Hoppa till innehåll

Ortopedexamen

Ortopedexamen testar de allmänna kunskaper som fordras för att med kvalitet och på ett säkert sätt kunna bedöma och handlägga patienter på en allmän ortopedisk klinik.

Ortopedexamen består av en skriftlig del som i huvudsak testar teoretiska kunskaper och en muntlig del som testar kliniska färdigheter och patientbemötande. Deltagande i ortopedexamens slutliga del, den muntliga delen, kräver godkänt resultat på den skriftliga delen och av Socialstyrelsen godkänd specialistbehörighet i Ortopedi. Deltagande i den muntliga delen är förenat med en avgift på 3.000 kr.

Ortopedexamens skriftliga del – fredag 18 mars 2022, 09.00-13.00 (sen start accepteras ej). Formulera svaret distinkt. Rättningen sker anonymt. Resultatet på skrivningen/muntan kan ej överklagas.
Läs om hur du anmäler dig här!
Observera att sista dag för anmälan är den 15 januari 2022.

Ortopedexamens muntliga del – måndag 29 augusti 2022 i anslutning till Ortopediveckan i Malmö.

Skriftliga delen

1 a. Av Socialstyrelsen godkänd specialist i Ortopedi, alternativt
1 b. Tjänstgöringstid inom ramen för specialisttjänst i ortopedi överstigande 4 år vid skrivningstillfället och intyg från verksamhetschef avseende praktisk och teoretisk kompetens och fullgjorda delmål i förhållande till tjänstgöringstiden.
2. Medlemskap i Svensk Ortopedisk Förening.

Muntliga delen

 • Vid anmälan till det muntliga provet innehavare av Socialstyrelsens ortopedspecialistbevis.
 • Godkänd i den skriftliga delen av ortopedexamen, inom de senaste 5 åren.
 • Medlemskap i Svensk Ortopedisk Förening.
 • Avgift om 3.000 kr. Vid anmälan ange fakturaadress.

Ortopedexamens skriftliga del kommer att ske i en skrivningsmodul i lärplattformen Canvas. Den nås via internet med en vanlig webbläsare (http://pingpong.ki.se). De som anmält sig kommer att få en särskild inloggningskod redan några veckor innan ortopedexamen. Examinanden ska då kontrollera att inloggningen fungerar och även provskriva någon/några frågor, gärna/helst på den dator (obs! ej privat dator) som ska användas vid skrivningstillfället.

Skrivningstidpunkt kl. 09.00 – 13.00, fredag 18 mars 2022
Inga hjälpmedel är tillåtna. Det innebär att mobiltelefoner, surfplattor och/eller liknande ska vara inlämnade och avstängda alt i tyst läge. De ska förvaltas av skrivningsvakt. Skrivningsvakten är lämpligen positionerad bakom examinanderna. Användning av andra hemsidor eller internetresurser än den som är aktuell för skrivningen dvs Canvas, är förbjudet. Det åligger varje deltagande klinik att möjliggöra loggning av internet på de datorer som används. Stickprov med loggning av respektive dator, för att kontrollera om otillåten surfning ägt rum, kommer att ske direkt efter avslutad skrivning. Påvisas sådan surfning underkänns skrivningen.
Skrivningen, som består av olika frågetyper (essä, kortsvar etc), rättas och bedöms av examinationsgruppen utan kännedom om Ditt namn.
Den skriftliga delen av examen fullgörs på din hemort under ledning och kontroll av Din verksamhetschef eller den vederbörande utser, t.ex. studierektor.

Man behöver inte anmäla sig för att ”provskriva”. De som inte har för avsikt att bli bedömda av SOF:s examinationsgrupp behöver dock fortfarande tillgång till en dator. Från kl. 13.00 fredagen den 18 mars 2022 så finns en PDF-fil med årets ortopedexamen här på hemsidan.

Den muntliga examinationen värderar klinisk kompetens och omdöme. Varje examinand kommer att få handlägga ett antal patienter samt utföra ett antal praktiska moment. Varje station bemannas av 1 eller 2 examinatorer. Examinanderna bedöms enligt ett standardiserat protokoll. Om det är många examinander kan de delas in i flera grupper.

Vid patientfallen kommer följande förmågor att värderas. Samtliga förmågor skall vara tillfredsställande för att examinanden skall kunna godkännas.

 • Förmåga att ta relevant anamnes
 • Förmåga att göra relevant och strukturerat status
 • Förmåga att formulera förslag till utredning och behandling
 • Problemlösningsförmåga
 • Beteende och relation till patient och anhöriga*

Vid de praktiska momenten kommer av examinatörsgruppen på förhand uppsatta kriterier att värderas*. Vilka kriterier beror på vilket praktiskt moment som examineras.

*McKinley et al. Formative assessment of the consultation performance of Medical students in the setting of general practice using amodi®ed version of the Leicester Assessment Package. MEDICAL EDUCATION 2000;34:573-579

Ett gott råd är att förbereda sig med att träffa, undersöka och bedöma patienter tillsammans med erfaren kollega, sk ”sit-ins” samt att repetera hur strukturerat status utförs. Efter avslutad examination sker kollegium med beslut om godkännande/underkännande. Beslutet kan inte överklagas.
På kvällen firas Ortopedexamen med en gemensam middag för examinander och examinatorer.

Efter genomgången och godkänd examen utfärdar SOF och Svenska Läkaresällskapet bevis därom i form av diplom på svenska och engelska. Diplom delas ut i samband med SOF:s årsmöte under Ortopediveckan. Varje examinand kommer där att presenteras.

SOF rekommenderar ett lönepåslag på 1.500 kr för de kollegor som genomfört och fått godkänt på examen.

Efter utdelning av diplom kommer två av årets examinander erhålla ett studiestipendium (15 000 kr) för deltagande vid kommande NOF möte i första hand och kommande EFORT möte i andra hand. Stipendiet går till den som erhållit flest poäng på den skriftliga delen samt till ytterligare en examinand som väljs genom lottdragning.

Bli medlem i Sveriges läkarförbund
För alla läkare under hela karriären
 1. Personlig rådgivning
 2. Bästa lönestatistiken för läkare
 3. Unika försäkringar