Bakgrunden till hearingen var det som uppdagades i början av 2019, att regionerna på egen hand utfärdat särskilda förordnanden, men att detta saknat stöd i lagen. Detta har lett till att Socialstyrelsen sedan i början av maj 2019 handlagt samtliga ansökningar om särskilda förordnanden, vilket lett till väntetider på grund av en ökad belastning på Socialstyrelsen. En lagändring på detta kommer under våren 2020, vilket återigen bör minska väntetiderna.
I samband med revideringen av lagen ska Socialstyrelsen påbörja ett arbete och se över det generella regelverket för särskilt förordnande, vilket var syftet med denna hearing. På hearingen diskuterades det behov av särskilda förordnanden, krav för att erhålla särskilda förordnanden, omfattning och begränsning om särskilda förordnanden samt vilken instans som ska fatta beslut och utfärda särskilda förordnanden.

Vad är ett särskilt förordnande?
Vad är ett särskilt förordnande?

För vissa yrken i hälso- och sjukvården och tandvården krävs legitimation. Legitimationen ska vara en garanti för att personen har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Ett särskilt förordnande är ett tillfälligt tillstånd för att få jobba i yrket.

Från Socialstyrelsens webbplats

Sveriges läkarförbund Student representerades av Elin Ekdahl, vice ordförande i Förbundsstyrelsen, och Aida Mikaeili, ordförande i Sveriges läkarförbund Student Utland. SLF Student betonade vikten av att särskilt förordnande finns för läkarstudenter innan examen, då det är ett viktigt steg in i sjukvården och arbetslivet. Det är viktigt för såväl kompetensutveckling, patientsäkerhet och kompetensförsörjning. Det är viktigt att ställa krav på handledning, likaså krav på schysst rekrytering. Det ska inte ske individuella bedömningar. Istället måste det finnas standardiserade dokument och generella regler när det gäller vilka som kan få särskilt förordnande och inte, så att det sker på ett så korrekt och rättvist sätt som möjligt.

Tiden för ett särskilt förordnande får inte heller vara för kort. Läkarstudenter ska inte erhålla särskilt förordnande i enbart 3 månader över sommaren, då detta skulle leda till att en ny ansökan krävs om studenten fortsätter vikariera under terminen, något som är långt ifrån ovanligt. Det är bättre i sådana fall att ha förordnanden som är kopplade till anställningen. Oavsett vem som beslutar i frågan och handlägger ärendet (Socialstyrelsen eller regionerna) är det av yttersta vikt att det inte är en lång handläggningstid och att det inte är en lång väntetid för att erhålla det särskilda förordnandet. Det måste finnas ett snabbt men samtidigt korrekt och effektivt sätt för dessa beslut att tas.

Det var för detta som SLF Student argumenterade och det var väldigt intressant att ta del av de andra instansernas synpunkter och tankegångar. Vi tackar för inbjudan och för möjligheten att få representera våra medlemmar!

Elin Ekdahl
Vice ordförande SLF Student
account_circle
Aida Mikaeili
Ordförande SLF Student Utland
Mer från Appendix