Hoppa till innehåll

Om SOF

En förening för läkare med intresse för ortopedi
Svensk Ortopedisk Förening (SOF) grundades ursprungligen 1944 som Svenska Ortopedförbundet.

SOF:s övergripande mål är att vara en förening för läkare med intresse för ortopedi. Föreningen ingår som medlemsförening i Svenska Läkaresällskapet (SLS) och är specialitetsföreningen för ortopedi inom Sveriges läkarförbund (SLF).

Som medlem i SOF är man automatiskt också medlem i Europeiska Federationen för Ortopedi och Traumatologi (EFORT) samt Nordisk Ortopedisk Federation (NOF), där NOF äger och publicerar den vetenskapliga tidskriften Acta Orthopaedica.
SOF är dessutom medlemsförening i Orthopaedic Section in the European Union of Medical Specialists (UEMS) och European Board of Orthopaedics and Traumatology (EBOT).Föreningens fyra huvudsakliga områden är vetenskap, utbildning, fackliga frågor samt internationellt samarbete, där föreningen är engagerad i specialistutbildningsfrågor, kontinuerlig professionell utveckling, forskning, kvalitetsförbättring och arbetsmiljöfrågor. SOF har flera delföreningar som omfattar ortopedins subspecialiteter. Epiphysen representerar en annan delförening som organiserar specialister i ortopedi under utbildning. Epiphysen är representerat i SOF:s styrelse.

Viktiga aktiviteter inom SOF omfattar specialistexamen i ortopedi, pris för bästa doktorsavhandling samt anordnande av den årliga ortopediveckan för utbildning, forskning och kvalitetsfrågor inom ortopedi. Ytterligare projekt omfattar SPUR inspektioner av kliniker som ger specialistutbildning i ortopedi, forsknings- och resestipendier, PRISS (protesinfektioner skall stoppas), levnadsvanor för att förbättra resultatet efter kirurgi, stöd till nationella kvalitetsregister, kurser och andra projekt i patientsäkerhet och att regelbundet anordna ledarskapskurser för nästa generation ortopediska ledare och chefer.

Ortopediveckan
I samband med föreningens årsmöte anordnas symposier och vetenskapliga föredrag. Med åren har programmet för mötet blivit allt mer omfattande. 2008 bytte årsmötet namn till ”Ortopediveckan”. Ansvaret för att arrangera årsmötena har vandrat mellan flera ortopedkliniker i landet. Varierande lokala förutsättningar ger förutsättning för att varje årsmöte får en unik prägel. Senaste åren har veckan även innehållit specifika program för andra yrkesgrupper än läkare.

Vetenskap
Föreningens främsta ambition är att främja och utveckla svensk ortopedi. Under Ortopediveckan förmedlas vetenskap och det ges möjligheter för kunskapsutbyte. Föreningens medlemsorgan, Ortopediskt Magasin, utgör en viktig källa för att sprida kunskap och information. I övrigt har SOF aktivitet och engagemang inom en rad olika områden såsom de nationella ortopediska kvalitetsregistren. I styrelsen finns en särskild vetenskaplig sekreterare.

Utbildning
Föreningen ansvarar också för att formulera målbeskrivningen för specialistutbildningen och har publicerat en handbok som specificerar målbeskrivningens kunskapsmål. SOF deltar och arbetar aktivt med kvalitetskontroll av specialistutbildningen genom SPUR. Varje år anordnar SOF ”Ortopedexamen” som är en specialistexamen med en skriftlig del och en muntlig/praktisk del. I styrelsen finns en särskild utbildningsansvarig kollega.

Fackliga engagemang
Genom representation i Läkarförbundets fullmäktige och kontinuerligt styrelsearbete med fackliga frågor i fokus, tillvaratar föreningen medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska intressen. I styrelsen finns en särskild facklig sekreterare.

Internationellt samarbete
Föreningen har ett omfattande internationellt samarbete genom stark representation i flera internationella föreningar såsom Nordic Orthopaedic Federation (NOF), European Federation of National Associations of Orthopaedics and Traumatology (EFORT) and European Union of Medical Specialists (UEMS).

Delföreningar
Ökad specialisering och särskilda intresseområden inom ortopedi har resulterat i att ett antal delföreningar och ytterligare några intresseföreningar har bildats inom SOF. Delföreningarna deltar aktivt under ortopediveckan och arrangerar egna symposier och sammankomster under mötet.

Etik
Som en av Svenska Läkaresällskapets sektioner följer SOF vår moderförenings etiska regelverk och principer.

SOF strävar efter att bidra till högsta standard avseende evidensbaserad ortopedisk vård med beaktande av Helsingforsdeklarationen, etiska principer och transparens.

Frågor och synpunkter
Har du frågor om eller synpunkter på SOF:s verksamhet är du välkommen att kontakta oss på sofkansli@ortopedi.se så vidarebefordras ditt meddelande till berörd person inom styrelsen.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
  1. Trygghet på jobbet
  2. Unika försäkringar
  3. Lönestatistik för läkare