Vad är beslutat?
Riksdagen har tagit beslut enligt Regeringens proposition 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare. Det som är beslutat är att AT kommer att försvinna och att BT kommer att bli en första inledande del av ST. Regeringen har även givit i upp­drag till Socialstyrelsen att forma en ny föreskrift. Denna kommer att kallas ST 2020. I och med att BT alltså kommer att bli en del av ST kommer alltså målbeskrivningen för BT att rymmas i den för ST 2020. Under hösten 2019 kommer Soc­ial­styrelsen att ta fram föreskriften och har, med anledning av detta, träffat SYLF ett flertal gånger.

Det är viktigt att påpeka att föreskriften och målbeskrivningen fortsatt enbart är arbetsmaterial och kommer att komma ut på remiss i början av nästa år.

Minimitiden för BT blir sex månader men troligtvis kommer de flesta att genomföra sin BT på tolv månader.

Hur kommer BT att se ut?
BT kommer troligen att vara en fristående tjänst vilket SYLF tycker är bra. En fristående tjänst ger möjlighet till omförhandling av lön när läkaren påbörjar en ST-tjänst och bidrar sannolikt till en snabbare löneprogression. Minimitiden för BT blir sex månader men troligtvis kommer de flesta att genomföra sin BT på tolv månader. Det som avgör längden på BT är hur snabbt BT-läkaren lyckas uppnå målen i den av Socialstyrelsen framtagna målbeskrivningen. BT ska fungera som en introduktion till svensk hälso- och sjukvård. Av naturliga skäl kommer därför de studenter som läst i Sverige redan ha fått undervisning i och examinerats i ämnen som försäkringsmedicin och den svenska tvångsvårdslagstiftningen. Detta är några av anledningarna till att längden på BT kommer att kunna variera betydligt.

Två obligatoriska placeringar
Ett syfte med BT är att ge möjlighet till mängd­träning av medicinsk diagnostik och behandling. Under BT kommer två placeringar att vara obligatoriska: inom akut sjukvård och primärvård. Anledningen till att förslaget särskrivit akut sjukvård är för att ge möjlighet till placeringar även på enheter där akutsjukvård inte är en etablerad specialitet. SYLF ser positivt på detta då man annars riskerar en flaskhalseffekt. BT är dock, som tidigare beskri­vet, en strikt målstyrd tjänst och därav kommer en placering vid exempelvis öron-, näs- och halsakut att ge en alltför smal patientkategori för att målen ska uppfyllas. Placeringarna inom akut sjukvård och primärvård kommer att vara mellan tre och fyra månader långa. Därtill kan BT bestå av max två valfria placeringar. SYLF anser att vikariat (ibland kallat ”gråblockande”) innan BT ska kunna få förekomma inom denna valfria del och tillgodoräknas. SYLF tycker inte att gråblockande ska få förekomma inom de två obligatoriska placeringarna.

Rekrytera BT schysst
SYLF vill att alla BT-tjänster ska utlysas och tillsättas enligt SYLF-konceptet ”Schysst rekrytering” (var god se artikel i föregående nummer av Moderna Läkare för mer information). Antalet BT-tjänster ska finnas i den omfattning att det täcker behovet av tjänster för de nyexaminerade studenterna i Sverige och utlandsutbildade som flyttar hit. För att upprätthålla en god utbildnings­kvalitet är det av största vikt att de orter som tillhandahåller BT-tjänster genomgår extern kvalitetsgranskning minst vart femte år.

Kontinuerlig bedömning
BT-läkaren ska ha en namngiven handledare. Det är med denna handledare som BT-läkaren ska genomföra kontinuerliga bedömningar med syfte att uppmärksamma vilken typ av träning eller kunskap som BT-läkaren behöver mer av. Efter varje avslutad placering kommer en slutbedömning att ske. Tanken är även att BT-läkaren ska genomgå en slutbedömning i slutet av BT och att denna bedömning ska ske av en extern bedömare. SYLF ser positivt på denna typ av kontinuerlig kun­skapsöversyn och att ingen skriftlig tentamen är tänkt att avsluta BT.

Tanken är även att BT-läkaren ska genomgå en slutbedömning i slutet av BT och att denna bedömning ska ske av en extern bedömare.

Digital ansökan
När väl BT är genomförd kommer Socialstyrelsen att vara den instans dit BT-läkaren ansöker om så kallat baskompetensbevis. SYLF vill att handläggningstiden hålls så kort som möjligt för att inte förlänga starttid till ST. SYLF tycker att det är självklart att ansökan ska kunna ske helt digitalt och att inga papperskopior ska behöva skickas in till Socialstyrelsen.

I väntans tider
Arbetet med den nya bastjänstgöringen har bara börjat. SYLF väntar, precis som många andra, på att den nya målbeskrivningen för ST (där även målbeskrivningen för BT inkluderats) utremitteras från Socialstyrelsen i månadsskiftet januari-feb­ruari nästa år. Vi kommer då ha möjlighet att tycka till om ett skarpt förslag och på så vis fortsätta påverkansarbetet för att BT ska blir en bra väg in till den svenska hälso- och sjukvården för alla ny­legitimerade läkare, oavsett utbildningsort. •

Fakta
DETTA HAR HÄNT

2011 tillsätter regeringen en utredning som leds av Stefan Lindgren. Syftet är att ge förslag till förbättringar av den svenska läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen, det vill säga vägen fram till läkarlegitimation.

2013 Läkarutbildningsutredningen och utredare Stefan Lindgren presenterar sitt förslag om en ny sexårig legitimationsgrundande läkarutbildning samt borttagandet av AT.

2016 Regeringen tillsätter Specialistläkarutredningen med Jens Schollin som utredare. Uppdraget är att se över specialiseringstjänstgöringen (ST) i och med förslaget om borttagandet av AT.

2017 Regeringen presenterar betänkandet Bastjänstgöring för läkare. Betänkandet baseras på Jens Schollins specialistläkarutredning.

2018 I början av sommaren lämnar regeringen sin proposition med förslag om införandet av en ny bastjänstgöring (BT). Propositionen bygger på Jens Schollins utredning samt en remissrunda. Under hösten fattar riksdagen beslut om att införa BT med start 1 juli 2020.

2019 Slutgiltiga förslaget om ny examensmål­beskrivning presenteras och i mars tas beslut om den nya sexåriga läkarutbildningen. Den nya läkarutbildningen kommer att leda fram till så väl läkarexamen som läkarlegitimation.

Tora Borén
styrelseledamot
Mer från Moderna Läkare