Vad är FUM?

SLF Students högsta beslutande organ är fullmäktige, den träffas en gång per år, där fastställs bland annat förbundets åsikter och riktningen för den fackliga verksamheten. På fullmäktige är förbundets avdelningar representerade i förhållande till respektive avdelnings medlemsantal.

De 8 lokalavdelningar av Sveriges läkarförbund Student utser cirka 46 delegater som ska representera dem vid fullmäktige.

Vad händer på mötet?

Under mötesförhandlingarna diskuterar man förbundets verksamhet och inriktningar, de motioner och propositioner som inkommit till fullmäktige. Fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställer verksamhetsplanen, budget och medlemsavgifter.

Val

Förbundsstyrelsens ledamöter väljs på fullmäktigemötet. Under mötet väljs också valberedning och revisorer.

När & var hålls fullmäktige?

FUM 2019 kommer äga rum 30 november – 1 december i Göteborg.

Motioner till Fullmäktige.

De flesta motioner skrivs av lokalavdelningar men alla medlemmar har rätt att lämna in motioner.

Hur skriver man motioner?

Motionen ska bara behandla ett ämne. Den som vill ta upp fler ämnen skriver en motion om var sak.

  1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om, informativ, tydlig.
  2. Bakgrundsbeskrivning, skriv vad ärendet handlar om. Beskriv anledningen till varför denna motion behöver ställas. Ange relevant bakgrundsfakta, dels för att tydlig göra syftet med motionen men också för att underlätta för dem som senare läser motionen och beslutar i ärendet.
  3. Föreslå ett beslut som du tycker att fullmäktige ska ta. Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  4. Föreslå ett beslut som du tycker att fullmäktige ska ta. Om det finns konkreta fall att hänvisa till, beskriv dem.
  5. Sammanfatta förslagen i en eller flera korta ”att-satser”. Att-satserna är viktiga, eftersom de är uppdragen du ger till förbundstyrelsen och också dessa som ska verkställas vid ett bifall. Det kan vara bra att dela upp ditt förslag i flera ”att-satser” eftersom representantskapet beslutar om varje ”att-sats” för sig.
  6. Avsluta med att skriva under motionen med namn, telefonnummer och avdelning.
  7. Skicka in din motion

Exempel:

För att säkra studenters intresse och i längden öka engagemang inom SLF Student föreslår jag:

– Att alla medlemmar i SLF Student ska få 2 kg godis.

– Att SLF Students ordförande ska göra10 grodhopp innan varje styrelsemöte.

När motionen är färdig skickar du in din motion till din lokala SLF Student organisation. Sista dagen att skicka in motioner till FUM 2019 är september månad

account_circle
Huseyin Admis
Mer från Appendix