefintlig.

Det finns fyra starka argument för att få ett välfungerande spårningssystem i hela landet: patientsäkerhet, personalens arbetsbelastning, ekonomi och lagstiftningen.

Föredragen från symposiet hittar du här:

PRISS

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkareföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Sektionen för Ortopedkirurgisk rehabilitering, Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk Förening för Vårdhygien. Projektet stöds av Patientförsäkringen LÖF. Projektets mål är att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva protesoperationer i knä och höft med minst 50 %.Samtliga ortopedkliniker i Sverige är nu PRISS-inspekterade och i och med det är projektet formellt avslutat. Engagerade medarbetare arbetar dock vidare för att den erfarenhet och kunskap som inspektioner gett ska komma patienterna till gagn i form av förslag på riktlinjer utifrån vetenskap och erfarenhet.

PRISS-rapporter
Vid ett nationellt symposium den 21 november 2013 presenterades resultatet av PRISS-projektet. Lärdomar, resultat och effekter som uppnåtts har sammanfattats i tre rapporter. Samtliga landets 72 ortopedkliniker har deltagit och 150 medarbetare från olika delar av landet har ingått i tvärprofessionella granskningsteam och expertgrupper. ​Projektet genomförs i samverkan mellan de nationella yrkesföreningarna Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkareföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Sektionen för Ortoped-kirurgisk rehabilitering, Riksföreningen för operationssjukvård och Svensk Förening för Vårdhygien. Här finns rekommendationer som alla ortopeder bör ha kunskap om.
Expertdokumenten har under 2015 reviderats med en del ändringar.

Reviderat PRISS expertgruppsdokument om antibiotikaprofylax
Patienter som erhåller klindamycin som profylax vid knäprotesoperation har större risk för revision på grund av infektion (Robertsson et al. Acta Orthop 2017;88(5):562-567). Detta kan antas gälla även för patienter som opereras med höftprotes. Därför har PRISS i förtid reviderat expertgruppsdokumentet om profylaktiskt antibiotikum vid elektiv knä- och höftprotesoperation.

Klicka här för att komma till PRISS-rapporterna

PRISS-referenslista

PRISS-referenslista finns nu på nätet. Referenserna är ”taggade” och genom att välja tag (till höger) får man fram alla artiklar som berör det valda ämnet.

Klicka här för att komma till referenslistan.

Anna Stefánsdóttir är redaktörer för listan, lägger till artiklar och taggar dem.

Anna Stefánsdóttir tar gärna emot synpunkter, kommentarer och förslag på
anna.stefansdottir@med.lu.se

Kvalitetsregister

 

 BOA registret  www.boaregistret.se
 CPUP – Uppföljningsprogram för barn med CP  www.cpup.se
 Nationella Fotledsregistret  www.swedankle.se
 Svenska Skulder- och Armbågsregistret  www.ssas.se
 RiksFot  www.fot.registercentrum.se
 Svenska Frakturregistret  www.frakturregistret.se
 Svenska Knäprotesregistret  www.knee.se
 Svenska Höftprotesregistret  www.shpr.se
 Svenska Korsbandsregistret  www.aclregister.nu
 Rikshöft  www.rikshoft.se
 SwedeAmp  www.swedeamp.com
 SweSpine  www.swespine.se
 HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister  www.hakir.se
 Svenskt Pediatriskt Qvalitetsregister (SPOq)  www.spoq.se

Kliniska riktlinjer

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare