Hoppa till innehåll

Ortopedexamen

Ortopedexamen testar de allmänna kunskaper som fordras för att med kvalitet och på ett säkert sätt kunna bedöma och handlägga patienter på en allmän ortopedisk klinik.

Ortopedexamen består av en skriftlig del som i huvudsak testar teoretiska kunskaper och en muntlig del som testar kliniska färdigheter och patientbemötande. Deltagande i ortopedexamens slutliga del, den muntliga delen, kräver godkänt resultat på den skriftliga delen och av Socialstyrelsen godkänd specialistbehörighet i Ortopedi. Deltagande i den muntliga delen är förenat med en avgift på 3.000 kr.

Ortopedexamen 2024

Ortopedexamens skriftliga del - fredag 15 mars 2024, 09.00-13.00 (sen start accepteras ej). Formulera svaret distinkt. Rättningen sker anonymt. Resultatet på skrivningen/muntan kan ej överklagas.

Ortopedexamens muntliga del - måndag 26 augusti 2024 i anslutning till Ortopediveckan i Örebro. Sista dag för anmälan är den 31 maj, klicka här för att komma till anmälningsformuläret!

Krav för att bli bedömd i Svensk Ortopedisk Förenings Specialistexamen

Skriftliga delen

1 a. Av Socialstyrelsen godkänd specialist i Ortopedi, alternativt
1 b. Tjänstgöringstid inom ramen för specialisttjänst i ortopedi överstigande 4 år vid skrivningstillfället och intyg från verksamhetschef avseende praktisk och teoretisk kompetens och fullgjorda delmål i förhållande till tjänstgöringstiden.
2. Medlemskap i Svensk Ortopedisk Förening.

Muntliga delen

 • Vid anmälan till det muntliga provet innehavare av Socialstyrelsens ortopedspecialistbevis.
 • Godkänd i den skriftliga delen av ortopedexamen, inom de senaste 5 åren.
 • Medlemskap i Svensk Ortopedisk Förening.
 • Avgift om 3.000 kr. Vid anmälan ange fakturaadress.

Ortopedexamens skriftliga del

Ortopedexamens skriftliga del kommer att ske i en skrivningsmodul i lärplattformen Canvas. Den nås via internet med en vanlig webbläsare. De som anmält sig kommer att få en särskild inloggningskod redan några veckor innan ortopedexamen. Examinanden ska då kontrollera att inloggningen fungerar och även provskriva någon/några frågor, gärna/helst på den dator (obs! ej privat dator) som ska användas vid skrivningstillfället.

Skrivningstidpunkt kl. 09.00 – 13.00, fredag 15 mars 2024
Inga hjälpmedel är tillåtna. Det innebär att mobiltelefoner, surfplattor och/eller liknande ska vara inlämnade och avstängda alt i tyst läge. De ska förvaltas av skrivningsvakt. Skrivningsvakten är lämpligen positionerad bakom examinanderna. Användning av andra hemsidor eller internetresurser än den som är aktuell för skrivningen dvs Canvas, är förbjudet. Det åligger varje deltagande klinik att möjliggöra loggning av internet på de datorer som används. Stickprov med loggning av respektive dator, för att kontrollera om otillåten surfning ägt rum, kommer att ske direkt efter avslutad skrivning. Påvisas sådan surfning underkänns skrivningen.
Skrivningen, som består av olika frågetyper (essä, kortsvar etc), rättas och bedöms av examinations-gruppen utan kännedom om Ditt namn.
Den skriftliga delen av examen fullgörs på din hemort under ledning och kontroll av Din verksamhetschef eller den vederbörande utser, t.ex. studierektor.

Provskrivning

Man behöver inte anmäla sig för att ”provskriva”. De som inte har för avsikt att bli bedömda av SOF:s examinationsgrupp behöver dock fortfarande tillgång till en dator. Från kl. 13.00 fredagen den 15 mars 2024 så kommer det finnas en PDF-fil med årets ortopedexamen här.

PROVSKRIV ÅRETS ORTOPEDEXAMEN

Ortopedexamens muntliga del

Den muntliga examinationen värderar klinisk kompetens och omdöme. Varje examinand kommer att få handlägga ett antal patienter samt utföra ett antal praktiska moment. Varje station bemannas av 1 eller 2 examinatorer. Examinanderna bedöms enligt ett standardiserat protokoll. Om det är många examinander kan de delas in i flera grupper.

Vid patientfallen kommer följande förmågor att värderas. Samtliga förmågor skall vara tillfredsställande för att examinanden skall kunna godkännas.

 • Förmåga att ta relevant anamnes
 • Förmåga att göra relevant och strukturerat status
 • Förmåga att formulera förslag till utredning och behandling
 • Problemlösningsförmåga
 • Beteende och relation till patient och anhöriga*

Vid de praktiska momenten kommer av examinatörsgruppen på förhand uppsatta kriterier att värderas*. Vilka kriterier beror på vilket praktiskt moment som examineras.

*McKinley et al. Formative assessment of the consultation performance of Medical students in the setting of general practice using amodi®ed version of the Leicester Assessment Package. MEDICAL EDUCATION 2000;34:573-579

Ett gott råd är att förbereda sig med att träffa, undersöka och bedöma patienter tillsammans med erfaren kollega, sk "sit-ins" samt att repetera hur strukturerat status utförs. Efter avslutad examination sker kollegium med beslut om godkännande/underkännande. Beslutet kan inte överklagas.
På kvällen firas Ortopedexamen med en gemensam middag för examinander och examinatorer.

Efter genomgången och godkänd examen utfärdar SOF och Svenska Läkaresällskapet bevis därom i form av diplom på svenska och engelska. Diplom delas ut i samband med SOF:s årsmöte under Ortopediveckan. Varje examinand kommer där att presenteras.

SOF rekommenderar ett lönepåslag på 2.000 kr för de kollegor som genomfört och fått godkänt på examen.

Efter utdelning av diplom kommer två av årets examinander erhålla ett studiestipendium (15 000 kr) för deltagande vid kommande NOF möte i första hand och kommande EFORT möte i andra hand. Stipendiet går till den som erhållit flest poäng på den skriftliga delen samt till ytterligare en examinand som väljs genom lottdragning.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Trygghet på jobbet
 2. Unika försäkringar
 3. Lönestatistik för läkare