Till detta ställer Göteborgs universitet, Uppsala universitet och Karolinska institutet krav på helg- och nattjourer utöver den ordinarie schemaläggningen. Dessa orter tillsammans med Linköping visas ge mindre vila än 11 timmar av en 24-timmarsperiod under vissa delar av utbildningen. I rapporten visas även att antalet schema för varje termin är många i antal – som mest har studenter på termin åtta vid Göteborgs Universitet upp till tjugotre scheman att förhålla sig till. Vid samtliga universitet förutom i Lund påvisas dessutom att schemat kan komma ut samma dag som man ska infinna sig på sin placering.

Samtliga siffror är häpnadsväckande – om vi studenter hade varit arbetstagare hade den schemalagda övertiden, den bristande dygnsvilan och den sena utgivningen av scheman brutit mot arbetstidslagen.

Den tunga arbetsbelastningen som rapporten visar ligger i linje med undersökningen om psykisk ohälsa som vi genomförde 2017. I den rapporten uppges just hög arbetsbelastning som en faktor till varför läkarstudenter mår psykiskt sämre än befolkningen i övrigt samt att 8 % allvarligt övervägt att begå självmord inom det närmsta året. Genom schemaläggningsrapporten har universiteten därmed fått fram ett verktyg till hur den psykiska ohälsan bland läkarstudenter förhoppningsvis kan reduceras.

Trots detta bryter ett flertal inom professionen ut i klagorop vid spridningen av rapporten. Budskap om att studenter är lata eftersom mer tid på kliniken ger en förbättrad kompetens samt att läkarutbildningen skulle bli totalt 10 år lång om vi schemaläggs enligt arbetstidslagen framhålls i kommentarsfälten. Tråkiga och oförstående kommentarer visar på den arbetsmiljö vi en dag tyvärr kommer att komma ut till. Uppenbarligen har “put yourself in safety first”-budskapet inte nått fram till alla i professionen. För att kunna prestera bra krävs att ens basala behov för återhämtning är tillgodosedda. En utvilad student kommer också att prestera bättre och öka inlärningen – en rimlig studiemiljö går alltså hand i hand med en god inlärning.

Sveriges läkarförbund Student kommer med anledning av det här att offensivt arbeta mot universiteten för att få till förbättrade scheman för oss studenter. Med spridningen av rapporten påbörjas påverkansarbetet mot både lärosätena och professionen – en attitydförändring är ett måste för att stävja den osunda kultur som brer på den psykiska ohälsan. Verksamhetsåret för 2019 går mot sitt slut, men vår offensiv har bara börjat!

account_circle
Theodor Lav
Ordförande Sveriges läkarförbund Student
Mer från Appendix